Stħarriġ dwar il-bullying fl-iskola - Riżultati

Image: Getty Images

Kemm huwa prevalenti l-bullying fl-iskejjel tal-Ewropa? Liema strateġiji jintużaw biex jiġi indirizzat? Xi ngħidu dwar il-bullying online permezz tal-midja soċjali? Is-sejbiet tal-aħħar stħarriġ tagħna juru li l-iskejjel huma attivi biex jaffaċċjaw l-isfida tal-imġiba tal-bullying.

Il-bullying huwa “il-ħsara ripetittiva u intenzjonata ta’ persuna jew grupp minn persuna jew grupp ieħor, fejn ir-relazzjoni tinvolvi żbilanċ tal-poter. Dan jista’ jkun fiżiku, verbali jew psikoloġiku, jista’ jiġri wiċċ imb wiċċ jew fis-cyberspace.

Għalkemm il-bullying jista’ jseħħ ġewwa u barra l-iskola, ħafna skejjel jirrikonoxxu li jistgħu jieħdu passi biex jindirizzaw il-bullying. Pereżempju, jistgħu jħarrġu u jappoġġjaw lill-għalliema biex ikollhom djalogu kostruttiv mal-istudenti involuti u biex jifhmu r-raġunijiet possibbli għall-imġiba tagħhom u l-modi kif jimmaniġġjawha huma stess. Jista’ jkun hemm ukoll konversazzjonijiet simili mal-ħbieb u l-ġenituri. Biex jipprova jipprevjeni l-bullying, għalliem jista’ jinvolvi l-klassi kollha tiegħu f'role play ta' riżoluzzjoni ta’ kunflitt fi spazju sigur bħala approċċ wieħed għall-iżvilupp tal-empatija u ħiliet soċjali oħra.

Ir-riċerka turi li l-approċċi tal-iskola kollha fejn l-istudenti, il-ġenituri u l-professjonisti jaħdmu b’kollaborazzjoni biex jistabbilixxu ambjenti inklussivi jistgħu jnaqqsu l-inċidenzi tal-bullying.

L-istħarriġ dwar il-bullying fl-iskejjel kien miftuħ fuq School Education Gateway mill-25 ta’ Marzu sat-12 ta’ Mejju u ġabar total ta’ 515-il tweġiba.


Riżultati (N=515)

1. Fl-iskola tiegħek jew fi skola li taf, matul l-aħħar sena skolastika, kemm-il darba smajt dwar student li kien bullied?

Poll on school bullying - Graph 1

Skond il-515 li wieġbu għall-istħarriġ, il-bullying iseħħ darba jew darbtejn fix-xahar fi kważi nofs (47%) l-iskejjel li wieġbu jew skola li jafu u l-bullying iseħħ regolarment fi kważi 14% tal-iskejjel ta’ dawk li wieġbu. F'35% mill-iskejjel li wieġbu, il-bullying huwa rari (32%) jew qatt ma jseħħ (3%).

2. Meta l-istudenti jkunu bullied fl-iskola tiegħek jew fi skola li taf, x'azzjonijiet jittieħdu? Immarka l-għażliet rilevanti kollha.

 • Hemm politika ta' tolleranza żero dwar il-bullying, għalhekk il-bully jiġi kkastigat immedjatament meta l-każ jiġi osservat jew żvelat
 • Il-membru tal-persunal maħtur kontra l-bullying (għalliem imħarreġ, counsellor, ħaddiem soċjali) jirriżolvi u jqajjem kuxjenza dwar il-kwistjoni
 • L-għalliem tal-iskola jew tal-klassi jiddedika l-ħin fil-kurrikulu għal sessjonijiet ta’ edukazzjoni kontra l-bullying mal-istudenti kollha
 • Dawk involuti huma mistiedna għal djalogu fejn jistgħu jispjegaw x'ġara
 • Il-ġenituri tal-istudenti involuti huma mistiedna għal laqgħa mal-għalliem jew mal-kap tal-iskola
 • L-għalliem jibda sessjoni ta' djalogu jew riżoluzzjoni bejn il-bully u l-vittma
 • Il-counsellor tal-iskola huwa mistieden jitkellem mal-klassi sabiex iqajjem kuxjenza dwar il-bullying
 • M'hemm l-ebda politika miftiehma dwar il-bullying, għalhekk l-għalliema jitħallew jittrattawha waħedhom

Poll on school bullying - Graph 2

Dawk li wieġbu indikaw li l-iskola tagħhom tieħu firxa ta’ azzjonijiet biex tindirizza inċidenzi ta’ bullying, bħal djalogu bejn il-partijiet involuti (66%), laqgħa mal-ġenituri tal-istudenti involuti (63%) u sessjoni ta’ riżoluzzjoni mibdija mill-għalliema bejn il-bully u l-vittma (45%).

L-azzjonijiet fuq medda itwal ta’ żmien l-iktar imsemmija huma ħin iddedikati fil-kurrikulu għal sessjonijiet ta’ edukazzjoni kontra l-bullying mal-istudenti kollha (imsemmija minn 43% ta’ dawk li wieġbu), membru tal-persunal maħtur u mħarreġ biex jittratta kwistjonijiet ta’ bullying u jqajjem kuxjenza (35%) u counsellor tal-iskola mistieden biex jitkellem mal-klassi sabiex iqajjem kuxjenza dwar il-bullying (30%).

Kważi waħda minn kull erba’ skejjel (24%) irrappurtat li għandha approċċ ta' tolleranza żero għall-bullying filwaqt li, fl-estrem l-ieħor, waħda minn kull ħames skejjel m'għandhiex politika miftiehma, u tħalli lill-għalliema jittrattaw il-kwistjoni huma stess.

3. Fl-iskola tiegħek jew skola li taf, liema mill-istrateġiji li ġejjin jintużaw biex jipprevjenu u/jew jindirizzaw il-bullying?

 • Lezzjonijiet li jużaw riżorsi li speċifikament jindirizzaw il-bullying, eż. vidjos, workshops u role play
 • Taħriġ lill-għalliema dwar kif jindirizzaw il-bullying
 • Taħriġ għar-riżoluzzjoni tal-kunflitti għall-istudenti
 • Sessjonijiet ta' councellor tal-iskola mal-istudenti
 • Enfasi fuq it-tagħlim soċjali u emozzjonali
 • Żieda fis-superviżjoni tal-iskola
 • L-ebda strateġija ma hija implimentata fl-iskola biex tipprevjeni l-bullying

Poll on school bullying - Graph 3

Għal darb'oħra, dawk li wieġbu indikaw li l-iskola tagħhom jew skola li jafu adottat varjetà ta’ strateġiji kontra l-bullying. L-istrateġija l-aktar imsemmija, imsemmija minn 51% tal-parteċipanti, hija lezzjonijiet li jużaw riżorsi li speċifikament jindirizzaw il-bullying, segwiti minn sessjonijiet minn counsellor tal-iskola mal-istudenti (38%), aktar superviżjoni fl-iskola (33%), taħriġ ta’ għalliema biex jindirizzaw il-bullying (31%) , enfasi fuq it-tagħlim soċjali u emozzjonali (29%) u t-taħriġ għas-soluzzjoni tal-kunflitti għall-istudenti (27%). B'konsistenza mal-mistoqsija preċedenti, kważi 20% ta’ dawk li wieġbu indikaw li m'hemmx strateġiji biex jipprevjenu l-bullying fl-iskola tagħhom.

4. X'jgħin lill-iskejjel irawmu ambjent aktar inklussiv kontra l-bullying? Ikklassifika l-oġġetti skont l-ordni ta' importanza, fejn 1 hija l-aktar azzjoni utli li l-iskejjel jistgħu jieħdu.

 • S1: Appoġġ fil-ħolqien, l-adattament u s-sejba ta' riżorsi edukattivi rilevanti bħal vidjos, stejjer, eċċ.
 • S2: Taħriġ tal-għalliema dwar kif jevitaw, jirrikonoxxi u jittrattaw diversi forom ta’ bullying
 • S3: Appoġġ u kollaborazzjoni mal-ġenituri sabiex jiġu inklużi strateġiji kontra l-bullying fl-iskola
 • S4: Flessibilità fil-kurrikuli tal-iskola, eż. ħin iddedikat għall-edukazzjoni kontra l-bullying jew l-inklużjoni tat-topik f'diversi suġġetti

Poll on school bullying - Graph 4

L-opinjonijiet ivarjaw meta mqabbla mal-aktar strateġiji ta' għajnuna biex jitrawwem ambjent aktar inklussiv kontra l-bullying fl-iskejjel.

Filwaqt li l-istrateġiji kollha ppreżentati ġew indikati bħala sa ċertu punt utli, it-taħriġ tal-għalliema dwar kif jiġu evitati, rikonoxxuti u trattati diversi forom ta’ bullying huwa fl-ewwel post u jidher li huwa kkunsidrat bħala l-iktar strateġija ta' għajnuna (49%). 6% biss ikklassifikawh l-inqas utli.

Strateġiji oħra wkoll ġew ikklassifikati għoljin: il-flessibilità fil-kurrikuli tal-iskola, eż. ħin iddedikat għall-edukazzjoni kontra l-bullying jew l-inklużjoni tat-topik f'diversi suġġetti (20% indikaw dan bħala l-aktar utli) u appoġġ u kollaborazzjoni mal-ġenituri sabiex jinkludu strateġiji kontra l-bullying fl-iskola (18% indikaw dan bħala l-aktar utli).

L-inqas strateġija utli skont kważi nofs dawk li wieġbu kienet li tkompli tappoġġja l-iskejjel fil-ħolqien, l-adattament u s-sejba ta’ riżorsi edukattivi rilevanti bħal vidjows u stejjer (45%).

5. X'inhuma l-istrateġiji fl-iskola tiegħek jew skola li taf biex jindirizzaw is-cyberbullying?

 • Lezzjonijiet speċifiċi ta' sikurezza online: modi prattiċi għall-immaniġġjar tal-identitajiet online u r-riskji tal-posting ta' informazzjoni personali; kif għandhom iġibu ruħhom etikament online, eċċ.
 • It-trawwim tal-għarfien (taħdidiet skolastiċi, informazzjoni għall-ġenituri) dwar il-benefiċċji u r-riskji tal-interazzjoni online u l-midja soċjali
 • Strateġiji biex jittrattaw każijiet ta' studenti dwar is-cyberbullying u r-riżoluzzjoni tagħhom
 • M'hemm l-ebda azzjoni fl-iskola tiegħi biex tindirizza s-cyberbullying

Poll on school bullying - Graph 5

Il-bullying online jippreżenta sfidi addizzjonali għall-iskejjel. Skont dawk li wieġbu l-istħarriġ, it-trawwim tal-kuxjenza - permezz ta’ taħdidiet skolastiċi jew informazzjoni għall-ġenituri - dwar il-benefiċċji u r-riskji tal-interazzjoni online u l-midja soċjali hija l-aktar strateġija komuni użata fl-iskola tagħhom biex tindirizza l-bullying online (65%). Issegwu dan huma lezzjonijiet speċifiċi dwar is-sikurezza online b'metodi prattiċi għall-immaniġġjar tal-identitajiet online (36%) u strateġiji biex jittrattaw każijiet ta’ bullying online u r-riżoluzzjoni tagħhom (27%). Aktar minn wieħed minn kull erba’ minn dawk li wieġbu (27%) indikaw li m'hemm l-ebda azzjoni meħuda biex jiġi indirizzat il-bullying online fl-iskola tagħhom.

Konklużjoni

L-istħarriġ juri li inċidenti ta’ bullying okkażjonali jseħħu fi kważi nofs l-iskejjel ta' dawk li wieġbu jew skejjel li jafu (47%). Jekk inżidu ma’ dawn l-inċidenti ta' bullying li jseħħu fuq bażi regolari (14%), allura naraw li l-iskejjel ta’ spiss għandhom il-fenomenu tal-isfida tal-bullying u jfittxu modi kif jindirizzawh.

Taħlita ta’ approċċi tintuża mill-iskejjel biex jittrattaw każijiet individwali ta’ bullying. Dawn l-approċċi jinkludu laqgħat ta’ riżoluzzjoni u djalogu bejn l-istudenti involuti, kif ukoll l-involviment tal-ġenituri tagħhom. L-iskejjel jadottaw ukoll azzjonijiet u approċċi fuq medda itwal ta’ żmien bħal approċċi bbażati fuq il-klassi li jinkludu sessjonijiet mal-counsellor tal-iskola, intervent ibbażat fuq kurrikula jew politika ta' tolleranza żero fl-iskola. Madankollu, 20% ta’ dawk li wieġbu indikaw li m'hemm l-ebda politika miftiehma fl-iskola u l-għalliema għandhom jittrattaw il-kwistjoni kif jidhrilhom li huwa xieraq.

Meta wieħed iħares lejn l-istrateġiji għall-prevenzjoni tal-bullying, għal darb'oħra tintuża taħlita ta’ approċċi fl-iskejjel ta’ dawk li wieġbu, inklużi strateġiji bbażati fuq il-klassi bħal riżorsi edukattivi dedikati, riżoluzzjoni tal-kunflitti u taħriġ tal-istudenti; strateġiji bbażati fuq il-persunal bħal taħriġ tal-għalliema u involviment ta’ esperti, eż. konsulent tal-iskola; u żieda fis-superviżjoni tal-iskola. Madankollu, kważi 20% minn dawk li wieġbu indikaw li l-ebda strateġija ma hija implimentata fl-iskola sabiex tipprevjeni l-bullying.

Għal dak li għandu x'jaqsam mal-bullying online, l-istrateġiji eżistenti jvarjaw minn prevenzjoni permezz ta’ sensibilizzazzjoni u lezzjonijiet immirati għal approċċ aktar ibbażat fuq il-każijiet li jindirizzaw il-bullying online meta dan iseħħ. Madankollu, kważi 30% minn dawk li wieġbu indikaw li l-ebda azzjoni ma tittieħed fl-iskola tagħhom biex tipprevjeni l-bullying online.

Għalkemm diversi azzjonijiet u strateġiji huma diġà implimentati fl-iskejjel sabiex jiġu evitati u ttrattati forom differenti ta’ bullying, it-taħriġ tal-għalliema dwar kif jiġu evitati, rikonoxxuti u trattati diversi forom ta' bullying huwa meqjus bħala l-iktar strateġija utli biex jitrawwem ambjent aktar inklussiv kontra l-bullying. Approċċ tal-iskola kollha, li jiffoka fuq li jipprovdi lill-għalliema bil-ħiliet u l-għodod it-tajba biex jindirizzaw il-bullying, flimkien ma’ riżorsi edukattivi mmirati u politiki ċari tal-iskola, jista' jgħin biex jiġu indirizzati aħjar u jiġu evitati każijiet ta’ bullying.


Anness: Ir-rwol ta’ dawk li wieġbu

Poll on school bullying - Graph 6