E-RĪKS IEBIEDĒŠANAS NOVĒRŠANAI

Zviedrijas izglītības pamatā ir cilvēktiesību un tādu demokrātisko pamatvērtību ievērošana kā cilvēka dzīvības neaizskaramība, visu cilvēku līdzvērtība, personas neaizskaramība un dzimumu līdztiesība. Saskaņā ar šīm vērtībām spēcīgs uzsvars tiek likts uz to, ka visai izglītībai vajadzētu būt iekļaujošai un izglītībā būtu aktīvi jānovērš jebkāda diskriminācija un aizskaršana, tostarp iebiedēšana.

Visām skolām sistemātiski jāveicina cīņa pret diskrimināciju, un tajās jābūt pasākumiem, kas paredzēti aizskaršanas un iebiedēšanas novēršanai. Tāpēc, sākot ar 2009. gada 1. janvāri, katrai skolai un bērnudārzam ir jāizveido vienlīdzīgas attieksmes gada plāns, kurā ir aprakstīti visi profilaktiskie un standarta pasākumi, kas paredzēti aizskaršanas un iebiedēšanas novēršanai.

Pretdiskriminācijas ombuds (DO) ir darījis pieejamu e-rīku, lai palīdzētu skolām formulēt šo plānu. E-rīks aptver visus tiesību aktos prasītos aspektus: profilaktiskos un standarta pasākumus ārkārtas situācijās, kā arī visas darbības, ko skola veic diskriminācijas, aizskaršanas, nevienlīdzīgas attieksmes vai iebiedēšanas gadījumā. Tas palīdz skolām un bērnudārziem izstrādāt diskriminācijas un pazemojošas attieksmes apkarošanas plānu. Rīku var izmantot bez maksas, un to ir izstrādājis DO sadarbībā ar Skolu inspekcijas bērnu un skolēnu pārstāvi un valsts aģentūru.

Ar rīka palīdzību skolas vadītājs, bērnudārza direktors vai cita atbildīgā persona var pakāpeniski izpētīt dažādās plāna sadaļas. Vienlaikus tiek sniegti arī dažādi praktiski padomi un ieteikumi, kā arī atsauces uz tiesību aktiem un pamatnostādnēm. Rīka paraugs PDF formātā un sīkāka informācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.planforskolan.se.

E-rīkā ir norādītas ieplānotās profilaktiskās darbības un problēmjautājumi, kuriem būtu jāpievēršas. Tie ietver

  • izglītojamo un darbinieku dalību plāna izstrādē,
  • plāna izplatīšanu,
  • iepriekšējā plāna novērtēšanu un apraksta sagatavošanu par to, kā novērtējams pašreizējais plāns,
  • pastāvošās situācijas un vietu kartēšanu (ja var būt vietas vai laiks, kad izglītojamie jūtas mazāk aizsargāti vai vairāk ievainojami),
  • profilaktiskus pasākumus,
  • standarta pasākumus ārkārtas situācijās.
Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Zviedrija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Universāls
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Nav finansējuma