Wspieranie innowacji w szkołach: badanie przeprowadzone w Europie określa kluczowe przesłania

image: Shutterstock.com

W październiku 2016 r. dokonaliśmy analizy badania poświęconego warunkom i procesom wspierającym rożne przykłady innowacji w szkołach i stosowane przez szkoły w Europie. Analiza ta powoli dobiega końca, a poniżej prezentujemy niektóre z jej wyników.

W ramach badania przeanalizowano 24 przypadki szkół z 12 regionów, które wielkodusznie otworzyły swoje drzwi, by pozwolić badającym lepiej zrozumieć problemy i sukcesy określonych szkół, a następnie udostępnić wyniki badań szerszej społeczności edukacyjnej. Do analizy tego badania wykorzystano również dane zebrane z całego świata, by w ten sposób uzyskać materiał, pozwalający w przyszłości wspierać szkoły, regiony oraz ministerstwa w rozwoju edukacji szkolnej.

Szkoły i szkolne systemy edukacji, które uczą się

Wiele z tych szkół aktywnie dzieli się praktykami z innymi obszarami i z innymi szkołami, by w ten sposób rozszerzać pozytywny wpływ swoich działań na uczniów. Rozwój zawodowy oraz wsparcie, które nauczyciele otrzymują i które podnosi ich pewność siebie oraz rozwija ich kompetencje to istotne aspekty procesu innowacji.

Badanie pokazało, jak ważne jest, aby szkoły miały zapewniony pewien poziom autonomii i elastyczności w wypróbowywaniu nowych metod, uwzględniając przy tym uczniów, za których są odpowiedzialni. Wyzwaniem może być tutaj tutaj zorganizowanie odpowiedniej ewaluacji, tak by inne szkoły oraz systemy oświatowe mogły te metody lepiej zrozumieć, zaufać im i uczyć się z nich.

Współpraca dyrektorów szkół oraz innych zainteresowanych podmiotów

W badaniu podkreśla się determinację, wizję oraz umiejętności zarządzania zarówno dyrektora szkoły jak i innych nauczycieli jako kluczowy motor procesu innowacji. Szkoły, którym z powodzeniem udało się wypracować innowacyjne praktyki oddziaływujące na korzyść swoich uczniów, angażowały się również we współpracę z innymi zainteresowanymi stronami: rodzicami, lokalnymi służbami, władzami regionalnymi, przedsiębiorcami, uczelniami oraz samymi uczniami.

Głównym wyzwaniem, jakie stoi przed twórcami polityk jest stworzenie stabilnych i oferujących wsparcie ram polityki dla szkół i kadry szkolnej – zwłaszcza w odniesieniu do obowiązków oraz warunków pracy – oraz do inteligentnego” finansowania szkół, funkcjonującego obok już dobrze rozwiniętego poziomu podstawowych zasobów.

Krótkie profile 24 szkół oraz ich doświadczenia i osiągnięcia będą dostępne na tej platformie w zakładce Europejskiego Zestawu Narzędziowego dla Szkół od września 2017 r. Raport końcowy zostanie opublikowany pod koniec 2017 r. Więcej informacji o szkołach jako instytucjach uczących się można przeczytać w tym artykule opublikowanym przez OECD.

Oznaczenia: