CRITERIA VOOR HET IDENTIFICEREN VAN LEERLINGEN DIE HET RISICO LOPEN AF TE HAKEN OF VOORTIJDIG VAN SCHOOL TE GAAN

Unicef Servië en de maatschappelijke organisatie Centrum voor onderwijsbeleid hebben het project “Bestrijding van voortijdig schoolverlaten in Servië” uitgevoerd, daarbij gesteund door het Servische ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Technologische Ontwikkeling.

Met het project werd beoogd een bijdrage te leveren aan het terugdringen van schooluitval en voortijdig schoolverlaten van kinderen en jongeren. Er werden criteria (voorspellende factoren) voor voortijdig schoolverlaten vastgesteld die schoolteams kunnen gebruiken bij hun toezicht op risicoleerlingen en het voorkomen van uitval.

Leerlingen in de leeftijd van 7 tot 19 jaar die dreigen uit te vallen (de doelgroep) worden geïdentificeerd aan de hand van de volgende criteria: 

  1. Aanwezigheid. Voorspellende factoren: a) verzuim van lessen; b) seizoensgebonden aanwezigheid bij lessen.
  2. Ervaring en prestaties op leergebied. Voorspellende factoren: a) matige leerprestaties; b) zittenblijven/laat instromen; c) meerdere keren van school veranderen.
  3. Gedrag. Voorspellende factor: a) wangedrag, agressief gedrag.
  4. Betrokkenheid van ouders. Voorspellende factoren: a) gebrek aan ondersteuning vanuit het gezin; b) gebrek aan betrokkenheid bij de school vanuit het gezin.
  5. Inzet van de leerling. Voorspellende factoren: a) gebrek aan sociale betrokkenheid op school; b) gebrek aan inzet bij het leren op school; c) een geschiedenis van uitval.
  6. Factoren van individuele en sociale kwetsbaarheid. Voorspellende factoren: a) de Servische taal niet goed beheersen en een migratieachtergrond, b) vaak verhuizen met het gezin; c) plotselinge verandering in de gezinssituatie; d) economische tegenspoed; e) gebrek aan financiële middelen voor onderwijs (bijvoorbeeld schoolspullen, vervoer, enz.); f) middelenmisbruik door het kind zelf of door gezinsleden; g) een geschiedenis binnen het gezin van voortijdig schoolverlaten (met name broers of zussen); h) slachtoffer zijn van pesterij en geweld; i) slachtoffer zijn van discriminatie of segregatie (kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften, kinderen die tot een etnische minderheid behoren, enz.); j) integratie of re-integratie in een instelling na langdurig in het ziekenhuis te hebben gelegen of opname in een inrichting (kinderen met speciale behoeften of jonge delinquenten); k) kinderen die in aanraking zijn gekomen met justitie; l) woonafstand ten opzichte van de school en/of het bijwonen van lessen op geïsoleerde locaties.
Soort
Praktijk (indirect evidence)
Land
Servië
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht; Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid; Private financiering

Dit middel valt onder de volgende onderwerpen / subonderwerpen :