TEIP — programma izglītības rajoniem, kuros prioritāri jāīsteno intervences pasākumi

Portugāles programmas TEIP galvenais mērķis ir veicināt iekļaujošu izglītību skolās, kas atrodas nelabvēlīgos rajonos, kuros dzīvo sociālās atstumtības riskam pakļauti bērni. Tiek izstrādāti īpaši uzlabošanas plāni, kas sekmē uzlabošanas ciklu katrā skolu kopā.

Programma izglītības rajoniem, kuros prioritāri jāīsteno intervences pasākumi, tika sākta 1996. gadā, un tās galvenais mērķis bija veicināt iekļaujošu izglītību skolās, kas atrodas nelabvēlīgos rajonos, kuros dzīvo sociālās atstumtības riskam pakļauti bērni. Programmas otro versiju sāka īstenot 2006. gadā, lai samazinātu izglītības priekšlaicīgu pamešanu un uzlabotu izglītības ieguves sekmes. 2012. gadā sākās trešā versija, kas pastiprināti pievērsās otrās versijas mērķiem un lika uzsvaru uz mācību rezultātu kvalitāti.

Pašlaik programmā piedalās 137 skolu kopas jeb 17 % no visām Portugāles skolu kopām. Visas šīs skolas ir aicinātas izstrādāt īpašus uzlabošanas plānus, pamatojoties uz skolas un skolu pārraudzības struktūru noslēgtu vienošanos par pasākumiem, mērķvērtībām, novērtēšanu un papildu resursiem.

Īpašais uzlabošanas plāns aptver četras dažādas jomas: 1) atbalstu mācīšanās uzlabošanai; 2) kopas pasākumu pārvaldību un organizāciju; 3) izglītības priekšlaicīgas pamešanas, mācībstundu neapmeklēšanas un nedisciplinētības novēršanu; 4) skolas/ģimeņu/kopienas savstarpējās attiecības.

Skolas var izstrādāt stratēģiskus pasākumus četrās minētajās jomās, taču tām nav obligāti jāiekļauj tās visas īpašajā uzlabošanas plānā. Programmas metodikas mērķis ir sekmēt uzlabošanas ciklu katrā kopā. Uzlabošanas ciklā būtu jāiekļauj tādu attiecīgu datu vākšana, pēc kuriem skola var konstatēt problēmas un kritiski svarīgus problēmjautājumus, lai sagatavotu stratēģijas atbilstoši mērķvērtībām. Stratēģiskā rīcība ietver procesu, kurā nosaka dažādus posmus, piemēram, mērķu, rādītāju un mērķvērtību noteikšanu, uzraudzību un pašnovērtējumu. Pēc tam, atskatoties uz procesu un rezultātiem, kopas nolemj, vai tām būtu jāveic izmaiņas stratēģiskajā rīcībā.

Vairums grūtību, ar kurām kopas saskārās plānošanas procesā, ir saistītas ar prioritāšu noteikšanas jautājumiem. Lai gan ir viegli konstatēt kritiski svarīgos problēmjautājumus, ir grūti izstrādāt stratēģisku plānu, ja kopai nav kopīga redzējuma. Tāpēc liela nozīme ir vadītāju atlasei un pastāvīgai to profesionālajai izaugsmei. Vadītāji ir atbildīgi par kopīga redzējuma un kopīgu mērķu veicināšanu visā skolas kopienā. Veicināt kopīgu redzējumu skolās ir ļoti svarīgi, lai skolotāji varētu pilnveidot saskarsmes kompetenci un spējas strādāt komandā ar citiem speciālistiem un ieinteresētām personām no plašākas sabiedrības.

Programmā TEIP iesaistītās kopas katru gadu nosūta Izglītības ģenerāldirektorātam pirmā semestra ziņojumu un galīgo ziņojumu. Pirmā semestra ziņojumā ir apkopoti ar pirmo semestri saistīti dati, pārskats par gūtajiem rezultātiem un informācija par iespējamām izmaiņām darbībās atkarībā no vajadzībām. Galīgais ziņojums ir svarīgs instruments, ko izmanto analīzei un lēmumu pieņemšanai kopas līmenī, taču tas ir arī būtisks programmas novērtēšanai kopumā valsts līmenī. Šajā instrumentā ir padziļināti analizēti rezultāti vairākās programmas jomās, novērtētas sasniegtās mērķvērtības, rezultāti un īstenotie procesi, kā arī neveiksmes un uzlabošanas pasākumi.  

Programmas īstenošanā atbalstu sniedz valsts līmeņa sanāksmes, sanāksmes starp Izglītības ģenerāldirektorātu (DGE) un kopām, mikrotīkls un izglītības jomas ekspertu tīkli.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Portugāle
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Pirmsskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Eiropas finansējums; Valsts