INCLUD-ED – Dialogische literaire bijeenkomsten

Dialogische literaire bijeenkomsten (Dialogic Literary Gatherings) zijn in het kader van het onderzoeksproject INCLUD-ED geïdentificeerd als geslaagde onderwijsmaatregel. Dit soort bijeenkomsten wordt gebruikt om het onderwijs van kinderen en jongeren met verschillende achtergronden in de hele wereld te verbeteren. Een dialogische literaire bijeenkomst is een op dialoog gebaseerde leesactiviteit die uitgaat van twee beginselen: het lezen van een literaire klassieker (bijvoorbeeld Romeo en Julia, de Odyssee, Don Quichot) en het vervolgens uitwisselen van meningen, interpretaties en gedachten aan de hand van de methode voor dialogisch leren. Hierbij kunnen zowel de kinderen als hun familieleden betrokken zijn. Dit voorbeeld geeft inzicht in deze bijeenkomsten en de resultaten ervan.

Dialogische literaire bijeenkomsten behoren tot de geslaagde onderwijsmaatregelen (Successful Educational Actions) die in het kader van het onderzoeksproject INCLUD-ED - Strategieën voor inclusie en sociale cohesie in Europa vanuit het onderwijs (Europese Commissie, zesde kaderprogramma, 2006-2011) zijn geïdentificeerd. INCLUD-ED geeft een analyse van onderwijsstrategieën die bijdragen aan het uit de weg ruimen van ongelijkheden en die sociale cohesie bevorderen, alsook strategieën die leiden tot sociale uitsluiting. De nadruk lag daarbij met name op kwetsbare en gemarginaliseerde groepen. De geslaagde onderwijsmaatregelen die het onderwijs van risicoleerlingen ondersteunen, bevatten universele onderdelen waarvan gebleken is dat ze naar zeer uiteenlopende situaties kunnen worden vertaald en tot succesvol onderwijs leiden. Dialogische literaire bijeenkomsten worden gebruikt om het onderwijs aan kinderen en jongeren in verschillende situaties overal ter wereld te verbeteren.

Het hoeft geen betoog dat lezen een belangrijke rol speelt in de samenleving. Omdat lezen een basisvaardigheid is voor verder leren, zullen leerlingen die daar moeite mee hebben onvermijdelijk ernstige problemen ondervinden op andere vakgebieden. Goede leesvaardigheden, daarentegen, vergemakkelijken de toegang tot andere onderdelen van het curriculum en meer in het algemeen verlagen ze het risico dat een leerling blijft zitten of voortijdig de middelbare school verlaat. Met andere woorden: moeite met lezen hangt samen met hogere percentages van ondermaats presteren, segregatie, schooluitval en onderwijsongelijkheid. Hierdoor worden met name verschillende minderheden getroffen, zoals immigranten of Roma-leerlingen, die zich zeer vaak in een positie van segregatie bevinden in formele en informele procedures, in diverse onderwijssettings en ook binnen de school waar ze al zijn ingeschreven.

Zoals aangetoond in de onderwijswetenschappen, vooral op het gebied van lezen, verbeteren dialogische literaire bijeenkomsten de kwantiteit en de kwaliteit van de interacties van alle leerlingen doordat het leerproces dialogisch verloopt. Volgens de theorie achter dialogisch leren, bereiken leerlingen diep inzicht in het betreffende onderwerp en ondergaan ze een persoonlijke en sociale transformatie via dialogen op basis van gelijkwaardigheid waarin ieders culturele intelligentie wordt erkend en benut. Dialogisch leren is gericht op transformatie, versterkt de instrumentele dimensie van dialoog, is gebaseerd op solidariteit, fungeert als een bron van zingeving en bevordert de gelijke waardering van verschillende achtergronden.

Dialogische literaire bijeenkomsten kunnen worden toegepast als een op zichzelf staande praktijk, maar worden ook als 'leergemeenschappen' ingezet binnen scholen, in combinatie met andere geslaagde onderwijsmaatregelen zoals interactieve groepen en gezinseducatie. ‘Leergemeenschappen’ is een project dat gebaseerd is op interventies voor de hele school door middel van geslaagde onderwijsmaatregelen, met het doel voortijdig schoolverlaten te voorkomen en de schoolprestaties en de sociale cohesie te verbeteren. De verbeteringen die in deze scholen werden gerealiseerd, brachten de Europese Commissie en de Raad van Europa ertoe Scholen als leergemeenschappen aan te bevelen als een van de benaderingen waarmee voortijdig schoolverlaten kon worden teruggedrongen en leerresultaten konden worden verbeterd.

Dankzij de geslaagde onderwijsmaatregelen die tijdens twee internationale conferenties in het Europees Parlement in Brussel werden gepresenteerd, hebben duizenden kinderen overal in Europa betere prestaties geleverd en daarmee hun kansen op een succesvolle voortzetting van hun onderwijstraject vergroot. Vanwege de sociale en politieke impact van dit project heeft de Europese Commissie het opgenomen in de top 10 van onderzoeksprojecten die het meest effect sorteren in Europa; INCLUD-ED is het enige project op het gebied van sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen dat een plaats op deze lijst verworven heeft.

Soort
Praktijk
Land
Albanië; België; Bulgarije; Cyprus; Denemarken; Duitsland; Estland; Finland; Frankrijk; Griekenland; Groot-Brittannië; Hongarije; Ierland; IJsland; Italië; Kroatië; Letland; Litouwen; Luxemburg; Malta; Nederland; Noord-Macedonië; Noorwegen; Oostenrijk; Polen; Portugal; Roemenië; Servië; Slovakije; Slovenië; Spanje; Tsjechië; Turkije; Zweden
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar; Voorschools
Niveau van de interventie
Gericht; Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Europese financiering

Hola, Realmente interesante viendo los datos en los que se soporta el documento. Sin duda propondré en mi centro este programa. Resta en mí la duda de cómo se mide el incremento de la comprensión lectora y cómo consigue cada familia el libro que se propone dada la típica situación económica.

Vertalen (Alleen voor geregistreerde gebruikers)