TEIP- Programm għal Oqsma Edukattivi ta' Intervent ta' Prijorità

L-għan ewlieni tal-Programm Portugiż TEIP huwa li jippromwovi l-inklużjoni edukattiva fl-iskejjel li jinsabu f'żoni żvantaġġjati li jinkludu tfal 'f'riskju' ta' esklużjoni soċjali. Pjanijiet speċifiċi ta' titjib jiġu żviluppati u jippromwovu ċiklu ta' titjib f'kull grupp ta' skejjel.

Il-Programm għall-Oqsma Edukattivi ta' Intervent ta' Prijorità tnieda fl-1996, bl-għan ewlieni li jippromwovi l-inklużjoni edukattiva fl-iskejjel li jinsabu f'żoni żvantaġġjati li kienu jinkludu tfal 'f'riskju ta' esklużjoni soċjali'. Verżjoni oħra tal-programm ġiet implimentata mill-2006, bl-għanijiet li jonqos it-Tluq Bikri mill-Iskola (ESL) u jiżdied is-suċċess fl-edukazzjoni. Fl-2012 bdiet it-tielet verżjoni li saħħet l-objettivi tat-tieni verżjoni u enfasizzat il-kwalità tal-eżiti tat-tagħlim.

Bħalissa l-programm jinkludi 137 grupp ta' skejjel li jirrappreżentaw 17 % tal-gruppi ta' skejjel Portugiżi kollha. Dawn l-iskejjel huma kollha mistiedna jiżviluppaw pjanijiet ta' titjib speċifiċi, ibbażati fuq qbil dwar miżuri, miri, evalwazzjoni u riżorsi addizzjonali bejn l-iskola u l-awtoritajiet tal-iskola.

Il-pjan ta' titjib speċifiku jkopri erba' oqsma differenti li huma: 1) appoġġ għat-titjib fit-tagħlim; 2) ġestjoni u organizzazzjoni tal-miżuri tar-raggruppament; 3) il-prevenzjoni tal-ESL, l-assenteiżmu u n-nuqqas ta' dixxiplina u 4) ir-relazzjonijiet bejn l-iskola/il-familji/il-komunità.

Għalkemm l-iskejjel jistgħu jiżviluppaw miżuri strateġiċi fl-erba' oqsma indikati, dan ma jfissirx li huma meħtieġa jinkluduhom kollha fil-pjan ta' titjib speċifiku. Il-metodoloġija tal-programm hija li jippromwovi ċiklu ta' titjib f'kull raggruppament. Iċ-ċiklu ta' titjib għandu jinkludi l-ġbir tad-data rilevanti li tippermetti lill-iskola tidentifika problemi u kwistjonijiet essenzjali, sabiex jitfasslu strateġiji skont il-miri. L-azzjoni strateġika timplika proċess ta' stabbiliment ta' mumenti differenti bħala li jistabbilixxu għanijiet, indikaturi u miri, monitoraġġ u awtoevalwazzjoni. Imbagħad, abbażi ta' riflessjoni fuq il-proċess u r-riżultati, ir-raggruppamenti jiddeċiedu jekk għandhomx jagħmlu bidliet fl-azzjoni strateġika.

Ħafna mid-diffikultajiet li sabu r-raggruppamenti rigward il-proċess tal-ippjanar kienu relatati mal-kwistjonijiet ta' prijoritizzazzjoni. Għalkemm huwa faċli li wieħed jidentifika l-kwistjonijiet essenzjali, huwa diffiċli li wieħed ifassal pjan strateġiku jekk mhemmx viżjoni komuni fir-raggruppament. Għaldaqstant l-għażla u l-iżvilupp professjonali kontinwu tal-mexxejja huma essenzjali. Il-mexxejja huma responsabbli għall-promozzjoni ta' viżjoni komuni u miri kondiviżi fil-komunità tal-iskola. L-inkoraġġiment ta' viżjoni komuni fl-iskejjel huwa kruċjali sabiex l-għalliema jiżviluppaw għarfien ta' relazzjonijiet u kapaċità biex jaħdmu f'timijiet ma' professjonisti oħrajn u ma' partijiet ikkonċernati oħrajn fil-komunità.

Ir-raggruppamenti inklużi fil-programm TEIP jibagħtu rapport ta' l-ewwel semestru u rapport finali lid-Direttorat Ġenerali tal-Edukazzjoni kull sena. Ir-rapport tal-ewwel semestru fih ġabra ta' data rilevanti dwar l-ewwel term, il-monitoraġġ tar-riżultati miksuba sa dakinhar u bidliet possibbli tal-azzjonijiet skont il-bżonn. Ir-rapport finali huwa għodda importanti għall-analiżi u t-teħid ta' deċiżjonijiet fil-livell tar-raggruppament, iżda huwa wkoll essenzjali għall-evalwazzjoni tal-programm globali, fil-livell nazzjonali. Din l-għodda tinkludi analiżi fil-fond tar-riżultati f'oqsma differenti tal-programm, l-evalwazzjoni tal-miri milħuqa, ir-riżultati u l-proċessi involuti u evalwazzjoni tal-fallimenti u tal-miżuri ta' titjib.  

L-implimentazzjoni tal-programm hija appoġġjata minn laqgħat nazzjonali, laqgħat bejn id-Direttorat Ġenerali tal-Edukazzjoni (DĠE) u r-raggruppamenti, netweks mikro u netwerks ta' esperti nazzjonali.

Tip
Practice
Pajjiż
Portugall
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja; Qabel l-iskola; Sekondarja
Livel ta' intervent
Targeted
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
European Funding; National government

Kummenti

Żid kumment