Zastrzeżenia prawne

“The website disclaimer and privacy policy statement is being updated. To see the latest version in English please click here. The translation will be provided in due course. “

EUN Partnership AISBL (znane jako European Schoolnet, dalej: EUN) obsługuje ten portal internetowy dla publicznej promocji swoich inicjatyw. Materiały udostępniane na portalu internetowym służą wyłącznie do celów informacyjnych.

Dążymy do tego, by zapewnić aktualność i ścisłość tych informacji. W przypadku otrzymania powiadomienia o błędach, postaramy się je skorygować. Jednakkże EUN nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem informacji znajdujących się na tym portalu.

Informacje dzielimy następująco:

 • informacje o charakterze ogólnym, które nie odnoszą się do żadnej konkretnej sytuacji żadnej konkretnej osoby lub jednostki;
 • informacje niekoniecznie wyczerpujące, dokładne, kompletne lub aktualne;
 • informacje łączące się niekiedy ze stronami zewnętrznymi, które nie są w żadnym stopniu podporządkowane EUN i za które EUN nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
 • wskazówki lub rady nie pochodzące od wykwalifikowanych osób (jeżeli potrzebujesz konkretnej rady, zwróć się do odpowiednio wykwalifikowanej osoby).

EUN zastrzega sobie prawo do podejmowania w dowolnej chwili wedle swojego uznania decyzji w sprawie zawieszania, zmian, modyfikacji, dodawania i usuwania części portalu.

Niniejsze zastrzeżenia prawne nie mają na celu uwolnienie EUN od odpowiedzialności wbrew jakimkolwiek przepisom obowiązującego prawa krajowego, ani też uwolnienie z odpowiedzialności w kwestiach, których to prawo nie może wyłączyć.


PRAWA AUTORSKIE

Zezwala się na powielanie informacji, o ile tylko zostanie podane jej źródło, chyba że napisane będzie co innego. Tam gdzie niezbędna jest wcześniejsza zgoda na powielanie informacji, odwołuje ona wcześniej wspomnianą zgodę o charakterze ogólnym i powinna jasno wskazywać wszelkie ograniczenia dotyczące użycia.


OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Poniższe oświadczenie wyjaśnia nasze zasady postępowania z gromadzonymi przez nas danymi osobowymi.

Informacje ogólne

School Education Gateway jest inicjatywą Unii Europejskiej. Jest ona finansowany przez Erasmus+, europejski program w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Jest ona kierowana przez Komisję Europejską i wdrażana przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

Platforma School Education Gateway dąży do sumiennego respektowania prywatności swoich użytkowników. Zapewnia ona bezpieczne i niezawodne środowisko dla specjalistów w dziedzinie edukacji szkolnej, ekspertów i absolwentów szkół wyższych. Poniższe oświadczenie przedstawia zarys zasad postępowania, w ramach których platforma School Education Gateway gromadzi, zarządza i wykorzystuje wszelkie dane przekazywane przez swoich użytkowników.

1. Formularze online 

Ponieważ platforma School Education Gateway gromadzi i przetwarza dalej dane osobowe, podlega ona Rozporządzeniu (WE) 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).
 
Rozmaite narzędzia obecne na platformie School Education Gateway pozwalają użytkownikom na przekazywanie informacji w celu uczestnictwa w działalności portalu internetowego. Podczas rejestracji online oraz przy przekazywaniu innych informacji dane są gromadzone, a następnie przetwarzane w celach wyszczególnionych poniżej w punkcie 2. Stosowne operacje przetwarzania tychże należą do zakresu odpowiedzialności Administratora Danych, którym jest kierownik jednostki Unit A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms w EACEA.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy, w jakim celu i za pomocą jakich środków technicznych?

(a) Dane osobowe: Dane osobowe gromadzone na platformie School Education Gateway obejmują:

 • Imię
 • Nazwisko
 • E-mail

Ponadto gromadzone są opcjonalne dane osobowe profilu użytkownika; rejestrująca się osoba może podjąć decyzję czy podać te dane, czy też nie. Co więcej, gromadzone są dane organizacyjne:

 • Nazwa organizacji
 • Miasto, Region, Kraj
 • Rodzaj

Komisja Europejska, EACEA oraz EUN Partnership aisbl (European Schoolnet) nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje czy dokumenty przesłane bądź umieszczone przez osoby trzecie.

(b) Wykorzystanie danych: Przechowywanie, przetwarzanie i wyświetlanie danych jest konieczne, aby:

 • wzbogacać profil użytkownika;
 • zezwalać osobom zarejestrowanym na platformie School Education Gateway na komunikację i współpracę w duchu wzajemnego zaufania i szacunku; oraz
 • zezwalać i ułatwiać prowadzenie monitoringu i działalności badawczej.

Gromadzone są systematycznie zbiorcze informacje statystyczne, między innymi liczba użytkowników w określonym przedziale czasu, preferowane tematy i/lub kraje wybierane przez użytkowników oraz aktywność konta. Aby maksymalnie ułatwić czynności użytkownika portal School Education Gateway może przechowywać informacje dotyczące częstotliwości wizyt użytkownika, jego zwyczajów, preferencji i ustawień.

Dane związane z zachowaniami użytkownika w różnych obszarach platformy School Education Gateway mogą być wykorzystywane jedynie w celu prowadzenia badań naukowych i monitoringu przez EACEA, Komisję Europejską i władze odpowiedzialne za wdrażanie School Education Gateway oraz przez inne strony trzecie (na przykład przez odpowiednio upoważnione ośrodki badawcze i uczelnie wyższe). Wszelkie użycie danych przez wspomniane wyżej podmioty musi zostać zakomunikowane Administratorowi Danych, który zastrzega sobie prawo do wydania odmowy takiego użycia.

Dane nie mogą być przetwarzane w żadnym innym celu. Podstawa prawna dla tych operacji przetwarzania danych osobowych została podana w punkcie 9.

(c) Informacje techniczne: Dane są dostarczane przez samych użytkowników poprzez przesyłanie formularzy online znajdujących się w różnych obszarach platformy School Education Gateway. Platforma jest prowadzona przez usługodawcę (EUN Partnership AISBL) na postawie specjalnej umowy o świadczeniu usług zawartej z EACEA. Wszystkie dane są gromadzone w bazie danych.

3. Kto ma dostęp do informacji użytkownika i komu są one ujawniane?

Z wyszczególnionych powyżej powodów dostęp do danych jest ograniczony wyłącznie do:

 • Osób zarejestrowanych na School Education Gateway (po zalogowaniu się): Pełny zbiór danych z wyjątkiem informacji osobistych, jak np. adres e-mail osoby zarejestrowanej.
 • EACEA, Komisja Europejska, usługodawca: pełny zbiór danych.

Na przekazanie szczegółowych danych innym osobom trzecim (np. ośrodkom badawczym i uczelniom wyższym) może być udzielona zgoda na podstawie szczegółowego upoważnienia wydanego przez Administratora Danych. Ilekroć będzie to możliwe, dane będą przetwarzane w sposób anonimowy, szczególnie w przypadku przekazania ich osobom trzecim w celach badawczych.

Dane osobowe nigdy nie zostaną użyte do celów marketingowych.

Niektóre dane przesłane przez użytkowników będą wyświetlane w obszarze publicznym portalu School Education Gateway, co oznacza, że dane te są swobodnie dostępne w sieci Internet. Dotyczy to w szczególności:

 • Danych osoby zarejestrowanej: imienia, nazwiska, roli, komentarzy do artykułów lub innych publicznych obszarów w obrębie platformy.
 • Danych organizacji: nazwy, miasta, regionu, kraju i obrazka.

4. W jaki sposób chronimy i zabezpieczamy informacje użytkownika?

Zgromadzone dane osobowe i wszystkie związane z nimi informacje są przechowywane na zabezpieczonych serwerach usługodawcy (EUN Partnership AISBL). W swojej działalności centra komputerowe usługodawcy na podstawie kontraktu przestrzegają dyrektyw Komisji Europejskiej w sprawie bezpieczeństwa oraz przepisów ustanowionych przez Dyrekcję ds. Bezpieczeństwa dla tego rodzaju serwerów i usług.

5. W jaki sposób użytkownik może weryfikować, modyfikować lub usuwać swoje informacje?

W przypadku, gdy użytkownik chce sprawdzić, które z danych osobowych są przechowywane w jego imieniu przez odpowiedzialnego za to administratora lub doprowadzić do ich modyfikacji lub poprawienia, może zrobić to samodzielnie online. Hasło ustanowione przez użytkownika podczas rejestracji pozwoli mu na zalogowanie się i zaktualizowanie swoich informacji osobistych lub dezaktywowanie swojego profilu. Użytkownik mogą w każdej chwili zwrócić się z prośbą o dezaktywację swojego profilu (zob. poniżej punkt 6).

6. Jak długo przechowujemy dane użytkownika? 

Dane związane z celami statystycznymi i badawczymi są przechowywane przez cały czas istnienia School Education Gateway w anonimowej postaci zbiorczej.

Dane związane z profilem użytkownika, jak to opisano w punkcie 2, są przechowywane przez okres jednego roku od czasu ostatniego logowania. Po upływie jednego roku od ostatniego logowania profil użytkownika automatycznie stanie się profilem nieaktywnym, tzn. przestanie być widoczny dla innych użytkowników i świata zewnętrznego. Do użytkownika wysłane zostanie powiadomienie, informujące o dezaktywacji posiadanego profilu oraz o możliwości ponownej aktywacji konta poprzez zalogowanie się. Drugie i ostatnie przypomnienie zostaje wysłane po upływie kolejnych dwóch lat, informując użytkownika, że po 3 latach od ostatniego logowania posiadany profil zostanie usunięty na stałe. Wszystkie informacje osobiste stają się wówczas anonimowe.

W przypadku, gdy użytkownik poprosi o dezaktywację swojego profilu lub profil zostanie zdezaktywowany automatycznie, żadne dane nie będą widoczne dla innych użytkowników. Dane będą przechowywane tylko w postaci anonimowej, która nie pozwala na identyfikację osoby. Jeśli użytkownik mający zdezaktywowany profil zechce nadal korzystać z platformy, będzie się musiał zarejestrować ponownie. Dane, wyłącznie do celów badawczych i monitoringu, pozostają w postaci zbiorczej w dyspozycji EACEA, Komisji Europejskiej, władz odpowiedzialnych za wdrażanie School Education Gateway oraz innych stron trzecich (zob. punkt 3), pod warunkiem posiadania przez nie upoważnienia Administratora Danych.

7. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących kwestii praw użytkownika i wykonywania praw użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych (jak np. prawa do dostępu i poprawiania swoich danych osobowych) należy kontaktować się z Administratorem Danych platformy School Education Gateway pod następującym adresem:

Head of Unit A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Executive Agency Education Audiovisual and Culture
Office: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussels
Belgium
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Aby dezaktywować konto, należy zalogować się i wykonać odpowiednią operację na stronie swojego profilu.

8. Odwołania

W przypadku konfliktu w dowolnej kwestii dotyczącej Ochrony Danych Osobowych, użytkownik może się zwrócić do Administratora Danych na wyżej wspomniany adres pocztowy i aktywny adres e-mail. Użytkownik może też skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych EACEA pod następującym adresem e-mail: eacea-data-protection@ec.europa.eu

W razie gdyby konflikt nie został zażegnany przez Administratora lub Inspektora Ochrony Danych, użytkownik może w dowolnej chwili złożyć zażalenie do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (European Data Protection Supervisor): strona internetowa – http://www.edps.europa.eu; e-mail – edps@edps.europa.eu.

9. Podstawa prawna

Główną podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

(a) Artykuł 4 Decyzji Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. nr 2009/336/WE ustanawiającej Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego zarządzającą działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (Dz.U. L 101 z 21.4.2009, s. 21);

(b) Program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, ustanowiony przez Decyzję nr 1720/2006/WE Parlamentu i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. (Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 45).