JĀNOŠA ARAŅA [ARANY JÁNOS] PROGRAMMAS

Ungārijā īstenoto Jānoša Araņa programmu mērķis ir palīdzēt nelabvēlīgā situācijā esošiem skolēniem iegūt vidējo izglītību, nodrošinot, ka tie pēc izglītības programmas beigām iegūst atestātu un var iestāties universitātē vai iesaistīties darba tirgū.

Pirmā Jānoša Araņa programma (AJTP) tika sākta 2000. gadā un bija paredzēta talantīgiem nelabvēlīgā situācijā esošiem skolēniem. Pēc dažiem gadiem, 2004. gadā, tika izstrādātas vēl divas programmas (AJKP, AJKSZP) skolēniem, kuru situācija ir vēl nelabvēlīgāka.

Šīs programmas tiek īstenotas vidējās izglītības iestādēs sadarbībā ar skolēnu viesmītnēm. Vidusskolas, kurām ir labi rezultāti (ģimnāzijas), kopā ar skolēnu viesmītni var pieteikties AJTP īstenošanai (2012. gadā šajā programmā bija iesaistītas kopā 36 iestādes). Skolēnu viesmītnes atsevišķi var pieteikties AJKP (2012. gadā šajā programmā bija iesaistīti 13 skolēnu viesmītnes), savukārt skolēnu viesmītne kopā ar profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestādēm var pieteikties AJKSZP programmām (2012. gadā šajā programmā bija iesaistītas 17 partnerības).

Atbalstītajām iestādēm būtu jāuzņem nelabvēlīgā situācijā esoši skolēni, kas atbilst programmas prasībām, jānodrošina tiem vieta skolēnu viesmītnēs vidējās izglītības ieguves laikā un jāorganizē tiem paredzētas atbalsta programmas mācību un sociālās integrācijas jomā. Šajās programmās uzņemtos skolēnus var iekļaut atsevišķās klasēs vai integrētās klasēs izglītības iestādēs, un viņus māca vispārējās izglītības iestāžu skolotāji. Skolēniem ir individuālie pilnveides plāni, ko parakstījuši viņi paši un viņu vecāki. Skolēni tiek bieži novērtēti, un novērtējumu rezultāti tiek iekļauti individuālajos pilnveides plānos.

Programmām ir labi rezultāti, iesaistītajām iestādēm tās patīk, tāpēc ka, no vienas puses, tās par šīm programmām saņem papildu naudu un, no otras puses, tiek iegūta sociālā un pedagoģiskā pieredze, kas ir vērtīga arī vispārējās vidējās izglītības skolēniem. Arī ārēji novērtējumi liecina, ka tās ir veiksmīgas. 

Tiek sniegts komplekss atbalsts skolēniem, kas ir pakļauti izglītības priekšlaicīgas pamešanas riskam, — vidusskolu skolēniem, kas vienā vai vairākos aspektos atrodas nelabvēlīgā situācijā —, lai novērstu izglītības priekšlaicīgu pamešanu, paaugstinātu skolēnu kvalifikācijas līmeni un atvieglotu pāreju no viena skolas izglītības līmeņa uz citu. Ar šo pasākumu tiek sistemātiski veicināta virzība uz izglītības priekšlaicīgas pamešanas novēršanas stratēģijā noteiktajiem mērķiem (profilakses un intervences pasākumi).

Jānoša Araņa talantu pilnveides programma (AJTFP) ir paredzēta nelabvēlīgā situācijā esošiem skolēniem, un tās mērķis ir bērniem, kam ir visnabadzīgākie vecāki ar viszemāko izglītības līmeni, dot iespēju sekmīgi apmeklēt pilna laika vidējās izglītības iestādi, kā rezultātā tiem būtu iespēja iestāties augstākās izglītības iestādē.

Jānoša Araņa internātskolu atbalsta programma (AJFBFP) ir paredzēta neaizsargātu skolēnu grupām — skolēniem, kas vairākos aspektos atrodas nelabvēlīgā situācijā, skolēniem, kam ir mazkvalificēti vecāki, skolēniem, kuru ģimenei ir zemi ienākumi, skolēniem, kas dzīvo bērnu aprūpes iestādēs —, un tās mērķis ir izmantot internātskolu līdzekļus un metodes, lai nodrošinātu, ka skolēni iegūst vidējo izglītību (noliek vidusskolas gala eksāmenu) un veiksmīgi iesaistās darba tirgū vai iestājas augstākās, terciārās, izglītības iestādē.

Jānoša Araņa profesionālās apmācības programma (AJVTP) ir paredzēta skolēniem, kas vairākos aspektos atrodas nelabvēlīgā situācijā, un tās mērķis ir dot iespēju iegūt darba tirgū pieprasītu kvalifikāciju tādiem skolēniem, kuru iespēja iegūt kvalifikāciju, neiesaistoties šajā programmā, ir maza. Uzraudzības rezultāti liecina, ka izglītību priekšlaicīgi pametušo skolēnu īpatsvars AJVTP ir zemāks par vidējo līmeni valstī (13 %).

Programmās piedalās vairāk nekā 4000 skolēnu, kas vairākos aspektos atrodas nelabvēlīgā situācijā.

Programmu īstenošana ir saistīta arī ar Garantiju jauniešiem. Programmas efektivitātes kvantitatīvajā izvērtējumā, kas tika veikts 2014. gadā, cita starpā bija norādīts, ka, ja nebūtu šo programmu, 23 % skolēnu, kas mācās AJTFP, nebūtu ieguvuši vidējo izglītību, 24 % skolēnu, kas mācās AJFBFP, būtu mācījušies arodskolās, nevis izglītības iestādēs, kurās ir iespēja likt vispārējās vidējās izglītības vai vidējās profesionālās izglītības gala eksāmenu, un 28 % skolēnu, kas mācās AJVTP, iespējams, vispār nebūtu mācījušies tālāk.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Ungārija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Valsts