Проект E-COURSE – Зголемување на учеството на деца мигранти и бегалци

Слика: E-COURSE project

Проектот E-COURSE има цел да ги подобри пристапот, учеството и постигнувањата на новопристигнатите деца бегалци и мигранти во рамки на основното образование во Германија, Грција, Италија, Франција и Кипар, и на европско ниво да ја унапреди нивната севкупна интеграција во општествата домаќини.

Проектот ќе им помогне на наставниците и на училишниот кадар да се осврнат на образовните потреби на децата бегалци и мигранти и ќе им ги обезбеди драгоцените вештини и алатките потребни за да го сторат тоа. Проектот ќе придонесе за унапредување на учеството и за подобрување на резултатите на новопристигнатите ученици бегалци и мигранти во основните училишта, решавајќи го на тој начин проблемот со предвременото напуштање на образованието.

Резултати од проектот се следниве:

  • Модули за учење – за наставниците и за училишниот кадар ефективно да се осврнат на еднаквоста, разноликоста и инклузијата;
  • Платформа за училишна поддршка – за да им се овозможи на училиштата да ги поддржат активното учество на децата бегалци и мигранти и соработката меѓу сите членови на училишната заедница;

Методологија – за развивање и спроведување политики и акциски планови за разноликост во училиштата.

Вид
Документ (директен доказ)
Држава
Германија; Грција; Италија; Кипар; Франција
Јазик
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Ниво на образование
Основно
Ниво на интервенцијата
Таргетирано
Интензитет на интервенцијата
Периодично
Извор на финансирање
Европски фондови