Инклузивно образование и справување со предвременото напуштање на образованието

Образовниот пат на учениците е во ризик од фрагментација на повеќе начини, што доведува до слаби резултати и евентуално предвремено напуштање на образовниот процес. При преминот од едно во друго ниво или од еден во друг вид на образование може да настанат проблеми, а може да се јават знаци и за други појави. Дури и пристапот до образование претставува проблем за голем број млади.

Еден од десет млади во Европа го напуштаат образованието или обуката без да се стекнат со вештините и квалификациите коишто сега се сметаат за неопходни за успешен премин кон пазарот на труд и за активно учество во денешното општество, што значи дека тие се изложени на ризик од невработеност, социјална исклученост и сиромаштија.

Бројни се причините поради кои младите предвремено се откажуваат од процесот на образование и обука: лични или семејни проблеми, тешкотии во учењето или тешка социо-економска состојба. Но и карактеристиките на образовниот систем и атмосферата во училиштето се важни фактори кои придонесуваат ученикот да развие или да изгуби интерес. Образовниот пат опфаќа различни начини на учење и битисување, а тоа може да биде позитивно за учениците ако таквиот образовен пат е флексибилен и ако учениците и родителите може да направат избор заснован на информации.

Потребен е „сеопфатен училиштен пристап“ каде што целата училишна заедница (раководители на образовни установи, персонал, ученици и семејства) се ангажира преку кохезивно, колективно и здружено делување, остварувајќи силна соработка со надворешни чинители и со заедницата воопшто.

Во овој дел може да најдете статии и останати материјали на оваа тема. Повеќе на оваа тема може да прочитате на веб-страницата на Европската Комисија. За да ги истражите останатите теми, послужете се со менито на врвот од страницава.

Најнова содржина

Links

Find out about Erasmus+ funded opportunities for schools and teachers

Visit the eTwinning platform for school partnerships

Visit European Toolkit for Schools and learn more about the actions you can take to tackle early school leaving