Netwerk uitvalpreventie en Centraal Meldpunt in de stad Antwerpen

Het netwerk uitvalpreventie levert een scala aan diensten en expertise. Elk project is uniek, richt zich op specifieke doelgroepen en werft zijn eigen fondsen. De nadruk ligt op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de re-integratie van leerlingen die zijn afgehaakt. Het Centraal Meldpunt biedt ondersteuning aan leerlingen en scholen. Leerlingen die vaak afwezig zijn, worden doorverwezen naar het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, dat verbonden is aan het scholennetwerk waarvan de school deel uitmaakt. Waar nodig roept het Centrum voor Leerlingenbegeleiding de hulp in van het Centraal Meldpunt. Via het netwerk van verschillende organisaties kan het Meldpunt risicoleerlingen of leerlingen die zijn afgehaakt op maat gesneden ondersteunende maatregelen en activiteiten aanbieden.

Het Centraal Meldpunt bevindt zich in het hart van een netwerk waarbij de volgende organen en belanghebbenden betrokken zijn: de gemeenteraad van Antwerpen, de Onderwijsraad Antwerpen, schoolbesturen, Centra voor Leerlingenbegeleiding, het lokale onderwijsplatform, sociale diensten, jeugddiensten, het justitiehuis (een laagdrempelige dienst voor juridische eerstelijnsbijstand) en de politie.

Wat de procedure betreft, zijn het vooral de scholen die daarin de eerste stap moeten zetten. In samenwerking met de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) bieden scholen leerlingen individuele ondersteuning. Bij het CLB werken artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen en onderwijskundigen. Er worden individuele programma's opgesteld en binnen het netwerk wordt gezocht naar individuele diensten of programma's om ondersteuning te bieden. Waar nodig werkt het Centraal Meldpunt samen met andere ondersteunende organisaties, bijvoorbeeld:

  • Jongerencoaches en leeftijdsgenoten die als coach fungeren, geven individuele begeleiding.
  • Wanneer professionele therapeutische hulp nodig is, worden jongeren naar deze diensten doorverwezen.
  • Zo nodig wordt de politie of het justitiehuis erbij betrokken.
  • Voor maatregelen vanuit de school die gericht zijn op samenwerking met de ouders is er de ngo De Schoolbrug, die wordt gefinancierd door de gemeenteraad. De Schoolbrug geeft de steun die noodzakelijk is om ouders zo goed mogelijk te integreren in de gemeenschap van de school.

De stad Antwerpen heeft het netwerk uitvalpreventie en het Centraal Meldpunt opgezet om voortijdig schoolverlaten te bestrijden door belanghebbenden erbij te betrekken en een netwerk te vormen tussen het stadsbestuur en de burgermaatschappij. Het welslagen van deze initiatieven hangt in hoge mate af van de volgende aspecten:

  • De politieke verbintenis van de topbestuurders in de gemeenteraad, die zich inzetten om de problemen van jongeren in moeilijkheden, die zouden kunnen uitgroeien tot maatschappelijke problemen in bredere zin, aan te pakken. Deze politieke verbintenis betekende dat de politieke steun niet op de tocht kwam te staan toen de politieke kleur van het bestuur wijzigde.
  • Een heldere focus en het aanreiken van een heldere visie van bovenaf.
  • Een gedeelde visie dankzij de betrokkenheid van belanghebbenden, waaronder: de gemeenteraad, scholen, sociale diensten, jeugddiensten, de politie, justitie, en organisaties uit het maatschappelijk middenveld.
  • Beleid dat is gebaseerd op bewijzen door systematische gegevensverzameling over indicatoren die verband houden met voortijdig schoolverlaten, zoals spijbelen, zittenblijven, het percentage voortijdige schoolverlaters van de school en demografische veranderingen.
  • Financiële middelen die het netwerk ondersteunen, dankzij de toewijzing van subsidies van de gemeenteraad, de Vlaamse regering en de EU.
  • Een duidelijke structuur en een centrale coördinatie vanuit het gemeentebestuur.
Soort
Praktijk
Land
België
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht; Individueel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Europese financiering; Landelijke overheid; Lokale financiering