Schlangenfuß

Dan il-proġett inħoloq aktar minn 10 snin ilu biex jintegra mill-ġdid studenti li rrifjutaw li jmorru l-iskola. Mill-2007, il-programm iffoka biss fuq studenti li jsofru minn fobija mill-iskola, disturbi ta’ ansjetà jew dipressjoni. Il-programm huwa uniku fl-Awstrija u huwa ffinanzjat mill-pubbliku.

Gruppi fil-mira
Schlangenfuß huwa mmirat għal studenti li għandhom bejn il-11 u l-15-il sena u li jsofru minn fobija mill-iskola, disturbi ta’ ansjetà jew dipressjoni. Il-biċċa l-kbira tal-istudenti jissieħbu fil-programm fi grad 6 jew 7 u jiġu minn skejjel sekondarji moderni jew Neue Mittelschule. Dawn għandhom storja twila ta’ problemi u assenteiżmu relatat mal-iskola (uħud jibqgħu d-dar sa sena) qabel ma jattendu Schlangenfuß. L-istudenti li jipparteċipaw fil-programm ma jkunux kapaċi jirċievu ċertifikat tat-tluq mill-iskola fi skola regolari. Dinjanjosi klinika ta’ fobija mill-iskola hija prerekwiżit għall-parteċipazzjoni fil-programm, u l-istudenti kollha qegħdin jiġu trattati. Il-biċċa l-kbira tal-istudenti jiġu minn sfond ta’ klassi tan-nofs jew klassi baxxa. 43 % huma subien, 57 % huma bniet, u huma biss il-ftit li għandhom sfond ta’ migrazzjoni. Ma hemm l-ebda proċess ta’ politika sistematiku għall-monitoraġġ tal-fobija mill-iskola, u għalhekk veru ftit huwa magħruf kemm hija kbira l-problema. L-Isptar Ġenerali ta’ Vjenna (AKH) jirrapporta żieda fin-numru ta’ żgħażagħ li jsofru mill-fobija mill-iskola.
L-għalliema huma impenjati ħafna u joqogħdu attenti ħafna meta jiġu biex jindirizzaw studenti diffiċli biex jintlaħqu. Jekk ikun meħtieġ, huma anke jgħaddu għal xi studenti d-dar tagħhom biex sempliċiment jeħduhom l-iskola. L-għalliema jakkumpanjaw ukoll lil dawk l-istudenti li jibżgħu jużaw it-trasport pubbliku.
Hemm ukoll xi studenti li mhumiex f’kundizzjoni li jipparteċipaw fi Schlangenfuß. Dawn l-istudenti jeħtieġu attenzjoni klinika u mbagħad ikunu jistgħu jipparteċipaw fil-programm.
Elementi ewlenin tad-dispożizzjoni u l-kuntest istituzzjonali
Wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-proġett huwa r-riintegrazzjoni soċjali tal-istudenti permezz ta’ approċċi lejn it-tagħlim li jrawmu l-ħiliet soċjali tagħhom u l-iżvilupp tal-istima personali tagħhom. L-esperjenza bbażata fuq it-tagħlim għandha rwol importanti ħafna f’dan, minħabba li tnaqqas id-disturbi tal-ansjetà. Għan ewlieni ieħor huwa li l-istudenti jiġu megħjunin jiksbu kwalifiki mainstream. Dan u mbagħad jiġi żgurat bl-użu ta’ kurrikulu tal-iskola modern sekondarju. Sabiex tiġi evitata l-istigmatizzazzjoni, iċ-ċertifikati ma jindikaw l-ebda dettall dwar il-proġett. Għalhekk mhux ovvju li l-istudenti pparteċipaw fil-programm Schlangenfuß.
Schlangenfuß jikkoopera mill-qrib mal-partijiet kollha (persuni/istituzzjonijiet) involuti f’każ, e.ż. ġenituri, professjonisti mediċi, sptarijiet psikjatriċi, servizzi taż-żgħażagħ u tal-familja (MA 11), psikologi u terapisti, kowċis tal-impjiegi u esperti oħra.
Kif diġà ssemma' qabel, fil-proġett jintuża kurrikulu tal-iskola modern sekondarju. L-istudenti jistudjaw is-suġġetti ewlenin (il-Ġermaniż, il-Matematika u l-Ingliż) tliet darbiet fil-ġimgħa. Suġġetti minuri jiġu mgħallma fuq bażi orjentata lejn il-proġett u l-għalliema jiffukaw aktar fuq temi relatati mal-ħajja ta’ kuljum u d-dinja tal-esperjenzi tal-istudenti. Hemm enfasi qawwija fuq metodi pedagoġiċi li jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-istudenti, e.ż. pedagoġija konstruttivista, apprendiment orjentat lejn il-proġett, pedagoġija esperjenzali, metodi ta’ apprendiment miftuħ u individwalizzazzjoni.
Id-daqsijiet żgħar tal-gruppi (2 gruppi b’madwar 6 studenti u 2 għalliema) jiffaċilitaw l-appoġġ individwali u l-attenzjoni lil kull student. Barra minn hekk, l-istudenti jiriċievu kull tip ta’ appoġġ professjonali li jeħtieġu, e.ż. appoġġ terapewtiku, l-istudenti jgħaddu għalihom id-dar l-għalliema eċċ.
Fl-aħħar sena tal-iskola, konsulent tal-karrieri jipprepara lill-istudenti għat-tranżizzjoni għall-ħajja tax-xogħol billi jipprovdilhom appoġġ one-to-one darba fil-ġimgħa. Dan l-appoġġ jinkludi l-kitba ta’ applikazzjonijiet għal impjiegi, il-prattika ta’ intervisti ta’ impjiegi u żjarat lil impjegaturi potenzjali.
Fatturi ta’ suċċess ewlenin
L-istudenti japprezzaw l-approċċ individwali li jinkiseb permezz ta’ daqsijiet ta’ gruppi żgħar u r-relazzjonijiet mill-qrib mal-għalliema tagħhom. L-istudenti jirċievu l-attenzjoni sħiħa mill-għalliema tagħhom u jingħataw kemm hemm bżonn ħin biex jifhmu l-materjal. L-għalliema jikkonċentraw fuq il-punti pożittivi individwali ta’ student. Il-korsijiet huma orjentati lejn proġett u jinkludu elementi ta’ pedagoġija esperjenzjali bħal attivitajiet fi gruppi barra mill-ambjent tal-apprendiment formali (e.ż. tisjir għal xulxin jew attivitajiet fuq barra bħal tixbit) immirati biex iżidu l-istima personali. Huma jħossuhom anqas taħt pressjoni milli kienu jħossuhom fl-iskejjel preċedenti tagħhom u jesperjenzaw anqas stress fl-eżamijiet. Huma impenjati ħafna fl-iskola, fatt li huwa rifless fir-rati ta’ attendenza għoljin, rati ta’ studenti li ma jibqgħux jistudjaw, u fi kliem student minnhom, sens ta’ atmosfera li tixbah lil dik ta’ familja. Għal dawn ir-raġunijiet, is-sodisfazzjon tal-istudent jista’ jitqies wieħed għoli.
Il-kooperazzjoni mill-qrib bejn Schlangenfuß u l-partijiet l-oħra kollha involuti f’każ - speċjalment ir-relazzjoni mal-ġenituri - tiżgura li l-istudenti jirċievu kwalunkwe appoġġ professjonali li jeħtieġu, e.ż. terapija. Il-gwida għall-karriera huwa fattur ta’ suċċess ewlieni ulterjuri, minħabba li jipprepara lill-istudenti tajjeb għat-tranżizzjoni fl-edukazzjoni sekondarja għolja jew għax-xogħol. Id-data ta’ monitoraġġ tirrifletti dawn il-fatturi ta’ suċċess ewlenin: 76 % tal-istudenti ggradwaw b’suċċess mill-programm, filwaqt li 24 % ħallew il-proġett kmieni.
Mill-istudenti li gradwaw mill-programm, 22 % marru fi skola tal-edukazzjoni sekondarja għolja, 32 % bdew apprendistat u 22 % ipparteċipaw f’korsijiet u taħriġ ulterjuri.
Perspettivi dwar it-trasferabbiltà
Fir-rigward tat-trasferabbiltà, hemm xi elementi ewlenin li jistgħu jiġu adottati fi skejjel inizjali: l-ewwel tali element huwa l-interprofessjonaliżmu, li huwa wieħed mill-fatturi ta’ suċċess ewlenin fi Schlangenfuß. Jeħtieġ li fl-iskejjel jiġi stabbilit tim interdixxiplinarju ta’ esperti, li jassumi r-responsabbiltà għal studenti f’riskju u li jaħdem mill-qrib fuq il-każijiet differenti. Il-ħidma ta’ dan it-tim jeħtieġ li tinkludi laqgħat tat-tim, superviżjonijiet, interventi u kooperazzjoni mill-qrib ma’ esperti esterni. Relazzjoni professjonali u mill-qrib bejn il-ġenituri u l-iskola hija essenzjali wkoll. F’ċerti każijiet, żjarat id-dar jistgħu jkunu saħansitra utli ħafna.
L-element li jmiss huwa l-professjonalizzazzjoni tal-għalliema. L-għalliema jeħtieġ li jkunu sensitizzati għas-suġġett, jirriflettu l-attitudnijiet tagħhom lejn l-istudenti li jsofru minn fobija mill-iskola u jkunu kapaċi li jirrispondu għall-problemi tagħhom. L-iżvilupp ta’ dawn l-abbiltajiet, attitudnijiet u kompetenzi huwa essenzjali u jenħtieġ li jinkiseb permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ.
Xi kundizzjonijiet strutturali jeħtieġ li jiġu mtejba biex jakkomodaw il-ħidma ta’ relazzjoni intensiva (fattur ewlieni ta’ suċċess). Tali kundizzjoni minnhom hija t-tnaqqis fid-daqs tal-klassijiet, li l-esperjenza ta’ Schlangenfuß turi li hija rilevanti ħafna. It-tagħlim abbażi ta’ timijiet, li diġà ġie implimentat fl-iskejjel Neue Mittelschule jenħtieġ li jiġi mrawwem ukoll. Dawn il-bidliet jitolbu riżorsi finanzjarji, spazjali u persunal addizzjonali.
Sors: l-informazzjoni hija bbażata fuq l-Unjoni Ewropea (2013). Il-prevenzjoni tat-tluq bikri mill-iskola fl-Ewropa – tagħlimiet meħuda mill-edukazzjoni tat-tieni opportunità.

Tip
Practice
Pajjiż
Awstrija
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Livell tal-iskola
Sekondarja
Livel ta' intervent
Targeted
Intensità tal-intervent
Periodic
Sorsi ta' finanzjament
National government

Kummenti

Żid kumment