Fraskrivningserklæring

School Education Gateway er et initiativ i regi av EU. Det finansieres av Erasmus+, det europeiske programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det administreres av EU-kommisjonen (EC) og gjennomføres av det europeiske forvaltningsbyrået for utdanning og kultur (EACEA).

På vegne av EU administrerer EUN Partnership AISBL (kjent som European Schoolnet, og heretter omtalt som EUN) denne plattformen for å formidle initiativene til offentligheten.

Materialet på denne plattformen er kun for informasjonsformål.

Målet er å holde denne informasjonen oppdatert og nøyaktig. Dersom vi blir gjort oppmerksom på feil, vil vi prøve å korrigere dem. EU-kommisjonen, EACEA og EUN påtar seg imidlertid intet ansvar eller erstatningsansvar for informasjonen på dette nettstedet.

Informasjonen på plattformen er:

  • kun av generell natur og er ikke ment å ta for seg spesifikke forhold hos enkeltindivider eller enkelte instanser
  • ikke nødvendigvis omfattende, nøyaktig, fullstendig eller oppdatert
  • i noen tilfeller lenket til eksterne nettsider som EU-kommisjonen, EACEA eller EUN ikke har noen kontroll over og der de ikke kan påta seg noen form for ansvar
  • ikke å anse som fagmessig eller juridisk rådgivning (hvis du trenger hjelp med bestemte ting, bør du alltid ta kontakt med en kvalifisert fagperson).

EUN forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å suspendere, endre, modifisere, tilføye eller ta bort deler av plattformen til enhver tid, etter samtykke fra den kontraherende myndigheten.

Denne ansvarsfraskrivelsen er ikke ment å begrense ansvaret til EU-kommisjonen, EACEA eller EUN ved brudd på noen av kravene som er nedfelt i gjeldende nasjonale lover, eller å utelukke ansvar for saker som ikke kan utelukkes ifølge de nevnte lovene.

Merknad om opphavsrett

Det er tillatt å gjengi innhold hvis kilden er navngitt, med unntak av tilfeller der det er gjort merknad om annet. I tilfeller der det kreves tillatelse til å gjengi informasjon, erstatter dette kravet den tidligere nevnte generelle tillatelsen, og bruksbegrensningen må fremgå tydelig.

Materiale og bidrag fra brukerne av plattformen er underlagt Beslutning om gjenbruk av EU-dokumenter og er derfor, bortsett fra når noe annet er angitt, kompatibel med Creative Commons «Attribution 4.0 International»-lisensen (CC BY 4.0).