Писменост

Писменоста претставува способност за препознавање, разбирање, изразување, создавање и толкување концепти, чувства, факти и мислења во усна и писмена форма. Таа подразбира способност за ефективно комуницирање и поврзување со другите на соодветен и креативен начин.

Одредено ниво на писменост е предуслов за успешно учество во сите аспекти на современото општество. Дигиталните технологии ги прошируваат формите на читање и пишување и ги збогатуваат изворите на информации со внесување разновидни визуелни, звучни/аудио и дигитални материјали во различни дисциплини и контексти.

Во овој дел може да најдете статии и останати материјали на оваа тема. За да ги истражите останатите теми, послужете се со менито на врвот од страницава.

Најнова содржина