Home School Community Liaison Scheme

„De ervaring in Ierland maakt duidelijk dat onderwijsinitiatieven die uitgaan van scholen het onderwijsniveau van de betrokken volwassenen kunnen verhogen en een algemeen gevoel van zelfvertrouwen teweeg kunnen brengen in de lokale gemeenschap. De betrokkenheid van ouders, vooral in sociaal-economisch achtergestelde gebieden, is niet alleen gunstig voor de kinderen en de school; het is een cruciaal aspect van een leven lang leren.” (Parents as Partners in Schooling, OESO 1997)

Het programma Home School Community Liaison (HSCL) is een preventiestrategie die gericht is op leerlingen die het risico lopen dat zij zich in het onderwijssysteem niet ten volle kunnen ontplooien. Oorzaak hiervan zijn omstandigheden in de achtergrond van leerlingen die hun prestaties en het retentiepercentage van de school doorgaans negatief beïnvloeden. Het programma richt zich rechtstreeks op de belangrijke volwassenen in het leven van kinderen, zodat zij eraan kunnen bijdragen dat de kinderen naar school gaan, deelnemen aan het onderwijssysteem en het onderwijs niet voortijdig verlaten. Het HSCL-programma heeft tot doel het partnerschap tussen gezinnen en scholen te bevorderen, ouders meer te betrekken bij het leerproces van hun kinderen en hen beter in staat te stellen hun kinderen te ondersteunen, en bij te dragen aan een succesvolle onderwijservaring van hun kinderen binnen het systeem.

HSCL-coördinatoren zijn leerkrachten die, wanneer zij als coördinator worden aangesteld, een introductietraining van vier dagen krijgen. Tijdens deze training wordt onderwijsachterstand in al zijn facetten toegelicht en verkend, en worden duidelijke criteria vastgesteld voor het selecteren van de kinderen die voor het programma in aanmerking komen. Daarnaast onderhoudt Tusla, het seniormanagementteam, rechtstreeks contact met scholen en HSCL-clustergroepen. Doel daarvan is erop toe te zien dat de doelgroepen op een consistente wijze worden geselecteerd en dat initiatieven die in het kader van het HSCL-programma worden ontplooid duidelijk tot leerresultaten leiden — en dat het belang hiervan iedereen duidelijk is. De HSCL-coördinator en de school selecteren samen initiatieven waarvan zij beide vinden dat deze het meest geschikt zijn voor bepaalde school of regio, en leggen deze initiatieven ten uitvoer.

Alle HSCL-coördinatoren worden voortdurend bij- en nageschoold en mensen uit het veld verzorgen kwalitatief hoogwaardige modules over beste praktijken, zowel op nationaal als lokaal niveau. Als leden van het schoolpersoneel ontvangen HSCL-coördinatoren ook training met betrekking tot kinderbescherming, bijzondere onderwijsbehoeften, enz. HSCL-coördinatoren moeten ook bij- en nascholing volgen op hun vakgebieden, zodat zij, na vijf jaar deze functie te hebben vervuld, weer zonder problemen voor de klas kunnen gaan staan. Daarnaast is een proces aan de gang waarin aan de hand van prestatie-indicatoren metingen worden verricht om te zorgen voor heldere verantwoordelijkheden, resultaten en geschikte streefdoelen die recht doen aan zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve aspecten van het HSCL-programma.

Als het erom gaat jonge kinderen die risico lopen te bereiken, is het van cruciaal belang leerkrachten te ondersteunen en hun vaardigheden te vergroten, zodat zij indicatoren beter herkennen en zij zich sterk bewust zijn van mogelijke probleemsituaties. Kinderen die het risico lopen de school voortijdig te verlaten, worden in overleg met het schoolbestuur geïdentificeerd, waarbij onder meer de onderstaande factoren in aanmerking worden genomen:

  • Sociaal-economische achtergrond
  • Schooluitval in de familie
  • Eenoudergezin
  • Traveller-gezin[1]
  • Vaak afwezig

De lijst van kinderen die mogelijk in aanmerking komen, wordt voortdurend bijgehouden en naarmate zich in de loop van het jaar problemen voordoen, worden meer kinderen geïdentificeerd. HSCL-coördinatoren zijn gekwalificeerde en ervaren leraren en als zodanig bedreven in het herkennen van indicatoren. Ook zijn ze zich sterk bewust van de problemen waarmee kinderen met een onderwijsachterstand en hun families te maken hebben.

 

[1] „Ierse Travellers zijn een inheemse minderheid die volgens historische bronnen al eeuwenlang deel uitmaken van de Ierse samenleving. Zij delen een lange geschiedenis, een waardensysteem, taalgebruik en tradities op grond waarvan zij zichzelf als een afzonderlijke groep zien en ook door anderen als zodanig worden erkend. Deze afzonderlijke leefstijl en cultuur, die gebaseerd is op een nomadische traditie, onderscheidt hen van de gezeten bevolking.” (fragment uit „Report and Recommendations for a Traveller Education Strategy” [Rapport en aanbevelingen voor een onderwijsstrategie voor Travellers], gepubliceerd in 2006).

Soort
Praktijk
Land
Ierland
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht; Individueel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid