Ċaħda

“The website disclaimer and privacy policy statement is being updated. To see the latest version in English please click here. The translation will be provided in due course. “

L-EUN Partnership AISBL (magħrufa bħala European Schoolnet, minn hawn il-quddiem EUN) tieħu ħsieb din il-websajt biex tippromwovi l-inizjattivi tagħha lill-pubbliku. Il-materjal fuq din il-websajt hija għall-informazzjoni biss.

L-għanijiet tagħna huma biex inżommu din l-informazzjoni f’waqtha u preċiża. Jekk tiġbdulna l-attenzjoni tagħna dwar xi żbalji, aħna nippruvaw nikkoreġuhom. Madankollu, l-EUN ma taċċetta ebda responsabilità għall-informazzjoni li hawn fuq dan is-sit.

Din l-informazzjoni:

 • hija ta’ natura ġenerali biss u mhijiex maħsuba biex tindirizza ċirkostanzi speċifiċi ta’ individwu jew entità partikolari;
 • mhijiex bilfors komprensiva, preċiża, kompluta jew aġġornata;
 • xi drabi tkun illinkjata ma’ siti esterni li l-EUN m’għandha ebda kontroll fuqhom u ma tassumi ebda responsabbiltà għalihom;
 • mhijiex parir professjonali jew legali (jekk teħtieġ parir speċifiku, għandek dejjem tikkonsulta professjonista mħarreġ/mħarrġa kif xieraq).

Il-EUN tirriżerva d-dritt, skont id-diskrezzjoni tagħha, li tissospendi, tbiddel, timmodifika, iżżid jew tneħħi partijiet mill-websajt fi kwalunkwe ħin.

Din iċ-ċaħda mhijiex maħsuba biex tillimita r-responsabbiltà tal-EUN bi ksur ta’ xi rekwiżiti stipulati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli u lanqas biex teskludi r-responsabbiltà għal kwistjonijiet li ma jistgħux ikunu esklużi skont il-liġi.


AVVIŻ DWAR ID-DRITT TAL-AWTUR

Ir-riproduzzjoni hija awtorizzata sakemm is-sors ikun rikonoxxut, għajr meta jingħad mod ieħor. Fejn jeħtieġ jinkiseb permess minn qabel għar-riproduzzjoni ta’ informazzjoni, dan il-permess jikkanċella l-permess ġenerali msemmi hawn fuq u għandu jindika b’mod ċar kwalunkwe restrizzjonijiet dwar l-użu.


DIKJARAZZJONI DWAR IL-PRIVATEZZA

Id-dikjarazzjoni li ġejja tispjega l-politika tagħna rigward l-informazzjoni personali li niġbru dwarek.

Ħarsa Ġeneral

School Education Gateway hija inizjattiva tal-Unjoni Ewropea. Hija ffinanzjata minn Erasmus+, il-programm Ewropew għall-Edukazzjoni, it-Taħriġ, iż-Żgħażagħ u l-Isports. Hija mmexxija mill-Kummissjoni Ewropea u implimentata mill-Aġenzija Eżekuttiva tal-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura tagħha (EACEA).

Il-pjattaforma ta’ School Education Gateway hija maħsuba biex tirrispetta l-privatezza tal-utenti tagħha. Hija tipprovdi ambjent sigur u san għal professjonisti tal-edukazzjoni skolastika, esperti u gradwati. Id-dikjarazzjoni li ġejja tagħti ħarsa lejn il-politiki li permezz tagħhom il-pjattaforma ta’ School Education Gateway tiġbor, timmaniġġja u tuża d-data mogħtija mill-utenti tagħha.

1. Formoli għal sottomissjoni online 

Billi l-pjattaforma ta’ School Education Gateway tiġbor informazzjoni u ulterjorment tipproċessa data personali, hija soġġetta għar-Regolament (EC) 45/2001 tal-Parlament Ewoprew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwi rigward l-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità Ewropea dwar il-moviment ħieles ta’ tali data (ĠU L8 tat-12.1.2001, p. 1.).
 
L-għadd varjat ta’ għodod li jinstabu fuq il-pjattaforma ta’ School Education Gateway jippermettu lill-utent jissottometti informazzjoni biex jipparteċipa fl-attivitajiet tal-websajt. Meta tirreġistra online u tissottometti informazzjoni oħra, id-data tinġabar u tiġi pproċessata ulterjorment għal finijiet elenkati taħt punt 2. L-operazzjonijiet ta’ pproċessar relevanti tagħhom huma taħt ir-responsabilità tal-Kontrollur tad-Data, li huwa l-Kap tal-Unità A5 – Taħriġ Vokazzjonali, Edukazzjoni għall-Adulti, Pjattaformi fl-EACEA.

2. X’informazzjoni personali niġbru, għal liema għan u permezz ta’ liema mezzi tekniċi?

(a) Informazzjoni personali: Id-data personali li tinġabar fuq il-pjattaforma ta’ School Education Gateway tinkludi:

 • Isem
 • Kunjom
 • Indirizz elettroniku

Barra minn dan, tinġabar informazzjoni mhux obbligatorja għall-profil tal-membri u r-reġistrant jista’ jiddeċiedi jekk jagħtix dik id-data jew le. Aktar minn hekk, tinġabar ukoll data tal-organizzazzjoni:

 • Isem l-organizzazzjoni
 • Belt, Reġjun, Pajjiż
 • Tip

Il-Kummissjoni Ewropea, l-EACEA u l-EUN Partnership aisbl (European Schoolnet), mhumiex responsabbli għal kwalunkwe informazzjoni jew dokumenti li jittellgħu minn partijiet terzi.

(b) Użu tad-data: IL-ħżin, l-ipproċessar u l-wiri tad-data hija meħtieġa biex:

 • jarrikkixxi l-profil tal-membri;
 • tippermetti lil dawk li huma rreġistrati fuq School Education Gateway jikkomunikaw u jikkollaboraw fl-ispirtu ta’ fiduċja u rispett reċiproku; u,
 • tippermetti u tiffaċilita attivitajiet ta’ monitoraġġ u riċerka.

Statistika aggregata jinġabru regolarment, u jinkludu iżda mhumiex limitati għan-numru tal-utenti f’perjodu speċifiku, is-suġġetti preferiti u/jew il-pajjiżi magħżula mill-membri u l-użu tal-kont. Fi sforz biex timmassimizza l-esperjenza tal-utenti, il-portal ta’ School Education Gateway jista’ jżomm rekord tal-frekwenza, id-drawwiet, il-preferenzi u s-settings tal-utenti.

Id-Data relatata mal-aġir tal-utenti fl-oqsma differenti tal-pjattaforma ta’ School Education Gateway jistgħu jintużaw biss għall-fini ta’ riċerka u monitoraġġ mill-EACEA, il-Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet li jieħdu ħsieb l-implimentazzjoni ta’ School Education Gateway u terzi partijiet oħra (pereżempju, ċentri ta’ riċerka u universitajiet awtorizzati). L-użu kollu tad-data mill-atturi msemmija hawn fuq iridu jiġu kkomunikati lill-Kontrollur tad-Data, li jirriżerva d-dritt li ma jagħtix awtorizzazzjoni għal tali użu.

Id-data ma tkunx ipproċessata għal kwalunkwe għanijiet oħra. Il-bażi legali għal dawn l-operazzjonijiet ta’ pproċessar tad-data personali hija elenkata taħt punt 9.

(c) Informazzjoni teknika: Id-data hija mogħtija mill-utenti nfushom billi jissottomettu formoli online f’oqsma differenti tal-pjattaforma ta’ School Education Gateway. Il-pjattaforma hija mmexxija minn fornitur tas-servizzi (EUN Partnership AISBL) taħt kuntratt ta’ servizz speċifiku mal-EACEA. Id-data tinġabar f’database.

3. Min għandu aċċess għall-informazzjoni tiegħek u lil min tingħata?

Minħabba l-għanijiet imsemmija hawn fuq, aċċess għad-data hija limitata strettament għal:

 • Ir-reġistranti ta’ School Education Gateway (meta jidħlu): Sett sħiħ ta’ data minbarra informazzjoni personali, bħall-indirizz elettroniku tar-reġistrant.
 • EACEA, il-Kummissjoni Ewropea, fornitur tas-servizzi: Sett sħiħ ta’ data.

It-trasferiment ta’ data speċifika lil partijiet terzi (p.eż. ċentri ta’ riċerka u universitajiet) jistgħu jkunu permessi taħt l-awtorizzazzjoni speċifika tal-Kontrollur tad-Data. Kull meta jkun possibbli, id-data tkun ipproċessata b’mod unanimu, speċjalment jekk tkun trasferita lil partijiet terzi għall-finijiet ta’ riċerka.

Id-data personali qatt ma tintuża għal finijiet kummerċjali.

Xi data sottomessa mill-utenti tidher fit-taqsima pubblika fuq il-portal ta’ School Education Gateway, li jfisser li din id-data hija aċċessibbli liberament fuq l-Internet. Paritkolarment:

 • Data tar-reġistrant: isem, kunjom, rwol, kummenti dwar artikli jew oqsma pubbliċi oħra fuq il-pjattaforma.
 • Data dwar l-organizzazzjoni: isem, belt, reġjun, pajjiż u stampa.

4. Kif nipproteġu u nissalvagwardjaw l-informazzjoni tiegħek?

Id-data personali miġbura u l-informazzjoni kollha relatata huma maħżuna fuq servers siguri tal-fornitur tas-servizzi (EUN Partnership AISBL). L-operazzjonijiet taċ-ċentri tal-kompjuters tal-fornitur tas-servizzi li jikkonformaw b’mod kontrattwali mad-direttivi u d-dispożizzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea stabbiliti mid-Direttorat tas-Sigurtà għal dawn it-tipi ta’ servers u servizzi.

5. Kif tista’ tivverifika, timmodifika jew tħassar l-informazzjoni tiegħek?

F’każ li tixtieq tivverifika liema data personali hija maħżuna f’ismek mill-kontrollur responsabbli, jew jekk tixtieq timmodifika jew jikkoreġiha, inti tista’ tagħmila inti online. Il-password li ssettjajt waqt ir-reġistrazzjoni tippermettilek tidħol biex taġġorna l-informazzjoni personali tiegħek jew tiddeattiva l-profil tiegħek. L-utenti jistgħu jitolbu biex jiddeattivaw il-profil tagħhom fi kwalunkwe ħin (ara taħt punt 6 hawnhekk.).

6. Għal kemm żmien iżżomm d-data tiegħek? 

Id-data relatata ma’ statistika u għal għanijiet ta’ riċerka tinżamm għat-tul kollu ta’ School Education Gateway f’format aggregate u anonimu.

Id-data relatata mal-profil tal-utenti, kif deskritt f’punt 2, jinżammu għal sena wara l-aħħar darba li jidħol l-utent. Sena wara l-aħħar darba li jidħol l-utent, il-profil tal-utent awtomatikament isir inattiv, jiġifieri, ma jibqax viżibbli għall-utenti l-oħra jew barra l-portal. Tintbagħat notifika lill-utent biex tinfurmah li l-profil tiegħu sar inattiv u li hu jista’ jerġa’ jattiva l-kont tiegħu billi jerġa’ jidħol. Tfakkira oħra li tkun l-aħħar waħda tintbagħat wara sentejn li tinforma lill-utent li, 3 snin wara l-aħħar login, il-profil tiegħu se jkun iddeattivat b’mod permanenti. Kull informazzjoni personali mbagħad issir anonima.

F’każ li l-utenti jkunu jridu li l-profil tagħhom jiġi iddeattivat jew il-profil tagħhom jiġi iddeattivat awtomatikament, ebda data ma tkun viżibbli għal utenti oħra ta’ School Education Gateway. Id-data se tinżamm biss f’format anonimu li ma tippermettix identifikazzjoni personali. Jekk l-utenti li jkollhom profil iddeattivat jkunu jixtiequ jibqgħu jużaw il-pjattaforma, huma jkollhom jerġgħu jirreġistraw. Id-data se tkun użata biss għal-finijiet ta’ riċerka u monitoraġġ għad-dispożizzjoni ta’ EACEA, il-Kummissjoni Ewropea, awtoritajiet tal-iskejjel nazzjonali jew reġjonali, l-awtoritajiet li jieħdu ħsieb l-implimentazzjoni ta’ School Education Gateway u partijiet terzi oħra (ara punt 3) taħt l-awtorizzazzjoni tal-Kontrollur tad-Data f’format aggregat.

7. Informazzjoni tal-Kuntratt

Għal kwalunkwe mistoqsijiet dwar id-drittijiet tiegħek u l-eżerċitar tad-drittijiet tiegħek relatati mal-ipproċessar tad-data personali (bħall-aċċess u r-ratifikazzjoni tad-data personali tiegħek), ikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data tal-pjattaforma ta’ School Education Gateway fuq dan l-indirizz:

Il-Kap tal-Unità A5 – Pjattaformi tat-Taħriġ Vokazzjonali, l-Edukazzjoni tal-Adult
Aġenzija Eżekuttiva Edukazzjoni Awdjoviżiv u Kultura
Uffiċċju: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussels
Il-Belġju
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Biex tiddeattiva kont, idħol u agħmel dan fuq il-paġna tal-profil tiegħek.

8. Rikors

F’każ ta’ kunflitt dwar kwalunkwe kwistjoni tal-Protezzjoni tad-Data Personali, inti tista’ tikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data fl-indirizz ta’ hawn fuq u l-kaxxa postali funzjonali. Tista’ wkoll tikkuntattja lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data ta’ EACEA' fuq l-indirizz postali li ġej: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Jekk il-kunflitt ma jiġix riżolt mill-Kontrollur jew mill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data inti tista’ tressaq l-ilment tiegħek għand is-Superviżur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Data fi kwalunkwe ħin: website - http://www.edps.europa.eu; email - edps@edps.europa.eu.

9. Bażi legali

Il-bażi legali ewlenija tal-ipproċessar tad-data personali hija:

(a) Artiklu 4 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/336/KE tal-20 ta’ April 2009 li waqqfet l-Aġenzija Eżekuttiva Edukazzjoni Awdjoviżiv u Kultura għall-ġestjoni tal-azzjoni tal-Komunità Ewropea fl-oqsma tal-edukazzjoni, l-awdjoviżiv u l-kultura dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nr58/2003 (ĠU L 101 ta’ 21.4.2009, p. 21.);

(b)L-azzjoni tal-Programm tat-Tagħlim tul il-Ħajja (2007-2013) stabbiliti skont id-Deċiżjoni 1720/2006/KE tal-Parlament u l-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 2006 (ĠU L 327 tal-24.11.2006, p. 45.).