SAMENWERKINGSKADER VOOR LOKALE BELANGHEBBENDEN

In het Vlaamse onderwijsstelsel zijn scholen in hoge mate autonoom. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs werkt tegen deze achtergrond aan het vaststellen van een kader met heldere richtsnoeren voor scholen en lokale overheden (die verantwoordelijk zijn voor schoolonderwijs) voor het opzetten van lokale samenwerkingsnetwerken. De belangrijkste voorwaarden voor een goede lokale samenwerking zijn: duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, realistische doelstellingen, betrokkenheid van alle belanghebbenden, en het uitwerken van lokale maatregelen.

De eerste stap op weg naar een effectief lokaal netwerk van belanghebbenden is alle belanghebbenden in de regio in kaart te brengen om rollen en verantwoordelijkheden vast te stellen. Op die manier wordt voor de scholen en alle andere lokale betrokkenen duidelijkheid geschapen over de vraag wie welk soort bijstand kan verlenen, wie verantwoordelijkheid kan nemen en hoe eenieder zijn steentje kan bijdragen in de bestrijding van spijbelen en voortijdig schoolverlaten op lokaal niveau. Tijdens deze fase moet ook worden bepaald wie het voortouw neemt in de ontwikkeling van het lokale kader en in het bijeenbrengen van alle belanghebbenden.

In de tweede stap worden samen met alle lokale betrokkenen gedeelde doelstellingen vastgesteld. Iedereen wordt uitgenodigd om de doelen die hij wil stellen, te bespreken. De doelen moeten realistisch zijn. Het is beter te focussen op een paar doelen dan al te ambitieus te zijn. Elk doel moet vergezeld gaan van een indicator en een uiterste termijn.

De derde stap is het maken van afspraken. Wie kan welke verbintenis aangaan voor het bereiken van welke doelstellingen en op welke manier? Welke acties zijn nodig en wie zal er verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan? De richtsnoeren in dit gedeelte, die gebaseerd zijn op de EU-documenten over voortijdig schoolverlaten en het Vlaams Actieplan Vroegtijdig Schoolverlaten, hebben betrekking op preventie, interventie, compensatie en toezicht.

De laatste stap houdt in dat afspraken worden gemaakt over evaluatie en toezicht. Hoe zal de tenuitvoerlegging van het lokale actieplan worden geëvalueerd? Hoe vaak komen alle belanghebbenden per jaar bijeen? Hoe brengen ze verslag uit aan elkaar?

Gebleken is dat de lokale belanghebbenden naast dit lokale kader behoefte hadden aan ideeën over het soort afspraken dat ze kunnen maken en over wat werkt als het gaat om het bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Ook wilden ze er meer zicht op krijgen welke leerlingen vroegtijdig van school gaan. Daarom wordt op dit moment een gids met inspiratie en ideeën ontwikkeld om de lokale belanghebbenden te helpen het kader in de praktijk gestalte te geven.

Verder kwam naar voren dat de lokale partners een lokaal beleid en actieplan ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten moeten opstellen, met een duidelijke verdeling van de taken en verantwoordelijkheden van alle belanghebbenden, realistische doelstellingen inclusief prioriteiten, afspraken over hoe de doelstellingen moeten worden gerealiseerd en duidelijke besluiten over de evaluatie en follow-up van de uitvoering van verschillende acties.

De praktische uitvoering van het kader blijft echter lastig. Van de lokale overheden wordt verlangd dat zij de voortrekkersrol op zich nemen, maar het is niet zeker of zij daarvoor wel de aangewezen partner zijn. Ook is het de vraag of ze bereid zijn dit te doen zonder daarvoor extra geld te krijgen. Wat zullen de scholen doen? In Vlaanderen zijn scholen van oudsher zeer onafhankelijk en autonoom en niet gewend externe partners toe te laten op hun territorium. Op de lange termijn is dit instrument echter bedoeld om alle lokale partners te mobiliseren en samen de strijd aan te binden met voortijdig schoolverlaten.

Soort
Praktijk
Land
België
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar; Voorschools
Niveau van de interventie
Gericht; Individueel; Universeel
Intensiteit van de interventie
N.v.t.
Bron van financiering
Landelijke overheid; Lokale financiering

Dit middel valt onder de volgende onderwerpen / subonderwerpen :