Поддршка за учениците

3.11. Targeted support - disadvantaged socio-economic background

Whether learners are successful in school or at risk of early leaving is largely dependent on their socio-economic status (SES). The effects of socio-economic status are clearly present in all of Europe’s education and training systems. Children from lower socio-economic backgrounds are less likely to participate in and benefit from early childhood education and care (ECEC) than children from more advantaged backgrounds. The initial disadvantage can be exacerbated throughout the school years if additional support is not provided to help children close educational gaps. Equal participation in quality ECEC is however found to be among the most effective approaches to combatting socio-economic inequalities in educational achievement.

Покажете повеќе

Ресурси ( Пребарајте ги сите ресурси )

Ве молиме забележете дека во моментов содржината на страниците за материјали е достапна само на англиски.

Breakfast / Morning clubs

In Irish schools, different initiatives to facilitate social inclusion and equality include breakfast clubs, lunch clubs, chess clubs and homework clubs. Schools promote the benefits of providing an early morning breakfast - this includes improved school attendance and retention, improvements in punctuality, interaction with adults, allowing students to have fun whilst at the same time developing social skills, meeting nutritional needs and developing positive links between the school and the family.

Област: Поддршка за учениците

Под-области: Водење и поддршка во кариерата; Проширено и вон-наставно учење

Јазик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Држава: Ирска

Prometheus

The Prometheus project addresses the need for career counselling and guidance to be more relevant to the needs and attitudes of a new generation of digital natives. It provides an online platform with peer networking opportunities and offers a repository of best practices and online guides and toolkits for counsellors.

The main project results include:
• Career Pathways Research and Analysis Report
• 100+ Enlightenment Best Practices e-Book
• PROMETHEUS Peer Network
• Empower Talk Movies
• PROMETHEUS-EU.NET
• Online Career Counselling Guide
• PROMETHEUS Toolkit
• PROMETHEUS Final Multipliers’ Conference
The project team includes organisations from 6 European countries: BFE (Bulgaria), CIAPE (Italy), BEST (Austria), IED (Greece), Aspire-i Ltd. (UK) and CIT (Ireland).

 

 

Област: Поддршка за учениците

Под-области: Водење и поддршка во кариерата; Насочена поддршка-посебни потреби во образованието и тешкотии при учењето

Јазик: EN

Држава: Австрија; Бугарија; Грција; Ирска; Италија; Обединето Кралство

Инструменти за евалуација кои промовираат интеркултурно менторство во училиштето (E-EVALINTO)

E-EVALINTO има цел да промовира врсничко менторство за да се намали појавата на предвремено напуштање на образованието кај учениците од мигрантско потекло и да се препознае вредноста на интеркултурноста, како и да се изработи ИКТ рамка за оценување, управување и изработка на активности за интеркултурни контексти. Проектот финансиран од Еразмус+ се фокусира на постапките на одлучување и на идентификувањето различни трендови во анализираните ситуации.

Области: Управување со училиштата; Поддршка за учениците

Под-области: Училишна култура и клима; Соработка во рамките на училишните системи; Благосостојба на учениците; Учество на учениците во училишниот живот; Водење и поддршка во кариерата; Наставна програма и насоки за учење; Учење и оценување; Следење на учениците изложени на ризик; Насочена поддршка: Мигранти, Роми; 3.9. Бегалци, мигранти и Роми

Јазик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Држава: Ирска; Италија; Кипар; Полска; Шпанија

Спречување на училишниот неуспех: Истражување на потенцијалот на инклузивните образовни политики на системско и индивидуално ниво

Проектот „Спречување на училишниот неуспех (PSF)“ имаше цел да се осврне на недостигот на инклузија и правичност во образовниот систем преку истакнување на врската меѓу училишниот неуспех и инклузивните политики. Тој се стремеше да ги истражи доказите во насока на тоа дека инклузивните образовни политики имаат потенцијал да спречат училиштен неуспех – и во однос на поединците, и во однос на целокупниот систем. 

 

Области: Управување со училиштата; Поддршка за учениците; Вклучување на засегнатите страни

Под-области: Училишно планирање и мониторење; Наставна програма и насоки за учење; Следење на учениците изложени на ризик; Мрежи на заинтересирани страни; Партнерства - работодавци и деловни активности; Партнерства: Организации во заедницата и граѓанско општество

Јазик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Држава: Германија; Грција; Естонија; Ирска; Исланд; Летонија; Малта; Обединето Кралство; Словачка; Србија; Финска; Чешка република; Шведска

„Rescur: сурфање на брановите“ – Наставна програма за отпорност

„Rescur: сурфање на брановите“ беше тригодишен проект од програмата „Комениус“ за доживотно учење во рамки на кој се изработи наставна програма за отпорност во предучилишното и основното образование во Европа преку интеркултурна и транснационална соработка.

Области: Поддршка за учениците; Вклучување на родителите

Под-области: Благосостојба на учениците; Учество на учениците во училишниот живот; Наставна програма и насоки за учење; Учење и оценување; Следење на учениците изложени на ризик; Насочена поддршка: Мигранти, Роми; 3.9. Бегалци, мигранти и Роми; Насочена поддршка-посебни потреби во образованието и тешкотии при учењето; Комуникација и информација; Фамилијарно учење

Јазик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Држава: Бугарија; Грција; Ирска; Италија; Литванија; Малта; Португалија; Турција; Хрватска; Шведска

Прикажете ги следните 10 резултати