Privacybeleid

De Europese Commissie, het Directoraat-generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur ("DG EAC"), het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur ("EACEA") en het EUN-partnerschap ("EUN") als dienstverlener van EACEA doet er alles aan om uw privacy te beschermen.

Het School Education Gateway-platform verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 2018/1725 betreffende de bescherming van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie [i] ("de verordening gegevensbescherming"). Alle gegevens worden verzameld in een databank die binnen de Europese Unie wordt gehost.

We waarderen uw vertrouwen en willen ervoor zorgen dat u ons beleid en onze procedures met betrekking tot de bescherming van uw gegevens binnen het School Education Gateway-platform.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke)?

De verwerkingsverantwoordelijke is het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur.

De persoon die is aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerkingsactiviteiten is: 

Hoofd van Eenheid A6 van EACEA 
Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur
Bourgetlaan 1, BE-1049 Brussel
E-mail: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe?

A. Gebruikersprofiel: Persoons- en organisatiegegevens

Wanneer een gebruiker in het kader van School Education Gateway een account voor het platform aanmaakt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt.

Als ze daarvoor kiezen, kunnen leden ook een lidmaatschap van een of meerdere organisaties opgeven.

De volgende tabel toont welke gegevens verplicht en optioneel zijn wanneer individuen en organisaties zich registreren bij School Education Gateway.

Persoonsgegevens Organisatiegegevens
Verplicht Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Type gebruiker
Land
Naam van de organisatie
Adres
Stad
Postcode
Land
Regio
Type
PIC (Participant Identification Code)
Contactpersoon (link naar een bestaand gebruikersprofiel)
Optioneel Afbeelding Omschrijving
Website-URL
Facebook-URL
Twitter-URL
LinkedIn-URL
Afbeelding

B. Informatie over deelname aan onlinecursussen

School Education Gateway biedt gebruikers de mogelijkheid om deel te nemen aan onlinecursussen via de Teacher Academy. Wie zich wil inschrijven voor een onlinecursus, moet een gebruikersaccount bij School Education Gateway aanmaken (zie hoger), maar worden geen aanvullende persoonsgegevens gevraagd.

In het kader van een onlinecursus kunnen de volgende gegevens worden verzameld, waaronder informatie aan de hand waarvan u persoonlijk kan worden geïdentificeerd:

 • Door de leerling gemaakte inhoud, zoals ingediende opdrachten, peerevaluaties of peerfeedback van medeleerlingen.
 • Cursusgegevens, zoals antwoorden van leerlingen op quizzen, forumitems en enquêtes.
 • Informatie zoals opmerkingen, foto's, video's en andere bronnen, die worden gedeeld via openbare forums (of vergelijkbare communicatiehulpmiddelen van derden zoals Padlet of Tricider). Deze forums kunnen zich op het platform zelf bevinden of ze kunnen worden ingebed of gekoppeld vanaf het platform.
 • Het gebruik van externe tools van derden kan optioneel een onderdeel vormen van een onlinecursus. Deze tools worden beheerd door websites van derden die hun eigen privacybeleid toepassen. Door zich bij deze websites te registreren, accepteren de deelnemers dat hun persoonsgegevens door deze derde partijen (als verwerkingsverantwoordelijken) worden verwerkt. We raden u aan om het respectieve privacybeleid van deze websites van derden te raadplegen als u meer gedetailleerde informatie wil.

  Alle informatie die ter beschikking wordt gesteld op forums en andere discussietools zal op het platform zichtbaar zijn voor de andere deelnemers van de onlinecursus, en in sommige gevallen ook buiten het platform. Deelnemers wordt altijd geadviseerd om voorzichtig te zijn wanneer ze persoonlijke of gevoelige informatie posten en om ervoor te zorgen dat ze over de nodige toelatingen beschikken om bronnen zoals afbeeldingen te delen.  

  C. Informatie van websites of diensten van derden

  School Education Gateway kan informatie ontvangen aan de hand waarvan personen kunnen worden geïdentificeerd, met name wanneer gebruikers toegang krijgen tot of zich aanmelden op een website van derden die informatie op het platform weergeeft, zoals Facebook, Twitter of Padlet. Het kan daarbij gaan om tekst en/of afbeeldingen die op de betrokken website beschikbaar zijn.

  School Education Gateway ontvangt ook informatie aan de hand waarvan personen kunnen worden geïdentificeerd (met name de gebruikersnaam, de unieke ID van de gebruiker op de website van de derde partij en het e-mailadres van de gebruiker) van een website van derden als de gebruiker zich aanmeldt met behulp van het autorisatiemechanisme van die website: Facebook, Twitter, Google of LinkedIn.

  Websites van derden die tools en diensten aanbieden voor gebruik in onlinecursussen, zoals onlinequizzen, peerevaluatie of sociale media-functies, kunnen ook persoonsgegevens verzamelen wanneer ze deze sites gebruiken voor activiteiten in het kader van de onlinecursus. De websites van derden kunnen die gegevens met School Education Gateway delen om de diensten van School Education Gateway, de diensten van de website van de derde partij en de educatieve ervaring van het individu te verbeteren. Deze gegevens omvatten informatie zoals hoe lang personen op de website van de derde partij actief zijn en welke pagina's er werden bekeken. Het gebruik van dergelijke tools in een onlinecursus is altijd optioneel.

  D. Overige gegevens

  Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om openbare opmerkingen te plaatsen bij de artikels die op het platform worden gepubliceerd. Verder hebben ze de mogelijkheid om openbare opmerkingen, beoordelingen of overzichten te plaatsen onder de Erasmus+ Tools (Cursuscatalogus, Mobiliteitsmogelijkheden en Strategische Partnerschappen). In dat geval zijn de Voorwaarden en Condities van toepassing. In al deze gevallen kunnen leden informatie verstrekken om hun opmerkingen, beoordelingen of overzichten te plaatsen.

  Gebruikers moeten er rekening mee houden dat beheerders toegang hebben tot berichten en meldingen op het platform om problemen op te lossen.

  Gebruikers kunnen ook deelnemen aan polls of webinars of zich aanmelden voor specifieke mailinglijsten. In deze gevallen kunnen gebruikers informatie invoeren om aan dergelijke initiatieven deel te nemen.

  Er zal informatie worden verzameld zoals het IP-adres van de gebruiker, de internet service provider (ISP), web browser, besturingssysteem, geraamde gebruikstijden, site waarvan wordt doorverwezen, specifieke interacties van gebruikers met de functies van het systeem en vergelijkbare gegevens die tussen de computer van een gebruiker en de servers van het School Education Gateway platform worden uitgewisseld. Deze gegevens zullen niet aan specifieke gebruikersaccounts worden gelinkt, behalve om specifieke gebruikersactiviteiten te traceren wanneer vermoed wordt dat er een inbreuk werd gepleegd op de Voorwaarden en Condities.

  • <>Tot slot worden regelmatig gegroepeerde statistieken verzameld over, maar niet beperkt tot, het aantal gebruikers gedurende een specifieke periode, de cursussen die door gebruikers worden gekozen en het gebruik van accounts.

   3. Met welk doel verwerken wij uw gegevens? 

   De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om:

   • Geregistreerde gebruikers toe te laten om gebruik te maken van diensten van het platform zoals:
    • het plaatsen van opmerkingen, beoordelingen en overzichten;
    • het gebruiken van verschillende functies zoals favorieten of opgeslagen zoekopdrachten; en
    • het verrijken van de gebruikersprofielen.
     • Vragen aan de helpdesk, suggesties voor nieuwe inhoud, gemelde items, enz. te verwerken;
     • Ervoor te zorgen dat geregistreerde gebruikers van School Education Gateway kunnen communiceren en samenwerken op basis van wederzijds vertrouwen en respect;
     • Monitoring- en onderzoeksactiviteiten mogelijk te maken en te vereenvoudigen.
     • Doelstellingen op het vlak van communicatie en uitwisseling te ontwikkelen in het kader van School Education Gateway en de diensten die het platform aanbiedt;
     • Gebruikers updates en relevante informatie over School Education Gateway te sturen (bijv. nieuwsbrieven of infobrieven naar cursusorganisatoren), en om gebruikers te informeren over andere gerelateerde activiteiten in het kader van initiatieven van de Europese Commissie waarin ze mogelijk geïnteresseerd zijn;
     • Onlinecursussen te beheren en implementeren. Meer in het bijzonder willen we daarbij:
      • deelname aan opleidingen, voortgang en voltooiing van modules door individuele gebruikers bijhouden;
      • persoonsgegevens en prestaties in een bepaalde onlinecursus delen met lesgevers of moderatoren die de cursus doceren of mee instaan voor het goede verloop ervan;
      • gebruikers de mogelijkheid bieden om bij te dragen aan de onlinecursussen door beoordelingen, opmerkingen of bladwijzers te plaatsen, gegevens te taggen, quizzen in te vullen, berichten op forums te plaatsen en andere communicatietools te gebruiken, en hun eigen bronnen te uploaden;
      • doelstellingen van een cursus te presenteren en samen te vatten;
      • berichten op forums en in communicatietools te signaleren en hergebruiken in lopende en toekomstige versies van de cursussen en cursuscommunicatie, en om het aanbod aan toekomstige cursussen te verbeteren;
      • gebruikers organiseren in activiteiten op basis van groepen of specifieke thema's.

       Gegroepeerde statistische gegevens te genereren over onder andere het aantal gebruikers tijdens een specifieke periode, de meest favoriete onderwerpen en/of landen die door gebruikers worden gekozen en het gebruik van accounts.

       • De gebruikerservaring binnen deze en vergelijkbare toekomstige projecten die door de Europese Commissie worden ontwikkeld mogelijk te maken en te verbeteren via toegangscontrole, opvolging van gebruiksfrequentie, zoekgedrag, voorkeuren en instellingen;
       • Bijdragen van gebruikers in de forums en andere communicatietools te verzamelen, categoriseren en samenvatten;

        4. Op welke wettelijke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

        De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de instelling of het orgaan van Unie is verleend (bepaald bij EU-wetgeving) (artikel 5(1)(a) van Verordening 2018/1725);

         • 'Erasmus +": het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport ingesteld bij Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 en houdende intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/ EG en nr. 1298/2008/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 50-73)
         • Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 december 2013 tot oprichting van het "Uitvoerend Agentschap Onderwijs, Audiovisuele Media en Cultuur" en tot intrekking van Besluit 2009/336/EG (2013/776/EU): Artikel 3(a).
         • Servicecontract 2017-3597, 2017-3598 en 2017-3599 tussen het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, Audiovisuele Media en Cultuur en EUN Partnership AISBL.

          Verwerking die niet onder de bovenstaande rechtsgrondslagen valt, is gebaseerd op toestemming van de betrokkene (artikel 5(1)(d) van Verordening 2018/1725).

          5. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

          Gegevens die worden verzameld voor statistieken en onderzoeksdoeleinden worden in een geaggregeerd, anoniem formaat gedurende de volledige duur van School Education Gateway bewaard.

          Gegevens met betrekking tot het profiel van de gebruiker worden bewaard tot maximaal drie jaar nadat de gebruiker zich voor het laatst heeft aangemeld. Drie jaar na de laatste aanmelding wordt het gebruikersprofiel automatisch ingesteld op inactief, d.w.z. niet langer zichtbaar voor andere gebruikers. Er wordt een melding naar de gebruiker gestuurd om hem/haar te informeren dat zijn/haar profiel op inactief is ingesteld en dat hij/zij zijn/haar account opnieuw kan activeren door zich binnen de twee weken opnieuw aan te melden. Als de gebruiker zich niet binnen de twee weken opnieuw aanmeldt, zal zijn/haar profiel permanent worden gedeactiveerd. Alle persoonlijke informatie wordt vervolgens anoniem gemaakt. Persoonsgegevens die de gebruiker mogelijk heeft ingevoerd via tools van derden (bijvoorbeeld wanneer hij/zij tijdens een onlinecursus een externe onlinetool zoals Facebook, Twitter of Padlet heeft gebruikt), valt niet onder de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke en zal daarom niet anoniem kunnen worden gemaakt.

          Om een account te deactiveren of te verwijderen, kunt u contact opnemen met de Helpdesk via: support@schooleducationgateway.eu.

          Als gebruikers vragen om hun profiel te deactiveren of als hun profiel automatisch wordt gedeactiveerd, zullen er geen gegevens zichtbaar zijn voor andere gebruikers van School Education Gateway. Gegevens worden alleen bewaard in een anoniem formaat waarbij geen persoonlijke identificatie mogelijk is. Als gebruikers met een gedeactiveerd profiel het platform willen blijven gebruiken, moeten ze zich opnieuw registreren. De gegevens blijven uitsluitend in geaggregeerd formaat voor onderzoeks- en monitoringdoeleinden ter beschikking van EACEA, de EC, nationale of regionale onderwijsinstanties, autoriteiten die belast zijn met de implementatie van School Education Gateway en andere derden (zie punt 3) met toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke.

          6. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden ze bekendgemaakt?

          Voor de hierboven beschreven doeleinden is de toegang tot de volledige gegevens strikt beperkt tot:

           • de Europese Commissie, aangewezen medewerkers van het Directoraat-Generaal Onderwijs en cultuur (EAC)
           • aangewezen medewerkers van EACEA
           • aangewezen medewerkers van serviceprovider EUN Partnership

            Sommige gegevens die door gebruikers worden ingediend, worden getoond op het openbare gedeelte van het School Education Gateway-platform, wat betekent dat dergelijke gegevens vrij toegankelijk zijn op internet. In dit geval hebben de gebruiker het recht om die gegevens te verwijderen. De gegevens die openbaar worden, zijn met name de volgende:

            Gegevens van de organisatie zijn zichtbaar voor alle gebruikers via de pagina van de organisatie:

             • Naam, adres, stad, land, afbeelding, Facebook-url, Twitter-url, LinkedIn-url en website
             • Geregistreerde gebruikers die verbonden zijn aan de organisatie (voornaam, achternaam, land, afbeelding)
             • Overzichten van Cursussen, Mobiliteitsmogelijkheden en Strategische Partnerschappen die worden geplaatst door de leden van de organisatie
             • Sterrenbeoordeling op basis van de gemiddelde score van de cursussen van de organisatie (indien aanwezig)
             • Lijst van recensies en beoordelingen van de cursussen van de organisatie door andere gebruikers

              Gegevens van geregistreerde personen:

               • De volgende gegevens van geregistreerde gebruikers zijn enkel zichtbaar voor alle gebruikers op de openbare pagina van de organisatie (als de gebruiker verbonden is aan één of meerdere organisaties): voornaam, achternaam, land, een miniatuur van de afbeelding (indien aanwezig)
               • De profielpagina van de gebruiker is enkel toegankelijk voor andere gebruikers die zijn aangemeld, inclusief de volgende informatie: voornaam, achternaam, land, afbeelding, organisatie(s), gebruikerstype, opmerkingen die de geregistreerde gebruiker geplaatst, favoriete artikels van het lid, en of de geregistreerde persoon geverifieerd is door eTwinning.  
               • Alle overzichten, opmerkingen, recensies en/of beoordelingen die vrijwillig door een geregistreerde gebruiker worden gemaakt, zijn openbaar. Dit betekent dat ze zichtbaar zijn voor gebruikers van de website die het item waarbij de opmerking of recensie werd geplaatst bekijken, en dat ze kunnen worden gevonden via zoekmachines.
               • De activiteit van gebruikers in het kader van onlinecursussen is enkel zichtbaar voor geregistreerde gebruikers die zich ook hebben ingeschreven voor die specifieke onlinecursus.

                De overdracht van specifieke gegevens aan andere derden (bijv. onderzoekscentra en universiteiten) kan worden toegestaan onder specifieke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke, maar deze gegevens zullen op anonieme wijze worden overgedragen.

                Persoonsgegevens kunnen nooit voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

                7. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

                De verzamelde persoonsgegevens en alle gerelateerde informatie worden opgeslagen op beveiligde servers van de serviceprovider (EUN).

                Er is in het contract met de serviceprovider een contractuele clausule over gegevensbescherming opgenomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

                Zoals bepaald in het contract verloopt de werking van de computercentra van de serviceprovider volgens de beveiligingsrichtlijnen en -bepalingen van de Europese Commissie die door het Directoraat Veiligheid werden opgesteld voor dit soort servers en diensten.

                8. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe kunt u ze uitoefenen?

                U hebt het recht om:

                 • Toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we over u hebben;
                 • Een rechtzetting van uw persoonsgegevens te vragen of zelf de correctie in uw profiel in te vullen;
                 • Onder bepaalde voorwaarden, te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist;
                 • Onder bepaalde voorwaarden, te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt;
                 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie;
                 • Te vragen dat uw gegevens worden overgedragen naar een andere organisatie in een algemeen gebruikt machinaal leesbaar standaardformaat (gegevensoverdraagbaarheid);
                 • Uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

                  U hebt het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens krachtens artikel 23 van Verordening 2018/1725.

                  U hebt ook het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde beslissingen (uitsluitend gemaakt door machines) die van invloed zijn op u, zoals bepaald bij wet.

                  9. Uw recht op verhaal bij conflicten over uw persoonsgegevens

                  Bij conflicten over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot de verwerkingsverantwoordelijke op het hierboven vermelde adres en de functionele mailbox (punt 1).

                  U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van EACEA op het volgende e-mailadres: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

                  U kunt op elk moment een klacht indienen bij de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming: https://edps.europa.eu/

                  [i] Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (Voor de EER relevante tekst), PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39.