Wspieranie zdrowia psychicznego i dobrostanu uczniów będących uchodźcami poprzez tworzenie więzi i zapewnienie ciągłości działań

Image: Pan Xiaozhen / Unsplash.com

Doświadczenie wojny, nagłej ewakuacji ze znanego otoczenia oraz obawy o krewnych mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i samopoczucie dzieci uchodźczych. Wpłynie to także na ich doświadczenia związane z nauką. Dlatego ważne jest, by szkoły, zwłaszcza te, które obecnie przyjmują dużą liczbę uchodźców, nabyły kompetencje w zakresie przyjmowania uchodźców.

"Szkoły posiadające kompetencje w zakresie przyjmowania uchodźców" powinny uwzględniać specyficzne potrzeby uchodźców i wyposażyć pracowników w odpowiednie kompetencje i narzędzia, by mogli im pomagać. Aby uniknąć opóźnień w nauce, do praktyk edukacyjnych szkoły można włączyć wsparcie psychospołeczne. Wsparcie to powinno stanowić część szerszego i międzysektorowego programu, uwzględniającego potrzeby wszystkich dzieci, we współpracy z opieką społeczną i służbą zdrowia.

W tym celu w ramach kilku projektów programu Erasmus+ i programu "Horyzont 2020" opracowano zasoby i działania interwencyjne. Szkoły i nauczyciele mogą z nich skorzystać, żeby przyjąć dzieci uchodźców, zadbać o ich potrzeby emocjonalne (np. poczucie bezpieczeństwa lub radzenie sobie z rozłąką, stratą, żalem i traumą) i społeczne (np. poczucie przynależności lub komunikowanie się z innymi), a także współpracować ze specjalistami.

Zasoby:

  • To webinarium School Education Gateway pokazuje, w jaki sposób szkoły mogą odegrać kluczową rolę w zaspokajaniu potrzeb dzieci z problemami i traumatycznymi przeżyciami oraz jak zadbać o ich zdrowie psychiczne i dobrostan. Pokazuje, jakie czynniki ryzyka i czynniki ochronne występują w populacji migrantów i uchodźców oraz w jaki sposób można je uwzględnić w środowisku szkolnym.
  • W Europejskim zestawie narzędzi dla szkół zgromadzono wiele różnych inicjatyw i materiałów w różnych językach, w tym projekty RefugeesWellSchool i SHARMED: Shared Memories and Dialogue. W najbliższych dniach udostępnionych zostanie znacznie więcej materiałów.