Теми на месецот

Секој месец School Education Gateway ќе се фокусира на одредена тема. Ова се темите на месецот за 2022.

Јануари Млади граѓани во акција
Февруари Убава, одржлива, заедничка – училиштата и новиот европски Баухаус
Март Наставниците како доживотни ученици
Април Учење за одржливост на животната средина
Мај

Комбинирано учење

Јуни Училиштен успех за сите
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември