ZELFBEOORDELING VAN BEROEPSOPLEIDINGEN IN KROATIË

In het kader van de regelingen voor kwaliteitsbeoordeling in beroepsonderwijs en -opleiding (BOO) in Kroatië is een systeem ontwikkeld voor de zelfbeoordeling van beroepsopleidingen. De zelfbeoordeling van de instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding wordt gemonitord en geëvalueerd door de Kwaliteitscommissie, die door het bestuur van de instelling wordt aangewezen. Voor de zelfevaluatie kan gebruikgemaakt worden van het Handboek voor de toepassing van het zelfbeoordelingsinstrument, of van het onlinehulpmiddel ’E-quality’, dat eenvoudig toegang biedt tot zelfbeoordelingsrapporten.

Wet op het Beroepsonderwijs (Staatsblad nr. 30/2009): scholen die verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van beroepsonderwijs moeten een zelfbeoordeling uitvoeren op de volgende hoofdpunten:

  • planning en programmering van werkzaamheden;
  • ondersteuning bij het geven en ontvangen van onderwijs;
  • de prestaties van leerlingen;
  • materiële voorzieningen en personele middelen;
  • de professionele ontwikkeling van werknemers;
  • personeelszaken binnen BOO-instellingen;
  • management en bestuur; en
  • samenwerking met andere belanghebbenden.

Sinds het schooljaar 2012/2013 is het systeem verplicht ingevoerd op scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding. De scholen zijn verplicht jaarlijks zelfbeoordelingsverslagen in te dienen. De contactpersonen voor de coördinatoren voor de zelfbeoordeling van scholen zijn senior adviseurs van het Agentschap voor Beroepsonderwijs en -opleiding en Volwassenenonderwijs.

Volgens artikel 12 van de Wet op het Beroepsonderwijs is de Kwaliteitscommissie, die wordt benoemd door het schoolbestuur, verantwoordelijk voor het toezicht op en de evaluatie van de zelfbeoordeling. De Kwaliteitscommissie moet bestaan uit 7  eden: 4 leden die leerkrachten en andere professionals vertegenwoordigen; 1 vertegenwoordiger van belanghebbenden op voorstel van de oprichter van de school; 1 lid als leerlingenvertegenwoordiger; en 1 lid als vertegenwoordiger van de ouders. Zij hebben tot taak een jaarlijks zelfbeoordelingsrapport op te stellen en dit bij het schoolbestuur van dat jaar en het Agentschap voor Beroepsonderwijs en -opleiding en Volwassenenonderwijs in te dienen. Schoolhoofden stellen een coördinator voor zelfbeoordeling aan. Deze is lid van de Kwaliteitscommissie en contactpersoon voor de adviseurs van het Agentschap voor Beroepsonderwijs en -opleiding en Volwassenenonderwijs.

De professionele trainingen die het agentschap heeft verzorgd, hebben schoolhoofden en coördinatoren van beroepsopleidingen tot het inzicht gebracht dat zelfbeoordeling een kans is om de kwaliteit van het onderwijs, het bestuur van de school en de samenwerking met partners te verhogen. Zij zagen zelfbeoordeling ook als een mogelijkheid om Kroatische scholen op lokaal, nationaal en internationaal niveau te profileren.

Tijdens het zelfbeoordelingsproces wezen coördinatoren op bepaalde problemen bij de uitvoering ervan. Het ging daarbij voornamelijk om technische problemen bij het gebruik van de onlinetools. Sommige coördinatoren stelden aan de orde dat er over het algemeen weinig ondersteuning was bij het proces van zelfbeoordeling, ook van de kant van de Kwaliteitscommissie. Anderen gaven aan dat schoolpersoneel niet altijd openstaat voor zelfbeoordeling of het monitoren van de kwaliteit van de werkzaamheden. Een ander punt dat benadrukt werd, was dat het Agentschap voor Beroepsonderwijs en -opleiding en Volwassenenonderwijs geen of onvoldoende feedback gaf over de kwaliteit van de ingediende rapporten.

Hoewel het zelfbeoordelingsproces in scholen voor beroepsonderwijs al sinds het schooljaar van 2012/2013 wettelijk verplicht is, gaat de uitvoering ervan niet van een leien dakje. Naast de bovengenoemde redenen doen zich ook systemische problemen voor vanwege onduidelijkheid over de bevoegdheid van twee nationale instellingen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de zelfbeoordeling. Het Nationaal Centrum voor de externe beoordeling van het onderwijs is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de werkzaamheden in alle onderwijsinstellingen (van kleuterschool tot middelbare school, inclusief beroepsopleidingen). Alleen instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding staan onder het gezag van het Agentschap voor Beroepsonderwijs en -opleiding en Volwassenenonderwijs. Elke instelling heeft haar eigen methodologie en een verschillende opzet voor de jaarrapporten ontwikkeld.

Het ministerie van Wetenschap, Onderwijs en Sport heeft een procedure in gang gezet om deze problemen op te lossen in overeenstemming met de nieuwe strategie voor onderwijs, wetenschap en techniek, die in oktober 2014 is aangenomen. Het is de bedoeling zelfbeoordelingsprocedures en -patronen op één lijn te brengen, ongeacht het onderwijsniveau en het type onderwijsinstelling. Gemeenschappelijke doelen zijn daarbij onder meer: de administratieve rompslomp terugdringen; de kwaliteit waarborgen; periodieke externe beoordeling van en toezicht op zelfbeoordeling in alle onderwijsinstellingen; en scholen meer zelfvertrouwen geven door van tevoren feedback en suggesties ter verbetering te geven.

Soort
Praktijk
Land
Kroatië
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Middelbaar
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Geen financiering

Dit middel valt onder de volgende onderwerpen / subonderwerpen :