Природни науки и математика

Математичката компетенција е способност за развивање и примена на математичко размислување и знаење во решавањето најразлични проблеми од секојдневниот живот. Компетенцијата во полето на природни науки подразбира способност и подготвеност да се објаснат природните појави со примена на корпус на знаење и методологија, вклучително набљудување и експериментирање, со цел идентификување прашања и извлекување заклучоци базирани на докази.

Природните науки, технологијата, инженерството и математиката (STEM) се служат со знаење и процеси на истражување со цел подобро разбирање и делување во светот што нè опкружува.

Во овој дел може да најдете статии и останати материјали на оваа тема. За да ги истражите останатите теми, послужете се со менито на врвот од страницава.

Најнова содржина