Inclusief onderwijs en voortijdig schoolverlaten aanpakken

De onderwijsloopbanen van leerlingen lopen op meerdere manieren gevaren vanwege fragmentatie, die kan leiden tot ondermaats presteren en mogelijk stoppen met school. Transities tussen niveaus en soorten scholen kunnen momenten zijn waarop er zich problemen voordoen maar kunnen ook symptomen van andere problemen aan het licht brengen. Zelfs toegang tot onderwijs kan ook voor veel jongeren een probleem zijn.

Een in tien jonge Europeanen verlaat het onderwijs of de opleiding zonder de vaardigheden en kwalificaties die vandaag de dag beschouwd worden als vereist voor een succesvolle transitie naar de arbeidsmarkt en voor actieve deelname aan de huidige samenleving, hetgeen betekent dat zij werkloosheid, sociale exclusie en armoede riskeren.

Er zijn veel redenen waarom sommige jongeren het onderwijs of hun opleiding prematuur opgeven: persoonlijke of familieproblemen, leerproblemen of een fragiele sociaal-economische situatie. De kenmerken van het onderwijssysteem en het schoolklimaat zijn eveneens belangrijke factoren gedurende het proces waarbij leerlingen betrokken raken of afhaken. Leerpaden volgen verschillende manieren van leren en zijn, hetgeen positief kan zijn voor leerlingen, mits deze leerpaden flexibel zijn en ouders en scholieren geïnformeerde keuzes kunnen maken.

Een ‘aanpak met de hele school’ is nodig waarbij de volledige schoolgemeenschap (schoolleiders, personeel, leerlingen en gezinnen) betrokken zijn bij een coherent, gemeenschappelijke en gezamenlijke actie met stevige samenwerking met externe belanghebbenden en de gemeenschap in brede zin.

In dit gedeelte zult u artikelen en andere materiaal over dit onderwerp vinden. Lees meer over dit onderwerp op de website van de Europese Commissie. Gebruik het menu aan de bovenkant van deze pagina om andere onderwerpen te verkennen.

Meest recente content

Video in de kijker

Links

Kom meer te weten over door Erasmus+ gefinancierde mogelijkheden voor scholen en leerkrachten

Bezoek het eTwinning platform voor partnerschappen tussen scholen

Bezoek de Europese Toolkit voor Scholen en kom meer te weten over de acties die u kunt nemen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan