Edukacja i wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

Znajdziesz tu szereg artykułów i materiałów mających na celu wspieranie integracji młodych uchodźców z Ukrainy w ramach systemów edukacji państw członkowskich UE i krajów uczestniczących w programie Erasmus+. Strona ta będzie regularnie uzupełniana o najnowsze pozycje.

Platformy internetowe i materiały w języku ukraińskim

Internetowe zasoby edukacyjne w języku ukraińskim: nauka szkolna w Ukrainie w trudnych warunkach: 14 marca w większości regionów Ukrainy wznowiono naukę szkolną za pomocą nauczania na odległość. Ukraińscy uczniowie, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, mają dostęp do internetowych materiałów edukacyjnych w języku ukraińskim.

Edukacja szkolna i solidarność w czasach kryzysu

Sondaż na temat nauczania historii z uwzględnieniem różnych perspektyw: George Santayana jest autorem cytatu "Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtarzanie" - i to właśnie w tym kontekście edukacja historyczna może wzmocnić naszą pamięć zbiorową, ukazując kontrastujące ze sobą spojrzenia na wydarzenia historyczne. W tym sondażu pytamy o Twoje poglądy na temat uwzględniania różnych perspektyw w nauce historii.

Wnioski z nauczania historii na przykładzie minionych wojen w Europie: W okresach konfliktów, takich jak wojna na Ukrainie, kwestia narracji historycznych i sposobów ich nauczania jest poddawana nowej analizie. W niniejszym artykule przeanalizujemy, w jaki sposób nauczyciele historii mogą poradzić sobie z konfliktami i rozbieżnościami, by sprawić, że przedmiot ten będzie wartościowy dla wszystkich uczniów.

Szkoły w Europie reagują na rosyjską inwazję na Ukrainę: Klasy i władze szkolne w całej Europie podjęły działania na rzecz wyrażenia solidarności z Ukrainą, a nauczyciele zobowiązali się odpowiadać na pytania uczniów. W niniejszym artykule prezentujemy kilka pomysłów i praktyk, które są godne uwagi.

Ochrona edukacji przed atakiem w czasie konfliktów zbrojnych: Nawet w trakcie konfliktu lub wojny przestrzeganie prawa do edukacji i powstrzymywanie się od działań na szkodę dzieci, pracowników oświaty i szkół ma fundamentalne znaczenie. Istnieje kilka międzynarodowych inicjatyw mających na celu ochronę edukacji podczas konfliktów zbrojnych i innych sytuacji kryzysowych.

Informacje o ukraińskim systemie edukacji po 2016 r.: Reforma oświaty, która rozpoczęła się w 2016 roku, wprowadziła wiele zmian do ukraińskiego systemu edukacji.

Edukacja uchodźców

Supporting the inclusion of displaced children from Ukraine in education: considerations, key principles and practices for the school year 2022-2023: This Staff Working Document aims at pooling the currently available collective experience and knowledge and provide information on good practice and practical insights to support EU Member States in the inclusion of displaced children from Ukraine in education. It was written by the Commission services in consultation with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the United Nations Children’s Fund (UNICEF), representatives of ministries of education, stakeholder organisations that met in peer learning events between March and June 2022, and with experts from the Network working on the social dimension of education and training (NESET).

Jak zapewnić wczesną edukację i opiekę dla dzieci uchodźców z Ukrainy: Wśród nowo przybyłych uchodźców z Ukrainy jest wiele małych dzieci. Jak możemy je przyjąć w ośrodkach wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (ECEC) w całej Europie?

Włączanie uchodźców z Ukrainy do klas szkół średnich: co zrobić, gdy uczniowie po prostu nie znają języka?: W ciągu ostatnich kilku tygodni około 5 milionów Ukraińców przekroczyło granicę Unii Europejskiej. Choć ukraińskie Ministerstwo Edukacji wykonało świetną robotę, wprowadzając naukę online dla wszystkich uczniów szkół średnich, to wciąż istnieją inne przeszkody do pokonania. Mialy Dermish z Sieci SIRIUS analizuje kwestię włączenia społecznego i językowego ukraińskich uczniów oraz ich drogę do odniesienia sukcesu w nauce.

Wspieranie zdrowia psychicznego i dobrostanu uczniów będących uchodźcami poprzez tworzenie więzi i zapewnienie ciągłości działań: Doświadczenie wojny, nagłej ewakuacji ze znanego otoczenia oraz obawy o krewnych mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i samopoczucie dzieci uchodźczych. Wpłynie to także na ich doświadczenia związane z nauką. Dlatego ważne jest, by szkoły, zwłaszcza te, które obecnie przyjmują dużą liczbę uchodźców, nabyły kompetencje w zakresie przyjmowania uchodźców.

Jak państwa członkowskie UE znajdują nauczycieli dla uczniów będących uchodźcami: Dyskusja między przedstawicielami ministerstw edukacji UE poświęcona była poszukiwaniu nauczycieli dla uczniów będących uchodźcami. Dyskusja ta odbyła się 4 kwietnia 2022 r. w ramach Grupy ds. Solidarności UE dla Ukrainy w dziedzinie edukacji - Grupy Roboczej ds. Szkół.

Uznawanie kwalifikacji uczniów szkół ukraińskich: Uznawanie kompetencji, które uchodźcy przywieźli ze swojego kraju pochodzenia, a także rozumienie osiągniętego poziomu wykształcenia odgrywa ważną rolę w dostępie do szkolnictwa wyższego i rynku pracy.

Zestaw inspirujących praktyk w zakresie edukacji włączającej i obywatelskiej: Niniejszy zestaw prezentuje szeroki wachlarz inspirujących praktyk, które mają stanowić źródło pomysłów i inspiracji dla decydentów oraz praktyków dążących do poprawy inkluzywności systemów kształcenia i szkolenia w całej UE. Ma on także przyczynić się do poszerzenia rosnącej liczby dowodów świadczących o znaczeniu i zaletach edukacji włączającej. (2021)

Włączanie młodych uchodźców i migrantów poprzez edukację: Karta Tematyczna dotycząca Włączania młodych uchodźców i migrantów poprzez edukację została opracowana przez członków Grupy Roboczej ET 2020 ds. promowania wspólnych wartości i edukacji włączającej. (2020)

Materiały PAESIC dla nauczycieli i dyrektorów szkół: PAESIC (akronim Pedagogical Approaches for Enhanced Social Inclusion in the Classroom - Podejścia pedagogiczne sprzyjające włączaniu społecznemu w klasie) to projekt KA2 Erasmus+ opracowany jako przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych wsparcie w dążeniu do lepszej integracji w klasie, skupionej zwłaszcza na uczniach będących uchodźcami lub migrantami. (2020)

Education Talks: Metrolingualism, superdiversity and European classrooms: Have you ever heard of metrolingualism and superdiversity? And do you know what it takes to teach a multilingual classroom? Expand your knowledge in this interview with Thomas Fritz, head of lernraum.wien, institute for multilingualism, integration and education. (2018)

Migranci w szkołach europejskich: nauka i utrzymanie języków: Wspieranie dzieci z nowo przybyłych rodzin migrantów w nauce nowego języka, w którym odbywa się nauczanie w szkole oraz w utrzymaniu i dalszym rozwijaniu językowego repertuaru, który już posiadają to klucz do pomyślnego przyjęcia, integracji oraz nauczania. (2018)

Przygotowując nauczycieli na spotkanie z różnorodnością - rola kształcenia wstępnego nauczycieli: Choć różnorodność obecna w społeczeństwach europejskich nie jest nowym zjawiskiem, to jednak jej natura gwałtownie się zmienia. Europa charakteryzuje się coraz większą różnorodnością ze względu na mobilność wewnątrzeuropejską, migracje międzynarodowe oraz globalizację. (2017)

Zachęcamy do przeglądania portalu School Education Gateway w celu uzyskania dodatkowych informacji, za pomocą tagu ‘uczniowie migranci’.

Kursy doskonalenia zawodowego

22 kwietnia 2022 r.: Webinarium na temat wspierania zdrowia psychicznego i dobrostanu dzieci uchodźców w szkole

6 maja 2022 r.: Webinarium na temat przyjmowania nowo przybyłych uchodźców w klasie

13 maja 2022 r.: Webinarium na temat szkolenia i rozwoju zawodowego nauczycieli w zakresie edukacji uchodźców

23 maja - 6 czerwca 2022 r.: Kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli na temat integracji migrantów i uchodźców w szkołach

4-20 July 2022: Professional development course for teachers on engaging non-native language speakers in the classroom

14 July 2022: Learning and care for the youngest refugees – a critical priority across Europe

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem kursów School Education Gateway, gdzie można znaleźć więcej materiałów szkoleniowych.

Nawiąż kontakt z innymi nauczycielami

Dołącz do eTwinningu, internetowej społeczności dla pracowników szkół (nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy itp.), która umożliwia komunikację, współpracę i dzielenie się wiedzą. eTwinning wspiera ukraińskich nauczycieli i uczniów, na przykład poprzez specjalne grupy dyskusyjne na temat integracji migrantów i uchodźców w szkole oraz poprzez wymienianie się zainicjowanymi przez społeczność działaniami solidarnościowymi i wspierającymi dla ukraińskich nauczycieli i uczniów.

Integracja migrantów i uchodźców w szkole: Jakie są najskuteczniejsze sposoby na przyjęcie migrantów i uchodźców do nowego środowiska szkolnego? W ramach działań podejmowanych przez społeczność eTwinning, mających na celu wspieranie nauczycieli i uczniów, grupa tematyczna “Integrating migrants and refugees at school (Integracja migrantów i uchodźców w szkole)” rozszerzyła swoje działania, by zaoferować pomoc także nauczycielom wspierającym uchodźców. Grupa ma na celu wspieranie nauczycieli z całej Europy, którzy mierzą się z wyzwaniem, jakim jest zapewnienie tym dzieciom prawa do edukacji i kształcenia oraz zapewnienie im poczucia normalności, a także podjęcie próby złagodzenia traumy związanej z wojną i przesiedleniem.