Schlangenfuß

Šo projektu izveidoja pirms vairāk nekā 10 gadiem, lai reintegrētu skolēnus, kuri bija atteikušies apmeklēt skolu. Kopš 2007. gada programma ir bijusi vērsta tikai uz skolēniem, kuri cieš no skolas fobijas, trauksmes vai depresijas. Programma Austrijā ir unikāla, un to finansē valsts.

Mērķgrupas
Schlangenfuß ir vērsta uz skolēniem vecumā no 11 līdz 15 gadiem, kuri cieš no skolas fobijas, trauksmes vai depresijas. Vairums skolēnu pievienojas programmai 6. vai 7. klasē un nāk no modernajām pamatskolām jeb Neue Mittelschule. Pirms ierašanās Schlangenfuß viņiem bijušas ilgstošas problēmas, kā arī viņi ilgstoši nav apmeklējuši mācībstundas (daži mājās palikuši līdz pat gadam). Skolēni, kuri piedalās programmā, nespētu saņemt skolas beigšanas apliecinājumu parastā skolā. Priekšnoteikums dalībai programmā ir skolas fobijas klīniskā diagnoze, un visi skolēni iziet ārstēšanās kursu. Vairums skolēnu ir no sabiedrības vidusslāņa vai zemākā slāņa. No skolēniem 43 % ir zēni, 57 % — meitenes, un tikai daži no skolēniem ir migranti. Nav sistemātiskas politikas procedūras skolas fobijas pārraudzībai, tādēļ par problēmas apmēru zināms maz. Vīnes Vispārējā slimnīca (AKH) ziņo par tādu jauniešu skaita palielināšanos, kuri cieš no skolas fobijas.
Skolotāji ir ļoti apņēmušies novērst problēmas un ir apzinīgi darbā ar grūti sasniedzamiem skolēniem. Ja nepieciešams, viņi pat aizved skolēnus uz skolu no mājām, lai tikai panāktu, ka viņi apmeklē skolu. Skolotāji arī pavada tos skolēnus, kuri baidās izmantot sabiedrisko transportu.
Ir arī tādi skolēni, kuri nespēj piedalīties Schlangenfuß. Šiem skolēniem nepieciešama klīniskā aprūpe, un pēc tās saņemšanas viņi var piedalīties programmā.
Nodrošināšanas un institucionālās struktūras galvenās iezīmes
Viens no galvenajiem projekta mērķiem ir skolēnu sociālā reintegrācija, īstenojot tādas mācīšanas pieejas, kas sekmē viņu sociālās prasmes un pašapziņas attīstību. Uz pieredzi balstītai mācīšanai ir liela nozīme, jo tā mazina trauksmi. Vēl viens galvenais mērķis ir palīdzēt skolēniem iegūt tradicionālās kvalifikācijas. To savukārt nodrošina, izmantojot moderno pamatskolu mācību programmu. Lai novērstu stigmatizāciju, skolas beigšanas apliecinājumos nenorāda informāciju par projektu. Tādējādi nav skaidrs, ka skolēni ir piedalījušies programmā Schlangenfuß.
Schlangenfuß cieši sadarbojas ar visām iesaistītajām pusēm (personām/iestādēm), piem., vecākiem, profesionāliem mediķiem, psihiatriskajām slimnīcām, jauniešu un ģimenes aizsardzības dienestiem (MA 11), psihologiem un terapeitiem, darba apmācības nodrošinātājiem un citiem ekspertiem.
Kā jau minēts, projektā izmanto modernās pamatskolas mācību programmu. Skolēni mācās pamatpriekšmetus (vācu valoda, matemātika un angļu valoda) trīs reizes nedēļā. Mazāk nozīmīgus priekšmetus māca, orientējoties uz projektu, un skolotāji vairāk pievēršas tematiem, kas saistīti ar skolēnu ikdienas dzīvi un pieredzi. Liela uzmanība tiek veltīta pedagoģiskām metodēm, kas atbilst skolēnu vajadzībām, piem., konstruktīvisms pedagoģijā, uz projektu orientēta mācīšanās, uz pieredzi balstīta pedagoģija, atvērtās mācīšanās metodes un individualizācija.
Mazās grupas (divas grupas ar aptuveni sešiem skolēniem un diviem skolotājiem) veicina individuāla atbalsta un uzmanības nodrošināšanu katram skolēnam. Turklāt skolēni saņem jebkādu nepieciešamo profesionālo atbalstu, piem., terapeitisko atbalstu, skolotāji skolēnus aizved uz skolu no mājām utt.
Pēdējā mācību gadā karjeras konsultants sagatavo skolēnus pārejai uz darba dzīvi, nodrošinot viņiem individuālu atbalstu reizi nedēļā. Šis atbalsts ietver darba pieteikumu rakstīšanu, darba interviju izmēģināšanu un potenciālo darba devēju apmeklēšanu.
Galvenie panākumu gūšanas faktori
Skolēni novērtē individuālo pieeju, kas tiek nodrošināta, pateicoties mazajām grupām un ciešajām attiecībām ar skolotājiem. Skolēni saņem skolotāju nedalītu uzmanību un tik daudz laika, cik nepieciešams, lai saprastu mācību vielu. Skolotāji koncentrējas uz skolēna individuālajām spējām. Kursi ir orientēti uz projektu un ietver uz pieredzi balstītas pedagoģijas elementus, piemēram, grupu pasākumus, kas nenotiek formālas mācīšanās vidē (piem., maltīšu gatavošana otram vai aktivitātes ārā, piemēram, kāpšana kalnos), ar mērķi paaugstināt pašapziņu. Viņi izjūt mazāku spiedienu nekā iepriekšējās skolās, un stresa līmenis eksāmenu laikā ir zemāks. Viņi ir cieši apņēmušies gūt panākumus skolā, to atspoguļo augstais mācībstundu apmeklējuma līmenis, zems priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas īpatsvars un, pēc skolēnu domām, ģimeniskā atmosfēra. Šo iemeslu dēļ izglītojamo apmierinātību var uzskatīt par augstu.
Schlangenfuß un visu citu iesaistīto pušu ciešā sadarbība, jo īpaši attiecības ar vecākiem, nodrošina, ka skolēni saņem jebkādu nepieciešamo profesionālo atbalstu, piem., terapiju. Konsultācijas karjeras jautājumos ir papildu galvenais panākumu gūšanas faktors, jo tās labi sagatavo skolēnus pārejai uz vidusskolu vai darbu. Pārraudzības dati atspoguļo šos galvenos panākumu gūšanas faktorus: 76 % skolēnu veiksmīgi pabeidza programmu, bet 24 % priekšlaicīgi pameta projektu.
No skolēniem, kuri pabeidza programmu, 22 % iestājās vidusskolā, 32 % uzsāka māceklību, bet 22 % apguva papildu kursus un apmācību.
Pārnesamības perspektīvas
Attiecībā uz pārnesamību ir daži galvenie elementi, kurus varētu pieņemt pirmsskolas izglītības iestādēs: pirmais šāds elements ir starpprofesionāla sadarbība, kas ir viens no galvenajiem panākumu gūšanas faktoriem Schlangenfuß. Skolās jāizveido starpnozaru ekspertu grupa, kurai jāuzņemas atbildība par riskam pakļautajiem skolēniem un jāsadarbojas dažādo gadījumu ietvaros. Šīs grupas darbā būtu jāietver grupas sanāksmes, uzraudzība, intervences gadījumi un cieša sadarbība ar ārējiem ekspertiem. Ir būtiskas arī ciešas, profesionālas attiecības starp vecākiem un skolu. Dažos gadījumos pat apmeklējumi mājās var būt ļoti noderīgi.
Nākamais elements ir skolotāju profesionalizācija. Skolotājiem jābūt ieinteresētiem tematā, jāatspoguļo pašiem sava attieksme pret skolēniem, kuri cieš no skolas fobijas, un jāspēj reaģēt uz viņu problēmām. Šo spēju, attieksmes un kompetences attīstīšana ir būtiska, un tā jānodrošina ar izglītības un apmācības palīdzību.
Jāuzlabo daži strukturālie apstākļi, lai nodrošinātu intensīvā, ar attiecībām saistītā darba veikšanu (viens no galvenajiem panākumu gūšanas faktoriem). Viens no šādiem apstākļiem ir bērnu skaita samazināšana klasē, kas saskaņā ar Schlangenfuß pieredzi ir ļoti atbilstošs. Būtu arī jāveicina uz grupām balstīta mācīšana, kas jau tiek īstenota Neue Mittelschule. Šo izmaiņu veikšanai nepieciešami papildu finanšu, telpu un personāla resursi.
Avots: informācija ir balstīta uz Eiropas Savienības 2013. gada izdevumu “Preventing early school leaving in Europe — lessons learned from second chance education”.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Austrija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Izglītības līmenis
Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Periodiska
Finansētājs
Valsts