INCLUD-ED – INTERACTIEVE GROEPEN

'Interactieve groepen' zijn een voorbeeld van een geslaagde onderwijsmaatregel die wordt genoemd in het onderzoeksproject INCLUD-ED. INCLUD-ED geeft een analyse van zowel onderwijsstrategieën die bijdragen aan het uit de weg ruimen van ongelijkheden en die sociale cohesie bevorderen, als strategieën die leiden tot sociale uitsluiting. De nadruk lag daarbij met name op kwetsbare en gemarginaliseerde groepen. Interactieve groepen worden gebruikt om het onderwijs aan kinderen en jongeren in verschillende situaties te verbeteren. De maatregel houdt in dat leerlingen in een klas worden ingedeeld in kleine, heterogene groepen die elk begeleid worden door een volwassene. Elk van deze groepen wordt georganiseerd rond vier of vijf leerlingen die verschillen wat betreft hun capaciteiten, geslacht, cultuur, taal en etniciteit. Dit voorbeeld geeft inzicht in interactieve groepen en de resultaten ervan.

'Interactieve groepen' zijn een voorbeeld van een geslaagde onderwijsmaatregel die wordt genoemd in het onderzoeksproject INCLUD-ED: Strategieën voor inclusie en sociale cohesie in Europa vanuit het onderwijs (Europese Commissie, zesde kaderprogramma, 2006-2011). INCLUD-ED geeft een analyse van zowel onderwijsstrategieën die bijdragen aan het uit de weg ruimen van ongelijkheden en die sociale cohesie bevorderen, als strategieën die leiden tot sociale uitsluiting. De nadruk lag daarbij met name op kwetsbare en gemarginaliseerde groepen. De geslaagde onderwijsmaatregelen die het onderwijs van risicoleerlingen ondersteunen, bevatten universele onderdelen waarvan gebleken is dat ze naar zeer uiteenlopende situaties kunnen worden vertaald en tot succesvol onderwijs leiden. Interactieve groepen worden gebruikt om het onderwijs aan kinderen en jongeren in verschillende situaties overal ter wereld te verbeteren.

Het theoretisch kader dat aan interactieve groepen ten grondslag ligt, is gebaseerd op de uitgebreide wetenschappelijke literatuur die erop wijst dat het indelen van leerlingen in groepen van gelijk niveau met name voor kwetsbare leerlingen een negatief effect heeft op het leren, de verwachtingen en het gevoel van eigenwaarde van de leerling, en op de mogelijkheid om van medeleerlingen te leren en door te groeien naar een hoger niveau. Ook wijst de literatuur op de noodzaak van meer en gevarieerdere interacties tussen de leerlingen. In overeenstemming met de beste benaderingen vanuit de onderwijswetenschappen, gaat het bij interactieve groepen om (het bevorderen van) de kwantiteit en de kwaliteit van de interacties van alle leerlingen, waarbij het leerproces vanuit de optiek van dialoog wordt beschouwd. Volgens de theorie achter dialogisch leren, bereiken leerlingen diep inzicht in het betreffende onderwerp en ondergaan ze een persoonlijke en sociale transformatie via dialogen op basis van gelijkwaardigheid waarin ieders culturele intelligentie wordt erkend en benut. Dit dialogisch proces is gericht op transformatie, versterkt de instrumentele dimensie van de dialoog, is gebaseerd op solidariteit, fungeert als een bron van zingeving en is afhankelijk van de gelijke waardering van verschillende achtergronden, die het tegelijkertijd ook bevordert. Op die manier zorgen interactieve groepen dat iedereen die direct of indirect van invloed is op het leren en de ontwikkeling van leerlingen, aan het proces deelneemt, met inbegrip van leerkrachten, familieleden, vrienden, buren, leden van verenigingen en buurtorganisaties en plaatselijke vrijwilligers.

Interactieve groepen kunnen worden gebruikt als iets dat op zichzelf staat, maar worden ook als 'leergemeenschappen' ingezet binnen scholen, in combinatie met andere geslaagde onderwijsmaatregelen zoals op dialoog gebaseerde literaire bijeenkomsten en gezinseducatie. 'Leergemeenschappen' is een project dat gebaseerd is op een interventie die de hele school betreft, met het doel voortijdig schoolverlaten te voorkomen en de schoolprestaties en de sociale cohesie te verbeteren. Als gevolg van de verbeteringen die in deze scholen werden gerealiseerd, hebben de Europese Commissie en de Raad van Europa aanbevolen scholen als leergemeenschappen te beschouwen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en de leerprestaties te verbeteren.

Soort
Praktijk
Land
Albanië; België; Bulgarije; Cyprus; Denemarken; Duitsland; Estland; Finland; Frankrijk; Griekenland; Groot-Brittannië; Hongarije; Ierland; IJsland; Italië; Kroatië; Letland; Litouwen; Luxemburg; Malta; Nederland; Noord-Macedonië; Noorwegen; Oostenrijk; Polen; Portugal; Roemenië; Servië; Slovakije; Slovenië; Spanje; Tsjechië; Turkije; Zweden
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar; Voorschools
Niveau van de interventie
Gericht; Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Europese financiering

I've worked using Interactive Groups for 2 years now and I can say that they really work! Students are happier to come to the class and the love doing activities with their parents or members of the educational community. I've used them in Spanish, Maths and English lessons.

Vertalen (Alleen voor geregistreerde gebruikers)

European Toolkit for Schools Promoting inclusive education and tackling early school leaving

Vertalen (Alleen voor geregistreerde gebruikers)