PLATFORMA PLUGINNOVATION

PlugInnovation ir digitāla platforma, kuru ir iecerēts veidot par valsts nozīmes krātuvi, kur būtu apkopoti resursi par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanu. Šajā tīmekļa vietnē tiks vākta informācija, statistika un pētījumi par veiksmīgām darbībām, ko skolas veikušas, lai novērstu izglītības priekšlaicīgu pamešanu, un šādu darbību piemēri.

Katrs programmas “Plug In” projekts ir metodisks darbseminārs, kurā tiek pētītas metodes, kā cīnīties pret izglītības priekšlaicīgu pamešanu Skolas un pašvaldības savas sistemātiskās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ietvaros var brīvi izpētīt profilaktiskas metodes, ko izmantot izglītības priekšlaicīgas pamešanas līmeņa samazināšanai.

Pašlaik dati sastāv no projektu aprakstiem un dokumentācijas, taču šo projektu plašums un skaits ir pietiekams, lai pēc nodrošinātajiem materiāliem varētu izpētīt, ar kādiem pasākumiem var rezultatīvi novērst izglītības priekšlaicīgu pamešanu. Papildus tam analīzē ir iekļauti vairāki padziļināti pētījumi, kas pamatoti ar zinātniskām atziņām.

Ir noteikti pieci veiksmes faktori, kas tiks izmantoti par sākumpunktu programmas “Plug In 2.0” projektiem un 2015. gada vasarā tiks publicēti tīmekļa vietnē.

Šie faktori ir šādi.

  • Pievēršanās izglītojamajam, visaptveroša pieeja

Tādas visaptverošas pieejas piemēri, kurā galvenā uzmanība pievērsta izglītojamam, ietver gan individuālus, gan strukturālus pasākumus, kuru mērķis ir novērst mācīšanās traucēkļus. To klāsts ir dažāds, sākot no mācīšanas procesa pilnveides un pielāgošanas, pedagoģiskā un strukturālā atbalsta, praktiskas apmācības darbavietā un turpmāko karjeras iespēju izpētes, līdz pasākumiem, kuros pievēršas izglītojamo vajadzībām ārpus skolas. Izglītojamie, kas varētu priekšlaicīgi pamest izglītību, bieži vien daudz kavē mācības, tāpēc ar viņiem ir jāstrādā netradicionālākās vidēs.

  • Pārraudzība

Pirmais pasākums, kam ir izšķirīga nozīme izglītības priekšlaicīgas pamešanas novēršanā, ir tādu faktoru pārraudzība, kas liecina, ka izglītojamie vairs neiesaistās skolā un mācībās. Daži no svarīgākajiem faktoriem ir indivīda atzīmes, rezultāti, neierašanās skolā, novēlota ierašanās un iesaistīšanās skolā mācībstundu laikā un ārpus tām. Taču izglītības priekšlaicīgu pamešanu ietekmē arī tādi faktori kā problēmu risināšanas prasmes, sociālie aspekti, tas, cik labi izglītojamais sasaista mācīšanos ar nākotnes mērķiem, un izglītojamā attiecības ar citiem izglītojamiem un pieaugušajiem.

  • Personiskās attiecības

Ir konstatēts, ka pozitīvām attiecībām un uzticībai starp izglītojamiem un pieaugušajiem ir liela nozīme izglītības priekšlaicīgas pamešanas novēršanā. Apzinātas pūles izveidot uzticamas attiecības ietekmē izglītojamo motivāciju un labjutību, kā arī sniegumu skolā. Pozitīvas attiecības ir ārkārtīgi svarīgas personām, kas ir pakļautas izglītības priekšlaicīgas pamešanas riskam, jo tās mudina šīs personas apmeklēt skolu, iesaistīties mācībās un pieņemt atbalsta pasākumus.

  • Elastība

Lai gan izglītojamiem, kas varētu priekšlaicīgi pamest izglītību, ir daudz kopīgu individuālu vai strukturālās vides iezīmju, viņu vajadzības var atšķirties. Tāpēc ir svarīgi izmantot elastīgas pieejas un metodes, lai visiem skolēniem sniegtu individuāli pielāgotu atbalstu mācībās.

  • Sadarbība

Izglītojamiem, kas ir priekšlaicīgi pametuši izglītību vai varētu to izdarīt, ir vajadzīgi dažādi atbalsta mehānismi. Indivīdam var būt grūti saprast, kuri sociālie partneri vai ieinteresētās personas var sniegt šādu atbalstu. Dažādās pieejamās iniciatīvas var aptvert vieglāk, ja tiek uzlabota sadarbība starp partneriem.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Zviedrija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Indivīds; Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga; Periodiska
Finansētājs
Eiropas finansējums; Valsts; Vietējais finansējums