ARODSKOLU PAŠNOVĒRTĒŠANA HORVĀTIJĀ

Horvātijā viens no profesionālās izglītības un apmācības (PIA) kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem bija arodskolu pašnovērtēšanas sistēmas izstrāde. PIA iestāžu pašnovērtēšanu uzrauga un novērtē kvalitātes komiteja, ko ieceļ profesionālās izglītības iestādes vadība. Pašnovērtēšanai var izmantot Pašnovērtēšanas rokasgrāmatu un interneta rīku “E-kvalitāte”, kas nodrošina vieglu piekļuvi pašnovērtēšanas ziņojumiem.

Profesionālās izglītības likums (Oficiālais Vēstnesis Nr. 30/2009): skolas, kas ir atbildīgas par profesionālās izglītības nodrošināšanu, pašas sevi novērtē šādās pamatjomās:

  • darba plāna un programmas veidošana,
  • mācīšanas un mācīšanās atbalsts,
  • skolēnu sasniegumi,
  • materiālie apstākļi un cilvēkresursi,
  • darbinieku profesionālā izaugsme,
  • cilvēku attiecības PIA iestādēs,
  • vadība un administrēšana, kā arī
  • sadarbība ar citām ieinteresētajām personām.

Kopš 2012./2013. mācību gada PIA skolās šī sistēma jāizmanto obligāti. Skolām regulāri — ik gadu — ir jāiesniedz pašnovērtējuma ziņojumi. Skolu pašnovērtēšanas koordinatoru kontaktpersonas ir Profesionālās izglītības un apmācības un pieaugušo izglītības aģentūras vecākie konsultanti.

Saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 12. pantu pašnovērtēšanu uzrauga un novērtē kvalitātes komiteja, ko ieceļ skolas valde. Kvalitātes komitejā ir jābūt septiņiem locekļiem: četriem locekļiem no skolotāju un profesionālo partneru vidus, vienam ieinteresēto personu pārstāvim, ko iesaka skolas dibinātājs, vienam skolēnu pārstāvim un vienam vecāku pārstāvim. Viņu uzdevums ir sagatavot gada pašnovērtējuma ziņojumu un iesniegt to attiecīgā gada skolas valdei un Profesionālās izglītības un apmācības un pieaugušo izglītības aģentūrai. Skolu direktori ieceļ pašnovērtēšanas koordinatoru. Šie koordinatori ietilpst kvalitātes komitejā un ir Profesionālās izglītības un apmācības un pieaugušo izglītības aģentūras konsultantu kontaktpersonas.

Pēc aģentūras organizētajiem profesionālās apmācības kursiem direktori un arodskolu koordinatori atzina, ka pašnovērtēšana ir iespēja paaugstināt izglītības darba, skolas vadības un sadarbības ar partneriem kvalitāti. Viņi arī atzina, ka tā ir iespēja izcelt Horvātijas skolas vietējā, valsts un starptautiskā mērogā.

Pašnovērtēšanas procesā koordinatori norādīja uz dažiem sarežģījumiem tā īstenošanā, t. i., lielākoties tehniskām grūtībām e-rīku lietošanā. Daži norādīja, ka kopumā trūkst atbalsta pašnovērtēšanas procesā, tostarp kvalitātes komitejas atbalsta. Daži koordinatori ziņoja, ka dažus skolas darbiniekus nevar pārliecināt, ka ir jāveic pašnovērtēšana un jāuzrauga skolas darba kvalitāte. Tika uzsvērts arī tas, ka Profesionālās izglītības un apmācības un pieaugušo izglītības aģentūra nesniedz pietiekamas atsauksmes par iesniegto ziņojumu, analīžu un pierādījumu kvalitāti.

Lai gan tiesību aktā noteikts, ka pašnovērtēšanas process arodskolās ir obligāts jau kopš 2012./2013. mācību gada, tā īstenošanā rodas dažas grūtības. Papildus iepriekš minētajām grūtībām rodas sistēmiskas problēmas, jo nav skaidra par pašnovērtēšanas uzraudzību atbildīgo abu valsts iestāžu jurisdikcija. Izglītības ārējās novērtēšanas valsts centrs ir atbildīgs par visās izglītības iestādēs (sākot no bērnudārziem, līdz vidusskolām, tostarp arodskolām) veiktā darba kvalitātes uzraudzību. Profesionālās izglītības un apmācības un pieaugušo izglītības aģentūras kompetencē ir tikai PIA iestādes. Katra iestāde ir izstrādājusi savu metodiku un dažādus gada ziņojumu veidus.

Zinātnes, izglītības un sporta ministrija ir sākusi šo problēmu risināšanas procesu saskaņā ar 2014. gada oktobrī pieņemto jauno Izglītības, zinātnes un tehnoloģiju stratēģiju. Ir plānots vienādot pašnovērtēšanas procedūras un modeļus neatkarīgi no piedāvātā izglītības līmeņa un izglītības iestādes veida. Ir noteikti šādi vispārēji mērķi: samazināt nevajadzīga administratīvā darba apjomu; nodrošināt kvalitāti; periodiski veikt ārējos novērtējumus un uzraudzīt pašnovērtēšanu visās izglītības iestādēs; stiprināt skolu darbību, laikus sniedzot atsauksmes un uzlabojumu ieteikumus.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Horvātija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Vidusskola
Intervences līmenis
Universāls
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Nav finansējuma

Šis ir resurss no šīm jomām/apakšjomām :