Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanas tīkls un centrālais palīdzības dienests Antverpenē

Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanas tīkls nodrošina pakalpojumu un speciālo zināšanu kopumu. Katrs projekts ir unikāls, vērsts uz konkrētām mērķgrupām un piesaista atšķirīgu finansējuma apjomu. Uzsvars tiek likts uz izglītības priekšlaicīgas pamešanas novēršanu un mācības priekšlaicīgi pārtraukušo skolēnu reintegrāciju. Centrālais palīdzības dienests sniedz atbalstu skolēniem un skolām. Skolēni, kas bieži neierodas skolā, tiek nosūtīti uz skolēnu konsultāciju centru, kas ir piesaistīts skolu tīklam, kurā ir iesaistīta arī attiecīgā skola. Vajadzības gadījumā skolēnu konsultāciju centrs vēršas pēc palīdzības centrālā palīdzības dienestā. Palīdzības dienests ar dažādu organizāciju tīkla starpniecību var piedāvāt pielāgotus atbalsta pasākumus un darbības riskam pakļautiem skolēniem vai skolēniem, kas ir priekšlaicīgi pārtraukuši mācības.

Centrālais palīdzības dienests ir tāda tīkla centrs, kurā ir iesaistītas šādas aģentūras un ieinteresētās personas: Antverpenes pilsētas dome, Antverpenes Izglītības padome, skolu administrācijas, skolēnu konsultāciju centri, vietējā izglītības platforma, sociālās drošības dienesti, jaunatnes dienesti, Tiesu departaments, policija.

Šis process parasti ir jāiesāk skolām. Skolas sadarbojas ar skolēnu konsultāciju centriem (SKC), lai sniegtu skolēniem individuālu atbalstu. SKC darbinieku vidū ir ārsti, medicīnas māsas, sociālie darbinieki, psihologi un audzinātāji. Lai sniegtu atbalstu, tiek sagatavotas individuālas programmas un tīklā tiek lūgti individuāli pakalpojumi vai programmas. Vajadzības gadījumā centrālais palīdzības dienests nodibina sakarus ar citām atbalsta organizācijām, piemēram,

  • jauniešu izaugsmes treneri un līdzbiedri izaugsmes treneri sniedz individuālas konsultācijas,
  • ja ir vajadzīgi profesionāli terapeitiskie pakalpojumi, personas tiek nosūtītas uz attiecīgajiem dienestiem,
  • nepieciešamības gadījumā tiek iesaistīta policija vai Tiesu departaments,
  • NVO “Schoolbridge”, kuru finansē pilsētas dome, skolās īstenotām darbībām, kurās tiek strādāts ar vecākiem, sniedz atbalstu, kas vajadzīgs, lai vislabākajā iespējamajā veidā integrētu vecākus skolas kopienā.

Antverpenes pilsēta izveidoja Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas tīklu un palīdzības dienestu, lai cīnītos pret izglītības priekšlaicīgu pamešanu, iesaistot ieinteresētās personas un veidojot saikni starp pilsētas pārvaldi un pilsonisko sabiedrību. Šo iniciatīvu panākumi ir ļoti atkarīgi no

  • pilsētas domes vadības politiskās apņemšanās — tā bija apņēmusies pievērsties grūtībās nonākušu jauniešu problēmām, kas varētu pārtapt par plašākām sociālām problēmām; politiskā apņemšanās nozīmēja, ka pārmaiņas politiskās pārvaldes struktūrā neietekmē politisko atbalstu,
  • skaidras izpratnes par to, kam jāpievērš galvenā uzmanība, un skaidra redzējuma, kuru vadība komunicē zemākiem līmeņiem,
  • kopīga redzējuma, ko nodrošina tādu ieinteresēto personu iesaiste kā pilsētas dome, skolas, sociālās drošības dienesti, jaunatnes dienesti, policija, tiesas un pilsoniskās sabiedrības organizācijas,
  • ar pierādījumiem pamatotas politikas, kuras vajadzībām tiek sistemātiski vākti dati par rādītājiem, kas saistīti ar izglītības priekšlaicīgu pamešanu (ESL), piemēram, par neattaisnotiem kavējumiem, atstāšanu uz otru gadu, mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas līmeni un demogrāfiskām pārmaiņām,
  • tīkla atbalstam vajadzīgajiem finanšu resursiem, ko nodrošina pilsētas domes, Flandrijas pārvaldes iestāžu, kā arī ES finanšu līdzekļu piešķīrumi,
  • skaidras struktūras, ko centralizēti koordinē pilsētas dome.
Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Beļģija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Indivīds; Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Eiropas finansējums; Valsts; Vietējais finansējums