Aptauja par pazemošanu skolās – Rezultāti

Image: Getty Images

Cik izplatīta Eiropas skolās ir pazemošana? Kādas stratēģijas tiek izmantotas, lai to risinātu? Cik izplatīta ir pazemošana sociālajos medijos? Mūsu pēdējās aptaujas secinājumi parāda, ka skolas aktīvi darbojās, lai atrisinātu pazemošanas uzvedību.

Pazemošana ir “vairākkārtēja, apzināta kādas personas vai grupas sāpināšana, ko dara cita persona vai grupa, kuru attiecībās nav varas līdzsvara.” Tā var būt fiziska, verbāla vai psiholoģiska, tā var notikt klātienē vai kibervidē.

Lai gan pazemošana var notikt gan skolā, gan ārpus tās, daudzas skolas atzīst, ka tās var spert soļus pazemošanas mazināšanai. Piemēram, skolas var apmācīt un atbalstīt skolotājus raisīt konstruktīvus dialogus ar iesaistītajiem skolēniem, lai saprastu iespējamos viņu uzvedības iemeslus un veidus, kā to pašregulēt. Līdzīgām sarunām jānotiek arī ar draugiem un vecākiem. Cenšoties novērst pazemošanu, skolotājs var iesaistīt visu klasi konfliktu risināšanas lomu spēlē drošā vietā, jo viena no metodēm ir empātijas un sociālo iemaņu pilnveidošana

Pētījumi atklāj, ka visas skolas pieejas, kad skolēni, vecāki un profesionāļi strādā kopā, lai veidotu iekļaujošu vidi, var mazināt pazemošanas gadījumu skaitu.

Aptauja par pazemošanu School Education Gateway portālā notika no 25. marta līdz 12. maijam, tajā piedalījās 515 respondentu.


Rezultāti (N=515)

1. Cik bieži pēdējā mācību gada laikā esi dzirdējis par skolēna pazemošanu tavā vai tev zināmā skolā?

Poll on school bullying - Graph 1

Saskaņā ar 515 respondentu atbildēm, pazemošana notiek reizi vai divas mēnesī gandrīz pusē (47%) no respondentu vai viņiem zināmajām skolām, regulāri ar to sastopas gandrīz 14% respondentu skolās. 35% respondentu skolās pazemošana ir reti sastopama (32%) vai nenotiek nekad (3%).

2. Kad tavā vai tev zināmajā skolā notiek skolēna pazemošana, kas tiek darīts? Izvēlies visas atbilstošās atbildes.

 • Pastāv "nulles tolerances" politika pazemošanas gadījumos, tāpēc varmāka tiek momentāni sodīts, ja tiek novērots vai atklāts pazemošanas gadījums
 • Speciālais pret-pazemošanas darbinieks (apmācīts skolotājs, padomnieks, sociālais darbinieks) risina situāciju un informē par to
 • Skola vai klases audzinātājs atvēl īpašu laiku mācību plānā visiem skolēniem izglītojošai nodarbībai pret pazemošanu
 • Iesaistītie tiek uzaicināti uz sarunu, kurā var paskaidrot, kas notika
 • Iesaistīto skolēnu vecāki tiek uzaicināti uz tikšanos ar skolotāju un skolas vadību
 • Skolotājs uzsāk sarunu vai risināšanas seansu ar varmāku un upuri
 • Uz klasi tiek aicināts padomnieks, lai veicinātu izpratni par pazemošanu
 • Skolā nav vienotas politikas pazemošanas situācijām, tāpēc skolotāji tās risina paši

Poll on school bullying - Graph 2

Respondenti atklāja, ka skolā tiek izmantots plašs aktivitāšu klāsts, lai risinātu pazemošanas gadījumus, piemēram, dialogs starp iesaistītajiem (66%), tikšanās ar iesaistīto skolēnu vecākiem (63%) un skolotāju ierosinātas risinājuma sesijas starp pazemotāju un upuri (45%).

Visbiežāk pieminētās ilgtermiņa aktivitātes ir mācību programmā speciāli atvēlēts laiks seansiem pret pazemošanu, kurā iesaistās visi skolēni (pieminējuši 43% respondentu), speciāli apmācīts personāls, kas risina pazemošanas problēmas un veicina izpratni (35%), kā arī skolas konsultants, kas tiek aicināts runāt ar skolēniem, lai veicinātu izpratni (30%).

Gandrīz katra ceturtā skola (24%) piekopj nulles tolerances politiku pazemošanas gadījumos, kamēr pretējā galējībā katrā piektajā skolā nav nekādas politikas, ļaujot skolotājiem pašiem risināt jautājumus.

3. Kuras no šīm stratēģijām tiek izmantotas tavā vai tev zināmā skolā, lai novērstu un risinātu pazemošanu?

 • Nodarbības, izmantojot speciālus resursus par pazemošanas tēmu, piemēram, video, darbnīcas un lomu spēles.
 • Skolotāju apmācību par pazemošanas risināšanu
 • Konfliktu risināšanas apmācību skolēniem
 • Skolas konsultanta seansus ar skolēniem
 • Uzsvars uz sociālo un emocionālo mācīšanos
 • Pastiprināta skolas uzraudzība
 • Skolā nav ieviestas stratēģijas pazemošanas novēršanai

Poll on school bullying - Graph 3

Atkal respondenti norādīja, ka viņu vai viņiem zināmajās skolās tiek izmantotas dažādas pretpazemošanas stratēģijas. Visbiežāk minētā stratēģija, ko nosauca 51% dalībnieku, ir nodarbības, izmantojot resursus, kas speciāli izstrādāti pazemošanas apkarošanai, 38% minēja skolas konsultanta seansus ar skolēniem, trešdaļa (33%) norādīja pastiprinātu skolas uzraudzību, skolotāju apmācību, lai apkarotu pazemošanu (31%), uzsverot sociālo un emocionālo mācīšanos (29%) un konflikta risināšanas apmācības skolēniem (27%). Tāpat kā iepriekšējajā jautājumā, gandrīz 20% respondentu norādīja, ka viņu skolās nav stratēģiju pazemošanas apkarošanai.

4. Kas palīdzētu skolās ieviest iekļaujošāku pret-apcelšanas vidi? Sakārto variantus pēc nozīmīguma, kura ir visnoderīgākā aktivitāte, kas skolai būtu jāpaveic.

 • Atbalsts radot, izmantojot un atrodot saistītus, izglītojošus resursus, piem., video, stāstus, u.c.
 • Apmācība skolotājiem, kā novērst, atpazīt un risināt dažādās pazemošanas formas
 • Vecāku atbalsts un sadarbība, iekļaujot pret-pazemošanas stratēģijas skolā
 • Elastīgums mācību plānā, piem., speciāls laiks, kurā runāt par pazemošanu, iekļaušanu dažādos mācību priekšmetos.

Poll on school bullying - Graph 4

Viedokļi par noderīgākajām stratēģijām, lai veicinātu iekļaujošāku pretpazemošanas vidi skolās, ir dažādi.

Kamēr visas piedāvātās stratēģijas tika atzītas kā noderīgas, par visnoderīgāko 49% atzina skolotāju apmācību, kā novērst, atpazīt un risināt dažādus pazemošanas veidus, tikai 6% uzskatīja, ka tā ir vismazāk noderīga.

Citas stratēģijas arī tika augsti vērtētas: elastīgums skolas programmā, piemēram, speciāli atveltot laiku izglītošanai pret pazemošanu vai iekļaujot šo tēmu dažādos priekšmetos (20% norādīja, ka tas ir visnoderīgākais) un atbalsts un sadarbība ar vecākiem, lai iekļautu pretpazemošanas stratēģijas skolā (18% to norādīja kā noderīgāko).

Vismazāk noderīgā stratēģija pēc gandrīz puses no respondentu domām bija turpināt atbalstīt skolas radot, pielāgojot un atrodot saistošus izglītības resursus, tādus kā video un stāstus (45%).

5. Kādas stratēģijas ir ieviestas tavā vai tev zināmā skolā, lai risinātu kiberterorizēšanu?

 • Speciālas nodarbības par drošību internetā: praktiski norādījumi, kā sargāt tiešsaistes identitātes, personīgas informācijas publicēšanas riski, tīkla etiķete, u.c.
 • Izpratnes veicināšana (uzrunas skolā, informācija vecākiem) par tiešsaistes komunikācijas un sociālo mediju ieguvumiem un riskiem
 • Stratēģijas, kā risināt gadījumus, kad skolēni iesaistīti kiberterorizēšanā, kā arī to risināšana
 • Nav rīcības plāna kiberterorizēšanas gadījumu risināšanai

Poll on school bullying - Graph 5

Kiberterorizēšana ir papildu izaicinājums skolām. Saskaņā ar aptaujas respondentiem, izpratnes veicināšna ar uzrunām skolās vai informāciju vecākiem par tiešsaistes un sociālo mediju mijiedarbības ieguvumiem un riskiem, ir visizplatītākā stratēģija skolās kiberterorizēšanas (65%) risināšanai. Nedaudz atpaliek specifiskas tiešsaistes drošības nodarbības ar praktiskiem piemēriem, kā sargāt tiešsaistes identitātes (36%) un stratēģijas kā risināt konkrētus kiberterorizēšanas gadījumus (27%). Vairāk kā ceturtā daļa (27%) respondentu norādīja, ka viņu skolās netiek risinātas kiberapcelšanas problēmas.

Kopsavilkums

Aptauja atklāj, ka dažkārt pazemošana notiek gandrīz pusē respondentu vai viņiem zināmajās skolās (47%). Ja mēs pievienojam šos pazemošanas incidentus, kas notiek regulāri (14%), tad redzams, kas skolas bieži cīnās ar pazemošanu un meklē risinājumus šai problēmai.

Skolas izmanto dažādas pieejas, lai risinātu individuālus pazemošanas gadījumus. Šīs pieejas iekļauj risināšanas tikšanās un dialogus ar iesaistītajiem skolēniem, kā arī viņu vecākiem. Skolas izmanto arī ilgtermiņa risinājumus un pieejas, tādas kā klases aktivitātes, kas iekļauj seansus ar skolas konsultantu, mācību programmā iekļautu intervenci un nulles tolerances politiku skolā. Tomēr 20% respondentu norādīja, ka viņu skolā nav apstiprinātas politikas, tāpēc skolotājiem jārisina šis jautājums pēc saviem ieskatiem.

Aplūkojot stratēģijas pazemošanas apkarošanai arī tiek izmantotas dažādas pieejas respondentu skolās, starp tām klases stratēģijas, piemēram, speciāli izglītojoši resursi, konfliktu risināšanas un skolēnu apmācības, kā arī uz personālu orientētas stratēģijas, tādas kā skolotāju apmācība un ekspertu piesaiste, piemēram, skolas konsultantu, kā arī pastiprināta uzraudzība skolās. Neskatoties uz to, gandrīz 20% respondentu norādīja, ka viņu skolā nav stratēģiju pazemošanas novēršanai.

Kiberterorizēšanas novēršanai eksistējošās stratēģijas ir no prevencijas veicinot izpratni un mērķtiecīgām nodarbībām, līdz vairāk individuālu gadījumu pieejai, kas risina situāciju, kad tā ir radusies. Taču 30% respondentu norādīja, ka viņu skolā kiberterors netiek risināts.

Lai gan skolās ir ieviestas dažādas rīcības un stratēģijas, lai novērstu un risinātu dažādus pazemošanas veidus, skolotāju apmācība novērst, atpazīt un risināt dažādus pazemošanas veidus tiek uzskatīta par noderīgāko stratēģiju, kas veicinātu iekļaujošāku pretapcelšanas vidi. Visas skolas pieeja, kas koncentrējas uz skolotāju nodrošināšanu ar nepieciešamajām prasmēm un rīkiem, lai risinātu pazemošanu, kopā ar mērķtiecīgiem mācību materiāliem un skaidru skolas politiku, kas var palīdzēt labāk risināt un novērst pazemošanas gadījumus.


Pielikums: respondentu loma

Poll on school bullying - Graph 6