Izpratne par mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu un tās novēršana skolu un vietējā līmenī

Mācību priekšlaicīga pārtraukšana ir sarežģīta, dinamiska un daudzšķautņaina parādība, kura izriet no personīgu, sociālu, ekonomisku, izglītības un ar ģimeni saistītu faktoru kombinācijas, kas ļoti bieži ir saistīta ar nelabvēlīgiem sociālekonomiskajiem apstākļiem. Reti kad tas ir pēkšņs lēmums, un parasti tas ir redzamais rezultāts ilgam nepietiekamu sekmju gūšanas procesam un pakāpeniskam iesaistes izglītībā zudumam.

Jaunieši priekšlaicīgi pārtrauc mācības daudz dažādu, katram savu iemeslu dēļ. Daži priekšlaicīgi pārtrauc mācības personīgu vai ģimenes problēmu dēļ, citi — veselības problēmu vai emocionālu sarežģījumu dēļ; daži jaunieši jūtas neapmierināti ar savu skološanu — piemēram, mācību programma un mācīšanas metodes var neatbilst to vajadzībām, tiem var būt sliktas attiecības ar skolotājiem vai skolasbiedriem, tie var būt pakļauti iebiedēšanai, vai arī skolā var būt nelabvēlīga gaisotne. Tomēr šķiet, ka MPP notiek pēc zināma modeļa, un tiek uzskatīts, ka daži jaunieši ir pakļauti MPP riskam vairāk nekā citi. Mācības priekšlaicīgi pārtraukušie cilvēki bieži vien nāk no sociāli nelabvēlīgas vides (piemēram, mājsaimniecībām, kurās ir bezdarbnieki, ģimenēm ar zemu izglītības līmeni, viena vecāka ģimenēm vai mājsaimniecībām, kurās valda saspringta gaisotne), no vairāk neaizsargātām grupām (piemēram, bērni ar īpašām izglītības vajadzībām vai mātes pusaudzes) vai no minoritāšu vai migrantu vidus. Zēnus tas parasti skar biežāk nekā meitenes.

MPP ir sarežģīta parādība, tāpēc tai jāpievēršas un tā jānovērš, skolām strādājot kopā ar visiem pārējiem atbilstošajiem dalībniekiem. Ir vajadzīga “visas mācību vides pieeja”, lai mazinātu mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu un veicinātu visu izglītojamo panākumus izglītībā. Visiem skolas dalībniekiem (skolu vadītājiem, skolotājiem un citiem darbiniekiem, izglītojamajiem, vecākiem un ģimenēm) un ārējām ieinteresētajām personām — gan izglītības nozares dalībniekiem, gan arī ar izglītību nesaistītiem dalībniekiem — ir liela nozīme izglītības ieguvei nelabvēlīgu apstākļu un mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas novēršanā. Visiem dalībniekiem ir pienākums iesaistīties saliedētā, kopējā un sadarbīgā rīcībā, kuras pamatā ir daudzdisciplinaritāte un diferenciācija. Tas ir veids, kā uzlūkot skolu sistēmiski — kā interaktīvu daudzdimensiju sistēmu, kas var mācīties un mainīties. Lai veicinātu pārmaiņas, visiem skolas dzīves aspektiem būtu jāpievēršas konsekventi; tas nozīmē arī to, ka mācīšanas un mācīšanās procesos un skolas ikdienas dzīvē ir ņemtas vērā visu (izglītojamo, darbinieku un plašākas kopienas) vajadzības.