Disclaimer

“The website disclaimer and privacy policy statement is being updated. To see the latest version in English please click here. The translation will be provided in due course. “

EUN Partnership AISBL (bekend als European Schoolnet, hierna EUN te noemen) beheert deze website om haar initiatieven onder het algemene publiek te promoten. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie.

Ons doel is om deze informatie bijgewerkt en correct te houden. Als fouten onder onze aandacht gebracht worden zullen we proberen deze te corrigeren. EUN accepteert echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie op deze website.

Deze informatie is:

 • uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
 • niet noodzakelijk alomvattend, nauwkeurig, volledig of bijgewerkt;
 • soms gekoppeld aan externe sites waarover EUN geen zeggenschap heeft en waarvoor EUN geen verantwoordelijkheid draagt;
 • geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen).

EUN behoudt zich het recht voor op ieder moment naar eigen oordeel delen van de website op te heffen, te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van EUN te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch zijn aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.


VERKLARING BETREFFENDE HET AUTEURSRECHT

Reproductie met bronvermelding is toegestaan, tenzij anders vermeld.  Indien voor de reproductie van informatie voorafgaande toestemming vereist is, wordt hiermee de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk aangegeven worden.


PRIVACYVERKLARING

De volgende verklaring legt ons beleid uit met betrekking tot de persoonlijke informatie die we over u verzamelen.

Overzicht

School Education Gateway is een initiatief van de Europese Unie. Het wordt gefinancierd door Erasmus+, het Europese programma voor onderwijs, jeugd en sport. Het wordt bestuurd door de Europese Comissie en geïmplementeerd door het uitvoerend agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA).

Het School Education Gateway platform is toegewijd aan het respecteren van de privacy van haar gebruikers. Het biedt een beveiligde en veilige omgeving voor onderwijsprofessionals, experts en afgestudeerden. De volgende verklaring schetst het beleid volgens welke het School Education Gateway platform gegevens over haar gebruikers verzamelt, beheert en gebruikt.

1. Online aanmeldingsformulieren 

Aangezien het School Education Gateway platform persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt dient zij zich te houden aan verordering (EG) 45/2001 van het Europese Parlement en van de Raad d.d. 18 December 2000 over de bescherming van individuen met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens door instanties en entiteiten binnen de Europese Gemeenschap en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens (Officiële journaal L8 d.d. 12.1.2001, p. 1.)

De verschillende tools aanwezig op het School Education Gateway platform stellen gebruikers in staat informatie in te dienen om deel te nemen aan de activiteiten op de website. Wanneer men zich online registreert en andere informatie invult wordt deze gegevens verzameld en verder verwerkt voor de doeleinden zoals hieronder bij punt 2 verder uitgelegd wordt. De relevante corresponderende verwerkingsprocessen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Data Controller, die het hoofd is van de afdeling A5 - Beroepsopleidingen, volwassenenonderwijs en platformen van het EACEA.

2. Welke persoonlijke informatie verzamelen we, voor welk doeleind en met behulp van welke technische middelen?

(a) Persoonlijke informatie: De persoonlijke gegevens verzameld op het School Education Gateway platform zijn onder andere:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail

Daarnaast wordt er persoonlijke informatie verzameld voor het ledenprofiel en kan de geregistreerde persoon beslissen of hij/zij deze gegevens wil geven of niet. Daarnaast wordt er organisatorische gegevens verzameld:

 • Naam van de organisatie
 • Stad, religie, land
 • Soort

De Europese Commissie, EACEA en EUN Partnership aisbl (European Schoolnet) zijn niet aansprakelijk voor informatie of documenten geüpload door derden.  

(c) Gebruik van gegevens: Het opslaan, verwerken en tonen van gegevens is nodig om:

 • Ledenprofielen te verrijken;
 • Op School Education Gateway geregistreerde personen in staat te stellen te communiceren en samen te werken in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect; en
 • Toezicht- en onderzoeksactiviteiten mogelijk te maken.

Globale statistieken worden regelmatig verzameld inclusief, maar niet beperkt tot, het aantal gebruikers gedurende een specifieke periode, de meest favoriete onderwerpen en/of landen gekozen door leden en accountgebruik. In een poging de gebruikerservaring te optimaliseren kan de School Education Gateway portal de gebruikersfrequentie, gewoontes, voorkeuren en instellingen volgen.

Gegevens gerelateerd aan gebruikersgedrag binnen de verschillende domeinen op het School Education Gateway platform mogen alleen gebruikt worden voor het doel om onderzoek uit te voeren en toezicht te houden door het EACEA, de Europese Commissie en autoriteiten belast met het implementeren van  School Education Gateway en andere derden (bijvoorbeeld naar behoren bevoegde onderzoekscentra en universiteiten). Al het gebruik van gegevens door de bovengenoemde actoren dient gecommuniceerd te worden aan de Data Controller, die zich het recht voorbehoudt om toestemming voor dergelijk gebruik te weigeren.

Gegevens zal voor geen enkel ander doeleind verwerkt worden. De wettelijke grond voor deze verwerkingshandelingen van persoonlijke gegevens is vermeld onder punt 9. 

(d) Technische informatie: Gegevens wordt geleverd door de gebruikers door online formulieren in te vullen binnen verschillende domeinen van het School Education Gateway platform. Het platform wordt beheerd door een service provider (EUN Partnership AISBL) onder een specifiek dienstencontract met het EACEA. Alle gegevens wordt verzameld in een database.

3. Wie heeft toegang tot uw informatie en aan wie wordt deze vrijgegeven?

Voor de bovengenoemde doeleinden wordt toegang tot de gegevens strikt gelimiteerd tot:

 • Personen geregistreerd op School Education Gateway(na inloggen): Volledige reeks data uitgezonderd persoonlijke informatie, zoals het e-mailadres van de geregistreerde persoon.
 • EACEA, de Europese Commissie, service provider: volledige reeks gegevens.

De overdracht van specifieke gegevens aan derden (bijv. onderzoekscentra en universiteiten) kunnen toegestaan worden volgende specifieke toestemming door de Data Controller. Indien mogelijk zullen de gegevens op anonieme wijze verwerkt worden, in het bijzonder indien overgedragen aan derden.

Persoonlijke gegevens zullen nimmer gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

Sommige gegevens ingevuld door gebruikers zal getoond worden op het openbare gedeelte van de School Education Gateway portal, hetgeen betekent dat dergelijke gegevens vrijelijk toegankelijk zijn op het internet, waaronder in het bijzonder:

 • Gegevens over de geregistreerde persoon: naam, achternaam, functie, reacties op artikelen of andere openbare gedeeltes binnen het platform.
 • Organisatorische gegevens: naam, stad, regio, land en foto.

4. Hoe beschermen we uw informatie?

De verzamelde persoonlijke gegevens en alle gerelateerde informatie worden opgeslagen op beveiligde servers van de service provider (EUN Partnership AISBL). De handelingen van de computercentra van de service provider houden zich aan de veiligheidsinstructies en bepalingen van de Europese Commissie opgesteld door het directoraat Personele middelen en veiligheid betreffende dit soort servers en diensten.

5. Hoe kunt u uw informatie verifiëren, wijzigen of verwijderen?


Als u wilt verifiëren welke persoonlijke gegevens namens u door de verantwoordelijke controller opgeslagen worden, of deze wenst te wijzigen of corrigeren, kunt u dit zelf online doen. Het wachtwoord dat u ingesteld heeft tijdens de registratie zal u in staat stellen om in te loggen en uw persoonlijke informatie te herzien of uw profiel te deactiveren. Gebruikers kunnen op elk moment verzoeken tot deactivatie van hun profiel (zie punt 6 hieronder).

6. Hoe lang bewaren we uw gegevens? 

Gegevens gerelateerd aan statistische en onderzoeksdoeleinden worden bewaard voor de gehele levensduur van de School Education Gateway in een globale, anonieme indeling. 

Gegevens gerelateerd aan het gebruikersprofiel, zoals beschreven onder punt 2, worden bewaard voor de duur van 1 jaar na de laatste login van de gebruiker. Na 1 jaar na de laatste login zal het gebruikersprofiel automatisch op inactief gezet worden, m.a.w. deze zal niet langer zichtbaar zijn voor andere gebruikers of de buitenwereld. Een bericht zal gestuurd worden naar de gebruiker om hem/haar te informeren dat zijn/haar profiel op inactief gezet is en dat hij/zij zijn/haar account kan heractiveren door opnieuw in te loggen. Een tweede en laatste herinnering wordt gestuurd 2 jaar later waarin de gebruiker geïnformeerd wordt dat 3 jaar na zijn/haar laatste login zijn/haar profiel permanent gedeactiveerd zal worden. Alle persoonlijke informatie wordt dan geanonimiseerd.  

In het geval gebruikers verzoeken om deactivatie van hun profiel of wanneer het profiel automatisch wordt gedeactiveerd zullen er geen gegevens zichtbaar meer zijn voor andere eTwinning gebruikers. De gegevens zullen enkel in anonieme vorm, die persoonlijke identificatie niet mogelijk maakt, opgeslagen worden. Indien gebruikers met een gedeactiveerd profiel verder gebruik wensen te maken van het platform zullen zij zich opnieuw moeten registreren. De gegevens blijven, uitsluitend voor onderzoeks- en toezichtdoeleinden, beschikbaar voor het EACEA, de Europese Commissie, nationale of regionale schoolautoriteiten, autoriteiten belast met het implementeren van School Education Gateway en andere derden (zie punt 3) met toestemming van de Data Controller in een globale indeling.

7. Contactinformatie

Voor vragen over uw rechten en het uitoefenen van uw rechten gerelateerd aan de verwerking van uw persoonlijke gegevens (zoals toegang tot en rectificatie van uw persoonlijke gegevens) verzoeken wij u om contact op te nemen met de Data Controller van het School Education Gateway platform op dit adres:

Hoofd van afdeling A5 - Beroepsopleiding, volwassenenonderwijs en platformen
Uitvoerend agentschap voor onderwijs, audiovisuele media en cultuur 
Kantoor: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussel
België
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Om een account te deactiveren kunt u inloggen en dit doen via uw profielpagina.

8. Klachten

In het geval er een conflict is betreffende bescherming persoonsgegevens kunt u zichzelf wenden tot de Data Controller op het bovengenoemde adres en functionele e-mail inbox. U kunt eveneens de functionaris gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Indien het conflict niet opgelost kan worden door de Controller of de functionaris gegevensbescherming kunt u op elk gewenst moment een klacht indienen bij de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming: website - http://www.edps.europa.eu; e-mail - edps@edps.europa.eu.

9. Wettelijke grond

De belangrijkste wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens is:

(a) Artikel 4 van het besluit van de Commissie 2009/336/EG d.d. 20 April 2009 over het opzetten van het uitvoerend agentschap voor onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het beheer van actie door de Europese Commissie op de gebieden onderwijs, audiovisuele media en cultuur in antwoord op de bepaling (EG) Nr 58/2003 (Officieel journaal 101 d.d. 21.4.2009, p. 21.) van de Raad;

(b) Het Leven Lang Leren Programma (2007-2013) opgezet na beslissing 1720/2006/EG door het Parlement en de Raad op 15 november 2006 (Officieel journaal 327 d.d. 24.11.2006, p. 45.).