Наставничка програма за анализа на едукативниот дијалог (T-SEDA)

T-SEDA е екстензивен мултимедијален ресурс наменет за наставници од сите образовни нивоа за поддршка на водењето дијалог во училницата. Тој им помага на наставниците систематски да истражуваат и развиваат сопствени практики на дијалог во училницата преку истражување предводено од самиот наставник. Координацијата и придонесот од локален модератор од редот на наставниците овозможува скалабилност, одржливост и прифаќање на активностите како свои.

„Дијалогот во училницата“ се однесува на продуктивни форми на разговор на релација ученик-наставник, како и разговор во група со соучениците, преку кој се надградуваат сопствените идеи и со заемно почитување се испитуваат идеите на другите. На тој начин, се зголемува учеството на учениците во активностите на час и се поддржува предметното учење.

Пакетот T-SEDA е истражувачки заснован, отворен, мултимедијален ресурс кој им помага на практичарите од сите образовни нивоа во развојот на практики на дијалог во училницата преку спроведување нивни сопствени истражувања и активности за влијание. Неговите главни алатки вклучуваат саморевизија на практиката на дијалошко подучување, упатство за рефлективно истражување, кодирачка програма за систематско набљудување и евидентирање дијалошки форми на интеракција во училницата, и илустративни видеозаписи.

T-SEDA беше изработен од истражувачи и професори кои предаваат на Универзитетот на Кембриџ. Тој е користен од над 360 практичари во најразлични образовни институции од различни земји, возрасни групи и тематски области. Влијанијата врз практиката се документирани.

Вид
Документ (директен доказ)
Држава
Обединето Кралство; Шпанија
Јазик
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Ниво на образование
Основно; Предучилишно; Средно
Ниво на интервенцијата
Универзално
Интензитет на интервенцијата
Тековно
Извор на финансирање
Локално финансирање; Национална влада