Поддршка за учениците

3.11. Targeted support - disadvantaged socio-economic background

Whether learners are successful in school or at risk of early leaving is largely dependent on their socio-economic status (SES). The effects of socio-economic status are clearly present in all of Europe’s education and training systems. Children from lower socio-economic backgrounds are less likely to participate in and benefit from early childhood education and care (ECEC) than children from more advantaged backgrounds. The initial disadvantage can be exacerbated throughout the school years if additional support is not provided to help children close educational gaps. Equal participation in quality ECEC is however found to be among the most effective approaches to combatting socio-economic inequalities in educational achievement.

Покажете повеќе

Ресурси ( Пребарајте ги сите ресурси )

Ве молиме забележете дека во моментов содржината на страниците за материјали е достапна само на англиски.

Combating drop-out and early school leaving (ESL) in Serbia

UNICEF Serbia and the civil society organisation Centre for Education Policy with the support of the Ministry of Education, Science and Technological Development Republic of Serbia  implemented the project “Combating Early School Leaving in Serbia”.

This project aimed to contribute to decreasing drop-out and early school leaving of children and adolescents through development, establishment, and implementation of the school-based model for early identification of children at risk of dropping out and intervention in situations where dropping-out is taking place.

Combating drop-out and ESL in Serbia has been recognised as a policy priority area.  The Strategy for Education Development in Serbia 2020 (SEDS 2020) calls for the provision of high-quality education for all, an increase of students’ coverage and attainment at all levels of education by maintaining the relevance of education and increasing efficiency. The Strategy implementation is primarily focused on the development of human capital in Serbia, thus underlines importance of the inclusion of pupils from vulnerable and marginalised groups (Roma and children from poor families, children with disabilities and from rural areas etc.).

Области: Управување со училиштата; Наставници; Поддршка за учениците; Вклучување на родителите

Под-области: Училишна култура и клима; Училишно планирање и мониторење; Почетно образование за наставници и континуиран професионален развој на наставниците; Наставна програма и насоки за учење; Следење на учениците изложени на ризик; Мултидисциплинарни тимови

Јазик: EN

Држава: Србија

Спречување на училишниот неуспех: Истражување на потенцијалот на инклузивните образовни политики на системско и индивидуално ниво

Проектот „Спречување на училишниот неуспех (PSF)“ имаше цел да се осврне на недостигот на инклузија и правичност во образовниот систем преку истакнување на врската меѓу училишниот неуспех и инклузивните политики. Тој се стремеше да ги истражи доказите во насока на тоа дека инклузивните образовни политики имаат потенцијал да спречат училиштен неуспех – и во однос на поединците, и во однос на целокупниот систем. 

 

Области: Управување со училиштата; Поддршка за учениците; Вклучување на засегнатите страни

Под-области: Училишно планирање и мониторење; Наставна програма и насоки за учење; Следење на учениците изложени на ризик; Мрежи на заинтересирани страни; Партнерства - работодавци и деловни активности; Партнерства: Организации во заедницата и граѓанско општество

Јазик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Држава: Германија; Грција; Естонија; Ирска; Исланд; Летонија; Малта; Обединето Кралство; Словачка; Србија; Финска; Чешка република; Шведска

Прикажете ги следните 10 резултати