Personvernpolicy

EU-kommisjonen, EUs generaldirektør for utdanning, ungdom, idrett og kultur («DG EAC»), det europeiske forvaltningsbyrået for utdanning og kultur («EACEA») og EUN-partnerskapet («EUN») er som leverandør av tjenester til EACEA opptatt av å beskytte personopplysningene dine.

School Education Gateway-plattformen samler inn og behandler personopplysninger i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) No 2018/1725 om beskyttelse av personopplysninger av Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer[i] («Personvernforordningen»). Alle data samles i en database som driftes innenfor Den europeiske union.

Vi takker for tilliten og vil gjerne at dere skal være kjent med våre retningslinjer og praksis for beskyttelse av personopplysninger på School Education Gateways plattform.

1. Hvem er ansvarlig for å behandle personopplysningene dine (behandlingsansvarlig)?

Behandlingsansvarlig er Det europeiske forvaltningsbyrået for utdanning og kultur, Avenue du Bourget 1, BE-1149 Brussel.

Personen som er utpekt til å lede behandlingen av personopplysninger er: 

Leder for Enhet A5 i EACEA 
Det europeiske forvaltningsbyrået for utdanning og kultur
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brussel
E-post: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

2. Hvilke personopplysninger behandles og hvordan?

A. Brukerprofil: Person- og organisasjonsopplysninger

Følgende personopplysninger behandles innenfor rammene av School Education Gateway når en bruker oppretter en konto på plattformen.

Dersom medlemmene ønsker det, kan de også bli knyttet opp mot en eller flere organisasjoner.

Følgende tabell viser hvilke data som er obligatoriske og frivillige for enkeltpersoner og organisasjoner når de registrerer seg i School Education Gateway.

Personopplysninger Organisasjonsopplysninger
Obligatorisk Fornavn
Etternavn
E-post
Brukertype
Land
Organisasjonsnavn
Adresse
Sted
Postnummer
Land
Region
Type
PIC (deltakeridentifikasjonskode)
Kontaktperson (lenke med en eksisterende brukerprofil)
Frivillig Bilde Beskrivelse
Nettside URL
Facebook URL
Twitter URL
LinkedIn URL
Bilde

B. Informasjon fra deltakelse på nettkurs

School Education Gateway gir brukerne mulighet til å delta på nettkurs gjennom Teacher Academy. Påmelding til et nettkurs forutsetter at man oppretter en brukerkonto hos School Education Gateway (se ovenfor), men ytterligere personopplysninger er ikke nødvendig.

Som del av et nettkurs kan følgende opplysninger samles inn, noe som også omfatter personlig identifiserbar informasjon:

 • Innhold laget av studenter, som innsendte oppgaver, kollegavurderte oppgaver og tilbakemelding fra studentene på kollegavurderinger.
 • Kursopplysninger, som studentenes svar på quizzer, foruminnlegg og undersøkelser.
 • Informasjon som kommentarer, bilder, videoer og andre ressurser som deles i offentlige forum (eller tilsvarende tredjeparts kommunikasjonsverktøy som Padlet eller Tricider). Disse forumene kan være på plattformen, eller de kan være innbakt i eller lenket til fra plattformen.
 • Bruk av eksterne verktøy fra tredjepart er frivillig som et ledd i nettkursene. Disse verktøyene administreres av tredjepartsnettsider som har sine egne personvernpolicyer. Ved å registrere seg godtar deltakerne at personopplysningene deres vil bli behandlet av disse tredjepartene (som behandlingsansvarlige). Vi anbefaler at du leser gjennom de aktuelle personvernpolicyene som gjelder for disse tredjepartsnettsidene for å få vite mer.

All informasjon som gjøres tilgjengelig i forum og andre diskusjonsverktøy vil være synlig på plattformen for de andre deltakerne på nettkurset, og i noen tilfeller utenfor plattformen. Det anbefales at deltakerne alltid er forsiktige når de oppgir personlig eller sensitiv informasjon, og sørge for at de har de nødvendige tillatelsene til å dele eventuelle ressurser, f.eks. bilder.  

C. Informasjon fra tredjepartsnettsider eller -tjenester

School Education Gateway kan motta personlig identifiserbar informasjon når brukere besøker eller logger inn på en tredjepartsnettside som viser informasjon på plattformen, f.eks. Facebook, Twitter eller Padlet. Dette kan omfatte tekst og/eller bilder som er tilgjengelig fra tredjepartsnettsiden.

School Education Gateway mottar også personlig identifiserbar informasjon (nærmere bestemt brukerens navn, brukerens unike ID på tredjepartsnettsiden og brukerens e-postadresse) fra en tredjepartsnettside dersom brukeren logger inn med autoriseringsløsningen til tredjepartsnettsiden: Facebook, Twitter, Google eller LinkedIn.

Tredjepartsnettsider som leverer verktøy og tjenester knyttet til nettkurs, som quizzer, kollegavurderingsverktøy eller funksjonalitet for sosiale medier til brukerne, kan også samle inn personlig identifiserbare opplysninger knyttet til personens bruk av den aktuelle partnernettsiden mens personen deltar i slike aktiviteter knyttet til nettkurset. Tredjepartsnettsidene kan dele opplysningene med School Education Gateway med henblikk på å forbedre School Education Gateways tjenester, tredjepartsnettsidens tjenester og brukerens opplæringsopplevelse. Disse opplysningene omfatter informasjon som hvor mye tid som er brukt på partnerens nettside og hvilke sider som er besøkt. Bruk av slike verktøy er alltid frivillig som et ledd i nettkursene.

D. Andre opplysninger

Brukerne kan også velge å legge ut offentlige kommentarer på artikler som publiseres på plattformen. De kan også velge å legge ut offentlige kommentarer, vurderinger eller oversikter under Erasmus+-verktøyene (kurskatalog, mobilitetsmuligheter og strategiske partnerskap), og i så fall gjelder disse Vilkårene. I alle disse tilfellene kan medlemmene oppgi opplysninger for å kunne publisere kommentarer, vurderinger eller oversikter.

Brukerne bør være oppmerksomme på at administratorene kan se brukernes meldinger og varsler på plattformen med henblikk på feilsøking.

Brukerne kan også delta i meningsmålinger eller nettseminarer, eller sette seg opp på spesifikke e-postlister. I disse tilfellene kan brukerne oppgi opplysninger for å kunne delta i slike initiativer.

Det blir samlet inn informasjon som en brukers IP-adresse, nettleverandør, nettleser, operativsystem, omtrentlige brukstider, hvilken side brukeren kommer fra, spesifikke brukerinteraksjoner med systemets funksjonalitet og lignende opplysninger som utveksler informasjon mellom en brukers datamaskin og serverne på School Education Gateway-plattformen. Opplysningene vil ikke bli knyttet til spesifikke brukerkontoer bortsett fra for å spore spesifikk brukeraktivitet ved mistanke om brudd på Vilkårene.

Til slutt blir det utarbeidet statistikk med jevne mellomrom, blant annet hvor mange brukere det finnes i en bestemt periode, hvilke kurs brukerne foretrekker og hvordan kontoene brukes.

3. For hvilke formål behandler vi opplysningene? 

Det er nødvendig å behandle personopplysningene for å:

 • Gi de registrerte mulighet til å bruke tjenestene på plattformen, som:
  • legge ut kommentarer, vurderinger og oversikter
  • bruke ulike funksjoner på plattformen, som favoritter eller lagrede søk, og
  • skape mer utfyllende brukerprofiler.
 • Gjøre det mulig å behandle henvendelser til helpdesk, foreslått innhold, rapporterte objekter osv.
 • For å gi de registrerte i School Education Gateway mulighet til å kommunisere og samarbeide i gjensidig tillit og respekt.
 • Tillate og legge til rette for overvåknings- og forskningsaktiviteter.
 • Utvikle henvendelser og kommunikasjon innenfor rammene av School Education Gateway-plattformen og dens tjenester.
 • Sende brukerne oppdateringer og relevant informasjon (f.eks. nyhetsbrev eller informasjonsbrev til kursleverandører) knyttet til School Education Gateway, og for å informere brukerne om andre relaterte aktiviteter de kan være interessert i blant EU-kommisjonens initiativer.
 • Gjøre det mulig å administrere og gjennomføre nettkurs, inklusive:
  • registrere enkelbrukeres deltakelse på kurs, fremdrift og fullføring av moduler
  • dele personlig identifiserbar informasjon og prestasjoner på et bestemt nettkurs med instruktører eller moderatorer som underviser på kurset, eller som er med på å gjennomføre kurset
  • gi brukerne mulighet ti å bidra på nettkurset med vurdering, kommentarer, bokmerker, tagging, gjennomføring av quizzer, delta i forum og andre kommunikasjonsverktøy og laste opp egne ressurser
  • presentere og summere kursresultater
  • gjenbruke og henvise til innlegg i forum og kommunikasjonsverktøy i pågående og fremtidige versjoner av kurs og kurskommunikasjon, og for å gi et bedre fremtidig kurstilbud
  • organisere brukerne i gruppe eller temabaserte aktiviteter.
 • Tilrettelegge og forbedre brukeropplevelsen i dette og tilsvarende fremtidige prosjekter utviklet av EU-kommisjonen via tilgangskontroll, sporing av brukerfrekvens, søkeatferd, preferanser og innstillinger.
 • Muliggjøre innsamling, kategorisering og sammenstilling av brukernes bidrag i forum og andre diskusjonsverktøy.
 • Utarbeide aggregert statistikk, blant annet hvor mange brukere det finnes i en bestemt periode, hvilke fag og/eller land brukerne foretrekker og hvordan kontoene brukes.

4. På hvilket juridisk grunnlag behandler vi personopplysningene?

Behandling er nødvendig for å utføre en oppgave som gjennomføres i offentlighetens interesse eller ved håndhevelse av offentlig myndighet som er tillagt Unionens institusjon eller organ (skal være nedfelt i Unionens lovverk) (artikkel 5(1)(a) i forordning 2018/1725).

 • 'Erasmus+': Unionens program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett etablert ved Europaparlaments- og rådsforordning 1288/2013 11. desember 2013, samt oppheving av beslutning 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (OJ L 347 av 20.12.2013, s. 50–73).
 • Kommisjonens beslutning av 18. desember 2013 vedrørende grunnlegging av Forvaltningsorganet for undervisning, audiovisuelle medier og kultur, samt om oppheving av beslutning 2009/336/EF (2013/776/EU): Artikkel 3(a).
 • Avtale om tjenester 2017-3597, 2017-3598 og 2017-3599 mellom Forvaltningsorganet for undervisning, audiovisuelle medier og kultur og EUN Partnership AISBL.

Behandling som ikke kommer inn under ovennevnte juridiske grunnlag forutsetter godkjenning fra den registrerte (artikkel 5(1)(d) i forordning 2018/1725).

5. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene?

Data som gjelder statistikk og forskningsformål blir lagret for alltid av School Education Gateway i sammenstilt, anonymt format.

Data tilknyttet brukernes profil lagres i tre år etter brukerens siste innlogging. Tre år etter siste innlogging vil brukerprofilen automatisk bli satt som inaktiv, dvs. ikke lenger synlig for andre brukere. Det blir sendt et varsel til brukeren for å informere om at profilen har blitt satt som inaktiv og at han/hun kan reaktivere kontoen ved å logge inn igjen innen to uker. Dersom brukeren ikke logger inn innen to uker, blir profilen permanent deaktivert. Alle personopplysninger blir da anonymisert. Eventuelle personopplysninger som brukeren kan ha lagt inn gjennom verktøy fra tredjepart (f.eks. under et nettkurs ved bruk av et eksternt nettverktøy som Facebook, Twitter eller Padlet) kommer ikke inn under den behandlingsansvarliges ansvar og er derfor ikke omfattet av anonymiseringen.

Hvis du ønsker å deaktivere eller slette en konto, tar du kontakt med Helpdesk på: support@schooleducationgateway.eu.

Dersom brukere ber om at profilen skal bli deaktivert eller profilen deaktiveres automatisk, vil ingen opplysninger lenger være synlige for andre School Education Gateway-brukere. Dataene vil kun bli lagret i et anonymisert format som ikke gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner. Dersom brukere med en deaktivert profil ønsker å fortsette å bruke plattformen, må de registrere seg på nytt. Opplysningene vil fremdeles være tilgjengelige i aggregert format for forsknings- og overvåkningsformål, for EACEA, EU-kommisjonen, nasjonale eller regionale skolemyndigheter, myndigheter som har ansvar for å gjennomføre School Education Gateway og andre tredjeparter (se punkt 3) etter godkjenning fra den behandlingsansvarlige.

6. Hvem har innsyn i personopplysningene og hvem blir de oppgitt til?

For de formålene som er beskrevet ovenfor er innsyn i personopplysningene strengt begrenset til:

 • utvalgt personell hos EU-kommisjonen, Generaldirektoratet for utdanning og kultur (EAC)
 • utvalgt personell hos EACEA
 • utvalgt personell hos tjenesteleverandøren EUN Partnership.

Noen opplysninger som oppgis av brukerne, vil bli vist på det offentlige området av School Education Gateway, noe som innebærer at disse dataene er fritt tilgjengelige på internett. Brukeren har i slike tilfeller rett til å slette opplysningene. Opplysningene som gjøres offentlige, er særlig følgende:

Organisasjonsopplysningene er synlige for alle brukere på organisasjonens nettside:

 • navn, adresse, sted, land, bilde, Facebook URL, Twitter URL, LinkedIn URL og nettside
 • registrerte som er tilknyttet organisasjonen (fornavn, etternavn, land, bilde)
 • oversikter over kurs, mobilitetsmuligheter og strategiske partnerskap som legges ut av medlemmene av organisasjonen
 • stjernevurdering basert på gjennomsnittsvurderingen for organisasjonens (eventuelle) kurs
 • liste over omtaler og vurderinger som andre brukere har sendt inn for organisasjonens kurs

Opplysninger om den registrerte:

 • Følgende opplysninger om den registrerte er bare synlige for alle brukere på organisasjonens offentlige side (dersom brukeren er tilknyttet en eller flere organisasjoner): fornavn, etternavn, land, en miniatyrutgave av bildet (hvis det foreligger).
 • Brukerens profilside er kun tilgjengelig for andre innloggede brukere, og det samme gjelder følgende informasjon: fornavn, etternavn, land, bilde, organisasjon(er), brukertype, kommentarer lagt ut av den registrerte, artikler som medlemmet har som «favoritt» og om den registrerte er godkjent av eTwinning.  
 • Alle oversikter, kommentarer, omtaler og/eller vurderinger som legges ut av en registrert bruker, er offentlige, dvs. at de er synlige for brukerne av nettsiden når de ser det kommenterte eller vurderte innlegget, og kan også bli funnet i søkemotorer.
 • Brukeraktivitet på nettkursene er kun synlig for registrerte brukere som også har meldt seg på det spesifikke nettkurset.

Det kan gis tillatelse til overføring av spesifikke opplysninger til andre tredjeparter (f.eks. forskningssentre og universiteter) etter spesifikk godkjenning fra den behandlingsansvarlige, men opplysningene vil bli overført anonymt.

Personopplysninger kan aldri brukes til markedsføringsformål.

7. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

De innsamlede personopplysningene og all tilhørende informasjon lagres på sikrede servere hos tjenesteleverandøren (EUN).

Avtalen med tjenesteleverandøren inneholder en klausul om databeskyttelse, for å sikre at opplysningene behandles i samsvar med gjeldende lovgivning.

Driften av tjenesteleverandørens datasenter er kontraktsmessig underlagt EUs sikkerhetsdirektiver og bestemmelser innført av Direktoratet for sikkerhet for disse serverne og tjenestene.

8. Hvilke rettigheter har du i forbindelse med personopplysningene og hvordan kan du utøve dem?

Du har rett til å:

 • be om innsyn i opplysningene vi har registrert om deg
 • be om korrigering av personopplysninger eller gjøre korrigeringen selv på profilen din
 • under visse omstendigheter be om at personopplysningene blir slettet
 • under visse omstendigheter be om at behandlingen av personopplysningene begrenses
 • motsette deg behandling av personopplysningene med bakgrunn i din spesifikke situasjon
 • be om at opplysningene blir overført til en annen organisasjon i et vanlig brukt, maskinlesbart standardformat (dataportabilitet)
 • trekke tilbake tillatelsen når som helst.

Du har rett til når som helst å motsette deg behandling av personopplysningene med bakgrunn i din spesifikke situasjon ifølge bestemmelsene i Artikkel 23 i forordning 2018/1725.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for automatiserte beslutninger (som gjøres utelukkende av maskiner) som gjelder deg, som definert ved lov.

9. Din rett til regress i tilfelle konflikt i saker som gjelder personopplysninger

Ved konflikt i alle saker som gjelder beskyttelse av personopplysninger, kan du henvende deg til behandlingsansvarlig på ovennevnte adresse og gyldige e-post (punkt 1).

Du kan også kontakte EACEAs personvernombud på følgende e-postadresse: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Du kan når som helst klage til det europeiske personvernombudet: https://edps.europa.eu/.


[i]Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725 av 23. oktober 2018 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger av unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer og om fri utveksling av slike opplysninger, samt om oppheving av forordning 45/2001/EF og teksten i beslutning 1247/2002/EF med EØS-relevans, OJ L 295, 21.11.2018, s. 39.