TIEŠSAISTES INFORMĀCIJAS SISTĒMA KARJERAS KONSULTĒŠANAI

Čehijas Republikā ir radīta unikāla informācijas sistēma, kas paredzēta karjeras informācijas un konsultāciju nodrošināšanai. Tā sniedz atbalstu skolēniem, kuriem ir zemi izglītības mērķi vai mācīšanās grūtības vai kuri ir pakļauti izglītības priekšlaicīgas pārtraukšanas riskam. Arī pieaugušie (tostarp cilvēki, kas pametuši skolu, neiegūstot kvalifikāciju) var izmantot šo sistēmu, lai meklētu tālākizglītības un darba dzīves iespējas.

Informācijas sistēma www.infoabsolvent.cz tika izstrādāta projektā VIP II, kurā tiek sniegta karjeras informācija un konsultācijas. Sistēmai ir četras galvenās tematiskās sadaļas ar informāciju par izglītību un darba tirgu, un tā palīdz jauniešiem pieņemt kritiski svarīgus lēmumus. Portālā ir pieejama kompleksa atbalsta platforma, kuru var izmantot, lai izglītības un apmācības gaitā risinātu dažādas problēmas un pieņemtu ar karjeru saistītus lēmumus. Tā kopumā ir vajadzīga sistēma ne vien skolēniem un vecākiem, bet arī konsultantiem un skolotājiem, kas to izmanto kā konsultēšanas palīglīdzekli. Sistēma ir veidota kā pašpalīdzības mehānisms, ko var ērti lietot personas, kurām nav lielas pieredzes materiālu meklēšanā internetā. Lai varētu saprast speciālo informāciju, teksts ir stilistiski vienkāršots. Izglītības priekšlaicīgas pamešanas (ESL) jomā svarīgākais elements ir praktisko padomu un ieteikumu sadaļa. Praktisko padomu sadaļā ir ieteikumi par to, kā rīkoties, saskaroties ar dažādām problemātiskām situācijām mācībās un ārpus tām. Tā arī sniedz atbalstu skolēniem, kuriem ir zemi izglītības mērķi vai mācīšanās grūtības vai kuri ir pakļauti izglītības priekšlaicīgas pārtraukšanas riskam. Arī pieaugušie (tostarp cilvēki, kas pametuši skolu, neiegūstot kvalifikāciju) var izmantot šo sistēmu, lai meklētu tālākizglītības un darba dzīves iespējas.

Lai palīdzētu skolēniem, kam ir mācīšanās grūtības, informācijas sistēmā ir iekļauta sadaļa “Netraucēta pāreja no skolas uz darba tirgu”. Lai gan ESL problēma skar visu skolēnu kopumu, pētījumi liecina, ka pastāv cieša sakarība starp sociāli nelabvēlīgiem apstākļiem un ESL risku. Šī sakarība atspoguļojas projekta pasākumos. Ilgtermiņā tiek apkopoti labas prakses piemēri ESL novēršanas jomā. Pilni teksti ir pieejami vietnes www.infoabsolvent.cz sadaļā “Netraucēta pāreja no skolas uz darba tirgu”. Šie labas prakses piemēri ir izmantoti, lai izveidotu individuālu profilakses un intervences pasākumu sarakstu ESL jomā. Tie ietver pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt rezultatīvāku sadarbību starp pamatizglītības otrā posma skolām un vidusskolām, atvieglot pāreju uz vidusskolu un skolēnu pielāgošanos jaunajai skolas videi un uzlabot saziņu ar vecākiem, kā arī motivēt skolēnus nepamest izglītību. Šos pasākumus var iedalīt šādās kategorijās:

  • pirms mācību sākuma īstenojami profilaktiski pasākumi, kuru mērķis ir paaugstināt pamatizglītības otrā posma skolēnu informētību (pasākumi, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem izvēlēties skolu un mācību virzienu, saziņa ar skolēniem un vecākiem pirms iestāšanās vidusskolā utt.);
  • skolēnu pāreja no vienas skolas uz citu un profilaktiski pasākumi vidusskolas sākumposmā (tie ietver pasākumus, kuros skolēniem tiek sniegts atbalsts pārejā no vienas skolas vai viena mācību virziena uz citu, kā arī pasākumus, kuros tiek veicināta saziņa starp pamatizglītības otrā posma skolām un vidusskolām, lai nodotu informāciju par skolēnu individuālajām izglītības vajadzībām un tādējādi sniegtu iedarbīgu atbalstu pārejā uz vidusskolu un palīdzētu veiksmīgi aprast ar jauno vidi);
  • intervences pasākumi, kuru mērķis ir palielināt skolēnu motivāciju mācīties (tie ietver pasākumus, kuri saistīti ar dotāciju izmantošanu un saskarsmi ar ārpusmācību vidi, kuros uzsvars ir likts uz praktiskiem rezultātiem un kuri sasaista izglītību ar praksi, jo īpaši pasākumus, kuru mērķis ir integrēt sociāli nelabvēlīgā situācijā esošus skolēnus skolas pasākumos);
  • individuāli intervences pasākumi mācību gaitā (individuāli pasākumi, kas vērsti uz konkrētu skolēnu un tā vecākiem, piemēram, izglītības komiteja, tiešsaistes sistēma apmeklējuma pārbaudei, neaizsargātu skolēnu apzināšanas metodika un plāni utt.);
  • atbalsts mācībspēkiem darbā ar ESL riskam paļautiem skolēniem.

To, cik daudz šie pasākumi tiek izmantoti vidusskolās, izpētīja pārraudzības apsekojumā. Pamatojoties uz šā apsekojuma rezultātiem, tika izvēlēti pasākumi, kurus skolas atzina par vissaistošākajiem. Pēc tam šiem pasākumiem tika sagatavotas metodikas un tie tika novērtēti praksē 12 vidusskolās. Pašlaik par šo pētījumu tiek sagatavots novērtējuma ziņojums, kurā būs visu profilakses un intervences pasākumu saraksts un pārraudzības apsekojuma rezultāti, kā arī attiecīgā metodika un rezultāti, kas gūti, pasākumus novērtējot vidusskolās.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Čehija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Universāls
Intervences intensitāte
Periodiska
Finansētājs
Eiropas finansējums

Šis ir resurss no šīm jomām/apakšjomām :