Vispārēja informācija

Eiropas rīkkopa skolām piedāvā konkrētas idejas, kā uzlabot sadarbību skolās, starp skolām un ārpus tām, lai dotu iespēju visiem bērniem un jauniešiem gūt skolā panākumus. Skolu vadītāji, skolotāji, vecāki un citas personas, kuras ir iesaistītas dažādos skolas dzīves aspektos, var atrast noderīgu informāciju, pasākumu piemērus un materiālus, lai gūtu iedvesmu saviem centieniem nodrošināt rezultatīvu augstas kvalitātes pirmsskolas un skolas izglītību. Rīkkopas mērķis ir atbalstīt paraugprakses un pieredzes apmaiņu un nodošanu starp skolās nodarbinātajiem speciālistiem un politikas veidotājiem.

Mēs jūs laipni aicinām pārlūkot, komentēt, koplietot resursus un sūtīt mums savus piemērus par iniciatīvām un projektiem, kas var būt noderīgi citiem!

Norādes par Eiropas rīkkopu skolām

Šajā rīkkopā pieejamie resursi ir organizēti piecās savstarpēji saistītās tematiskās grupās:

                   

1) skolu pārvaldība;

2) skolotāji;

3) atbalsts izglītojamajiem;

4) vecāku iesaiste;

5) ieinteresēto personu iesaiste.

Šīs piecas jomas ir sadalītas vairākās apakšjomās, kurās ir ietverti skolās īstenotu konkrētu darbību piemēri. Katrā apakšjomā sniegti:

  • īss paskaidrojums, kāpēc šis aspekts ir svarīgs attiecībā uz to, ka izglītojamie gūst panākumus un tiek novērsta priekšlaicīga mācību pārtraukšana, kā arī sniegti pētījumos gūti fakti, skolās īstenotu iejaukšanās pasākumu piemēri un saites uz papildu informāciju; un
  • vairāki resursi, sākot ar zinātniskiem pētījumiem un projektu ziņojumiem un beidzot ar konkrētiem labas prakses piemēriem, kur aprakstīta kāda pasākuma veiksmīga īstenošana (un norādīta kontaktinformācija, ja tā ir zināma).

Visi resursi ir piesaistīti vienai vai vairākām apakšjomām, un tos var vai nu brīvi pārlūkot, vai arī meklēt, izmantojot atslēgvārdus un filtrus. Esat aicināti salīdzināt un komentēt piemērus un resursus, kā arī ieteikt mūsu redakcijas kolēģijai jaunus piemērus vai resursus, ko pievienot rīkkopai.

Patīkamu lasīšanu!