Erasmus+ Tools - voorwaarden en condities

De informatie hieronder aangeboden beschrijft wat er verwacht wordt van vermeldingen geplaatst in de Erasmus+ tools. Om maximaal en duurzaam profijt te garanderen voor scholen en leerkrachten zijn alle mensen die vermeldingen plaatsen verplicht de uiteengezette maatstaven na te leven en zich te houden aan de doelen en maatstaven van het Erasmus+ programma.

 Deze voorwaarden en condities complementeren de algemene disclaimer op de website.

Leest u a.u.b. ook de veelgestelde vragen en de tutorial.

Erasmus+ Tools disclaimer

Lees, als gebruiker van de Erasmus+ Tools, a.u.b. de onderstaande informatie zorgvuldig: 

 • De Erasmus+ Tools worden aangeboden als onderdeel van de School Education Gateway, een portal opgericht door de directoraat-generaal voor Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie in samenwerking met het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele middelen en cultuur.
 • Vermelde cursussen, mobiliteitsmogelijkheden en aanvragen voor strategische partnerschappen worden aangeboden door onafhankelijke organisaties en de Europese Commissie accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, de levering of het beheer hiervan.
 • De vermeldingen worden niet vooraf goedgekeurd door de Europese Commissie of de Nationale Agentschappen maar de personen die deze plaatsen wordt gevraagd de vermelde voorwaarden en condities te respecteren.
 • Een cursus ter plaatse, mobiliteitsmogelijkheid of strategisch partnerschap kiezen uit deze database is geen garantie dat scholen een Erasmus+ beurs toegewezen krijgen.
 • Het is niet noodzakelijk voor een cursus, mobiliteitsmogelijkheid of strategisch partnerschap om vermeld te staan op de School Education Gateway om opgenomen te worden in een Erasmus+ aanvraag.

Basisvoorwaarden en condities

 • Gebruik van de Erasmus+ tools is gratis voor zowel mensen die vermeldingen plaatsen als voor individuen die zoeken naar vermeldingen die overeenkomen met hun criteria.
 • Iedereen kan een cursus ter plaatse, mobiliteitsmogelijkheid of aanvraag voor een strategisch partnerschap plaatsen. De enige technische vereiste voor het creëren van een vermelding is dat u een account dient te hebben die geassocieerd is aan een organisatie. Wanneer deze account aangemaakt is kunnen gebruikers een vermelding plaatsen in alle gedeelten. 
 • Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de School Education Gateway en de Erasmus+ tools dient u zich te registreren om een gebruikersaccount aan te maken en lid te worden.
 • Elke inspanning wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert. De School Education Gateway accepteert echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen buiten onze macht.
 • De School Education Gateway accepteert geen verantwoordelijkheid voor beoordelingen of reacties geplaatst met betrekking tot content.
 • De School Education Gateway behoudt het recht om de website of de Erasmus+ tools te wijzigen, of deze voorwaarden op enig moment en zonder kennisgeving te wijzigen.

Beleid inzake redelijk gebruik

Lees het onderstaande a.u.b. zorgvuldig indien u content publiceert met behulp van de Erasmus+ Tools:

 • De plaatsers zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van accurate en relevante informatie in hun vermeldingen, inclusief het bijwerken en herzien van informatie wanneer dat nodig is.
 • De plaatsers moeten ervoor zorgen dat alle content die zij toevoegen aan het platform accuraat is (wanneer feiten opgevoerd worden) en waarvan zij oprecht overtuigd zijn (wanneer het meningen betreft).
 • Het is niet toegestaan om materiaal, afbeeldingen, video's of andere bijdragen te plaatsen of te versturen naar dit platform indien de plaatsers geen toestemming hebben om deze te gebruiken. 
 • Het is niet toegestaan zich uit te geven als iemand anders, zich onbetrouwbaar te gedragen of zichzelf op enige andere wijze onjuist voor te doen.
 • Het is niet toegestaan om de vermeldingen, of enig deel ervan (inclusief titels, beschrijvingen, metadata, data, contactinformatie, etc.) te manipuleren met als doel de lezers te misleiden of relevante data voor hen te verbergen, inclusief het aanbieden van onjuiste of verkeerde informatie om de zichtbaarheid in de zoekresultaten te verbeteren of het indienen/aanvragen van onoprechte beoordelingen en recensies. 

Schending van de voorwaarden en condities

Het niet naleven van dit beleid inzake redelijk gebruik betekent een schending van de voorwaarden en condities waaronder het de gebruikers toegestaan wordt om het platform te gebruiken en kan te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving resulteren in een van de of alle onderstaande maatregelen: 

 • Het onmiddellijk, tijdelijk of permanent intrekken van uw recht om onze website te mogen gebruiken.
 • Het onmiddellijk, tijdelijk of permanent verwijderen van posts of materiaal geüpload door u op onze website die beschouwd worden als inaccuraat, ongepast of irrelevant voor de doelstellingen en de doelgroep van de website.
 • Het onmiddellijk, tijdelijk of permanent verwijderen van alle gebruikersbeoordelingen/commentaren en antwoorden daarop naar ons eigen inzicht, als die beledigend zijn of als ze vals of duplicaten lijken te zijn.
 • Het afgeven van een waarschuwing aan u.

Het besluit omtrent de passende gevolgen van de schending van deze voorwaarden en condities zal genomen worden op basis van de ernst van de schending en de geschiedenis van de gebruiker op het platform. In het bijzonder kan een besluit omtrent de permanente intrekking van een recht om het platform te gebruiken alleen onderbouwd worden indien de betreffende gebruiker reeds gewaarschuwd is in het kader van een eerdere schending van deze voorwaarden en condities, dat zijn of haar rechten permanent ingetrokken kunnen worden in het geval van een nieuwe schending.

In het geval van verwijdering van al uw posts in welke vorm dan ook, of intrekking van uw recht om onze website te gebruiken, of van ontzegging van toegang daartoe of tot welk van de Erasmus+ tools dan ook, heeft u het recht om de redenen van het besluit op te vragen. Een dergelijk verzoek dient gericht te worden aan support@schooleducationgateway.eu. Elk verzoek dat als beledigend wordt beschouwd, met name vanwege het herhaalde karakter ervan, zal niet ten aanzien van de inhoud beantwoord worden. In dergelijke gevallen zult u ervan op de hoogte gesteld worden dat het verzoek als beledigend is beschouwd en dat er geen verder antwoord gegeven zal worden.

U kunt uw commentaar op een besluit inzake intrekking van uw rechten om het platform te gebruiken richten aan EAC-SEG@ec.europa.eu binnen twee weken nadat het besluit is genomen.


Specifieke voorwaarden en condities

Cursuscatalogus

 • De cursuscatalogus is bedoeld om gebruikt te worden voor het plaatsen van aankondigingen voor cursussen die in aanmerking komen als mobiliteitsactiviteit voor personeel die gefinancierd wordt door Erasmus+ (Kernactie 1: Mobiliteitsproject voor onderwijzend personeel)
 • Kom meer te weten over de aanmeldingsdeadlines, voorwaarden en procedures op de Erasmus+ website.
 • Bekijk, indien u een cursusaanbieder bent, de “Vereisten voor cursussen ter plaatse gepubliceerd in de cursuscatalogus” onderaan deze pagina.
 • Denk erom dat, voor nu, alleen de beheerders van de School Education Gateway nieuwe online cursussen kunnen publiceren in de cursuscatalogus.

Mobiliteitsmogelijkheden

 • De database is bedoeld om gebruikt te worden voor het vermelden van aanbiedingen voor mobiliteitsmogelijkheden voor onderwijspersoneel, bijvoorbeeld schaduwstages, observatieperiodes of lesaanstellingen bij een school of andere organisatie in het buitenland. 
 • De kosten voor een mobiliteitsactiviteit voor personeel kunnen ondersteund worden door middel van financiering door Erasmus+ als onderdeel van het Europese Ontwikkelingsplan van elke school (zie Toets Actie 1: Mobiliteitsproject voor onderwijspersoneel)
 • Kom meer te weten over aanmeldingsdeadlines, voorwaarden en procedures op de Erasmus+ website.

Strategische partnerschappen

 • De database is bedoeld om gebruikt te worden voor het plaatsen van projectideeën en zoekopdrachten naar strategische partnerschappen die in aanmerking komen voor financiering door de Europese Commissie in de sector onderwijs:
  • Strategische Partnerschappen die innovatie ondersteunen 
  • Strategische Partnerschappen die het uitwisselen van goede gebruiken ondersteunen 
 • Kom meer te weten over aanmeldingsdeadlines, voorwaarden en procedures op de Erasmus+ website.

Vereisten voor cursussen ter plaatse gepubliceerd in de cursuscatalogus

Dit document beschrijft de vereisten voor bijscholingscursussen voor leerkrachten met betrekking tot Erasmus+. Om maximaal en duurzaam profijt te garanderen voor scholen en leerkrachten zijn alle mensen die vermeldingen plaatsen verplicht de uiteengezette maatstaven na te leven en zich te houden aan de doelen en maatstaven van het Erasmus+ programma. Deze vereisten zouden scholen eveneens moeten helpen geschikte cursussen te vinden.

1. Naleving van de definitie van een onderwijsmobiliteit voor onderwijspersoneel vermeld in de programmagids

Cursussen moeten ontworpen volgens en in lijn zijn met de regels en doelstellingen uiteengezet in de Erasmus+ programmagids voor Actie 1: Onderwijsmobiliteit voor onderwijspersoneel. Deze regels zijn inclusief vereisten met betrekking tot de inhoud, locatie en duur van de cursus. Meer informatie is verkrijgbaar in de programmagids.

2. Een Europese dimensie bieden

De cursus moet een Europese dimensie bieden, zowel voor wat de content als de structuur van de cursus betreft. De Europese dimensie kan op meerdere wijzen geactiveerd worden, zoals bijvoorbeeld door het diversifiëren van het deelnemersprofiel, door multiculturele groepen te creëren en door een geschikte locatie te vinden voor de cursus.

De deelname van een leerkracht aan een cursus zou een katalysator moeten zijn voor het beter begrijpen van en nadenken over Europese prioriteiten op hun school, evenals een betekenisvolle implementatie bieden van deze prioriteiten op het niveau van de school in z'n geheel. De cursus zou eveneens moeten bewerkstelligen dat leerkrachten de mogelijkheid hebben om leerkrachten uit a) andere Europese landen te ontmoeten, en b) die op hetzelfde onderwijsniveau werken (kleuteronderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs) met wie zij nieuwe internationale projecten kunnen opzetten.

Elke Europese cursus is tegelijkertijd een congres voor het mogelijkerwijs leggen van contacten, gedurende welke deelnemers kunnen beginnen andere Europese projecten te ontwikkelen. Aanbieders dienen er derhalve voor te zorgen dat eTwinning gepresenteerd wordt gedurende hun cursussen, om de leerkrachten en hun scholen mogelijkheden te bieden op het gebied van netwerken, communicatie met collega's en deelname in onderwijsevenementen en gezamenlijke projecten na afloop van de cursus. Kijk hier voor meer informatie.

3. Voldoen aan de professionele behoeften van scholen en leerkrachten met kwalitatief hoogstaande cursusontwerpen

Een cursus die plaatsvindt zou nieuwe perspectieven moeten bieden aan alle deelnemende scholen in hun thuisland, in lijn met de behoeften en strategieën zoals beschreven in het Europese Ontwikkelingsplan. Verder dient het cursusontwerp de huidige bijscholingsbehoeften van individuele leerkrachten weerspiegelen, zoals geïdentificeerd via het Europese Ontwikkelingsplan, enquêtes onder leerkrachten en andere relevante bronnen. De cursussen dienen gegeven te worden door ervaren leiders met kennis van meerdere nationale systemen en elke cursus zou flexibel genoeg moeten zijn om aangepast te kunnen worden aan de behoeften van verschillende groepen deelnemers.

Een cursus van hoogstaande kwaliteit dient: 

 • Zowel uitdagend als interactief te zijn en een productieve dialoog tussen de deelnemers te faciliteren;
 • Zich te richten op het ontwikkelen van professionele competenties van leerkrachten;
 • Een balans te bieden tussen de theoretische en praktijkgerichte toepassing van de verschillende aanpakken;
 • Activiteiten te selecteren die geschikt zijn voor de duur en doelstellingen van de cursus;
 • Verscheidene methodes te gebruiken om de inhoud van de cursus over te brengen om zowel deelnemers te betrekken bij de sessies als om innovatie in de toekomstpraktijk te inspireren;
 • Flexibiliteit te tonen bij het geven van de cursus in overeenstemming met de behoeften van de deelnemers (bijv. talen, competentieniveau, eerdere ervaring);
 • Een verscheidenheid aan middelen te bieden die de deelnemers kunnen delen om na te denken over hun leren.

Aanbieders die hun cursussen aanbieden via de cursuscatalogus moeten garanderen dat de cursussen gegeven worden in overeenstemming met de beschreven doelstellingen. Aanbieders dienen een gepast niveau aan detail in de beschrijving te garanderen, evenals een duidelijk en toegankelijk aanmeldingsproces.

De cursussen dienen certificering voor de leerkrachten te regelen, inclusief data en presentie, cursusinhoud en resultaten. De certificaten dienen ondertekend te worden door de cursusaanbieder en gepresenteerd op een wijze die garandeert dat de deelnemer deze kan gebruiken voor zijn/haar loopbaanontwikkeling. Een aanbevolen template is het Europass Mobiliteitsdocument.

4. Andere voorwaarden

Cursusaanbieders dienen er voor te zorgen dat de klaslokalen, accommodatie en versnaperingen van hoge kwaliteit zijn. Ze dienen eveneens maatregelen te treffen voor gehandicapte deelnemers.

5. Zorgen voor een effect op de toekomst 

Cursusaanbieders dienen er voor te zorgen dat de cursus de volgende resultaten biedt voor elke leerkracht:

 • Netwerken: voortdurende communicatie met andere cursusdeelnemers en met collega's op scholen (bijv. via eTwinning of thematische gezamenlijke ruimtes);
 • Het overzetten van opgedane kennis en competenties naar de dagelijkse praktijk (het succes hiervan zal zowel van de scholen als van de cursusaanbieders afhangen);
 • De impact op hun school door middel van actieve betrokkenheid bij strategisch planning met betrekking tot het Europese Ontwikkelingsplan van de school.

6. Evaluatie om informatie te bieden voor de toekomstige ontwikkeling van cursussen

Een evaluatie dient ingebouwd te worden in elk cursusontwerp. Aanbieders dienen er voor te zorgen dat zij op geschikte wijze reageren op elke beoordeling met betrekking tot de kwaliteit van hun cursussen.