Nagrody dla nauczycieli

Image: Association for Teacher Education in Europe

ATEE nagrodzi nauczycieli, którzy badali, w jaki sposób można wprowadzić znaczące zmiany w 2017 r.

Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Kształcenia Nauczycieli (ATEE, Association for Teacher Education in Europe) jest organizacją typu non-profit, której celem jest podnoszenie jakości kształcenia nauczycieli w Europie oraz wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli i edukatorów nauczycieli na wszystkich poziomach.

ATEE wspiera aktywny dialog oraz międzynarodową wymianę w zakresie badań i praktyk związanych z wstępnym kształceniem oraz stażami nauczycieli. Stowarzyszenie oferuje również swoje wsparcie w zakresie współpracy pomiędzy poszczególnymi nauczycielami i instytucjami zaangażowanymi w kształcenie nauczycieli – z Europy i spoza niej. Działalność ta realizowana jest głównie za pośrednictwem społeczności badawczo – rozwojowych ukierunkowanych na wymianę pomysłów oraz poprzez organizację dorocznej konferencji. ATEE ułatwia także wymianę badań i praktyk za pośrednictwem publikacji European Journal of Teacher Education.

Sieć ustanowiła ostatnio nowe nagrody ufundowane przez wydawnictwo Routledge, adresowane do specjalistów, doktorantów, badaczy zaangażowanych w kształcenie nauczycieli na uczelniach wyższych oraz innych agencji edukacyjnych. Osoby te dostrzegają potrzebę i zachęcają do badań w dziedzinie kształcenia nauczycieli; stawiają sobie za cel rozpowszechnianie tych badań na poziomie europejskim i międzynarodowym, a także zachęcają i nagradzają badania prowadzone na inne tematy.

Zwycięzcy czterech kategorii Artykuł na temat polityki edukacyjnej w zakresie kształcenia nauczycieli, Artykuł na temat kształcenia nauczycieli, Projekt młodego badacza w zakresie kształcenia nauczycieli, oraz Projekt doświadczonego badacza w zakresie kształcenia nauczycieli zostaną ogłoszeni podczas dorocznej konferencji ATEE 2017, która odbędzie się w Dubrowniku w Chorwacji, (23-25 października). 

W tym roku hasłem przewodnim dorocznej konferencji będzie Zmiana perspektyw i podejść w dzisiejszym nauczaniu. Uczestnicy konferencji będą mogli również wymienić się wiedzą i pomysłami, podejmować dyskusje oraz zachęcać do dalszych wspólnych działań i badań na takie tematy jak: migracje, równe szanse i włączenie społeczne, budowanie sieci w edukacji, podnoszenie jakości kształcenia nauczycieli, zrównoważone zmiany w edukacji, uzdolnieni edukatorzy i nauczanie osób uzdolnionych.