Overdraagbaarheid

In deze toolkit worden voorbeelden gegeven van een doeltreffende schoolbrede aanpak ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten. Lesgevers die schoolbrede benaderingen ontwikkelen, streven ernaar een samenhangende strategie te ontwikkelen waarmee alle vijf domeinen worden aangepakt die in de toolkit aan bod komen. Deze voorbeelden van "wat werkt" zijn eerder bedoeld ter inspiratie dan om in hun geheel te worden overgenomen. Schoolhoofden, leerkrachten en andere belanghebbenden zullen hun eigen situatie en omstandigheden en de behoeften van hun leerlingen in aanmerking willen nemen bij het vaststellen en aanpassen van programma's en werkwijzen.   

De volgende globale richtsnoeren voor de strategische planning en uitvoering zijn voor alle situaties van belang:

 1. Een breed scala van belanghebbenden (alle personeelsleden, leerlingen, ouders en de bredere gemeenschap) betrekken.[i]
 2. Bevordering van de rechten van iedereen op de school voor gelijke kansen, waardigheid, respect, non-discriminatie en participatie. De rechten van kinderen op inspraak en participatie moeten worden ondersteund. Deze aspecten zijn essentieel voor samenhangende en inclusieve schoolgemeenschappen.[ii],[iii],[iv]
 3. Het vaststellen van de behoeften op school en in de klas, alsook op het niveau van gemeenschappelijke diensten ter ondersteuning van gezinnen. Goede diagnose-instrumenten en fora voor feedback van belanghebbenden zijn belangrijk.[v],[vi]
 4. Het vaststellen van de gewenste resultaten, en van de belemmeringen en facilitators voor de verwezenlijking daarvan.[vii]  Rekening houden met de ervaringen die zijn opgedaan met casestudy's over "wat werkt". Alternatieve modellen kunnen met elkaar worden vergeleken en gecombineerd, of er kan gebruik worden gemaakt van de gekozen onderdelen.[viii],[ix]
 5. Ervoor zorgen dat er voldoende (menselijke en financiële) middelen beschikbaar zijn.
 6. Werken in samenwerkingsverband. Dit is belangrijk voor schoolhoofden, leerkrachten en andere professionals en voor leerlingen. Samenwerking binnen en buiten de scholen is van belang voor het bouwen aan de "collectieve intelligentie" van de schoolgemeenschap.[x]
 7. Hoge verwachtingen stellen aan leerlingen en de verwezenlijking daarvan ondersteunen. Leerlingen helpen hogere leerdoelen na te streven; ze meer bewust maken van en beter voorbereiden op een leven lang leren. Leerkrachten moeten het leerproces bekijken door de ogen van hun leerlingen. Leerlingen moeten er voor zichzelf achter komen wat voor hen de beste manier is om te leren. Erkenning van de diverse behoeften van leerlingen, met inbegrip van studiegerelateerde, culturele en sociaal-emotionele aspecten, is van essentieel belang.[xi],[xii]
 8. Capaciteitsopbouw (professionele ontwikkeling, mogelijkheden voor leren gedurende een langere periode) ondersteunen. Leerkrachten moeten worden beschouwd als mensen die een leven lang leren.[xiii],[xiv],[xv]
 9. Ontwikkelen van richtsnoeren, instrumenten en modelvoorbeelden ter ondersteuning van de uitvoering van interventies.[xvi]
 10. Het effect van interventies en de gevolgen ervan voor de voorkoming van voortijdig schoolverlaten volgen en evalueren en indien nodig verbeteringen aanbrengen.[xvii],[xviii],[xix],[xx]
 11. De nodige tijd voor veranderingen uittrekken.[xxi]

[i] Rose, R., Learning from comparative public policy: a practical guide, Routledge, Londen en New York, 2005.

[ii] http://www.unicef.org.uk/UNICEFs-Work/UN-Convention/

[iii] http://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/about-the-award/child-rights-in-schools/

[iv] Downes, P., ‘Develop a Framework and Agenda for Students’ Voices in the School System across Europe: From Diametric to Concentric Relational Spaces for Early School Leaving Prevention’, European Journal of Education, Vol. 48, nr. 3, 2013, blz. 346-362.

[v] Rose, R., 2005.

[vi] http://www.unicef.org.uk/UNICEF’s-Work/UN-Convention/

[vii] Rose, R., 2005.

[viii] Ibid.

[ix] Fielding, M., et al., Factors Influencing the Transfer of Good Practice, Universiteit van Sussex en Demos, Verenigd Koninkrijk, 2005.

[x] Seashore Louis, K., et al., Investigating the Links to Improved Student Learning: Final Report of Research Findings, Universiteit van Minnesota, St. Paul, 2010.

[xi] Hattie, J.A., Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement, Routledge, Londen en New York, 2008 (zie ook http://visible-learning.org/, informatie beschikbaar in het Chinees, Duits, Engels, Frans en Nederlands).

[xii] Wiliam, D., (2009). An integrative summary of the research literature and implications for a new theory of formative assessment. In H. L. Andrade & G. J. Cizek (Eds.), Handbook of formative assessment. New York, NY: Taylor & Francis (zie de website van Dylan Wiliam voor meer informatie over formatieve evaluatie).

[xiii] Hattie, J.A., 2008.

[xiv] Timperley, H., & Parr, J. (Eds.), Weaving Evidence, Inquiry and Standards to Build Better Schools, NZCER Press, Wellington, 2010.

[xv] Kaser, L., & Halbert, J., Leadership Mindsets: Innovation and Learning in the Transformation of Schools, Routledge, New York, 2009.

[xvi] Cobb, P., & Jackson, K., "Towards an Empirically Grounded Theory of Action for Improving the Quality of Mathematics Teaching at Scale", Mathematics teacher education and development, Vol. 13, nr. 1, 2011, blz. 6-33.

[xvii] Stufflebeam, D. L. and C. L. S. Coryn, Evaluation Theory, Models, and Applications, Jossey-Bass, San Francisco, 2014.

[xviii] Bryk, A. S., Gomez, L. M., Grunow, A., & LeMahieu, P. G., Learning to Improve: How America’s Schools Can Get Better at Getting Better, Harvard Education Press, Cambridge, MA, 2015.

[xix] Guskey, T. R., & Yoon, K. S., "What Works in Professional Development?", Phi Delta Kappan, Vol. 90, nr. 7, 2009, blz. 495-500.

[xx] Europese Commissie, EACEA, Eurydice, Assuring Quality in Education: Policies and approaches to school evaluation in Europe, Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, 2015.

[xxi] Borman, G. D., Hewes, G. M., Overman, L. T., & Brown, S., "Comprehensive School Reform and Achievement: A meta-analysis", Review of Educational Research, Vol. 73, nr. 2, 2003, blz.125-230.