INCLUD-ED INTERAKTĪVĀS GRUPAS

Interaktīvās grupas ir viena no veiksmīgajām izglītojošajām darbībām, kas noteiktas pētniecības projektā INCLUD-ED. INCLUD-ED, īpaši pievēršoties neaizsargātām un marginalizētām grupām, tika analizētas izglītības stratēģijas, kas sekmē nevienlīdzības novēršanu un veicina sociālo kohēziju, un tādas stratēģijas, kas rada sociālo atstumtību. Interaktīvās grupas tiek izmantotas, lai uzlabotu bērnu un jauniešu izglītošanu dažādās vidēs. Klases skolēni tiek sadalīti nelielās neviendabīgās grupās, un katrai no tām tiek piesaistīts kāds pieaugušais. Katru grupu veido četri vai pieci spēju līmeņa, dzimuma, kultūras, valodas un tautības ziņā atšķirīgi skolēni. Turpmāk sniegts piemērs, kas ļaus izprast interaktīvās grupas un to izmantošanā gūtos rezultātus.

Interaktīvās grupas (IG) ir viena no veiksmīgajām izglītojošajām darbībām, kas noteiktas pētniecības projektā INCLUD-ED — iekļaušanas un sociālās kohēzijas stratēģijas Eiropas izglītībā” (Eiropas Komisija, 6. pamatprogramma, 2006.–2011. gads). INCLUD-ED, īpaši pievēršoties neaizsargātām un marginalizētām grupām, tika analizētas izglītības stratēģijas, kas sekmē nevienlīdzības novēršanu un veicina sociālo kohēziju, un tādas stratēģijas, kas rada sociālo atstumtību. Veiksmīgām izglītojošām darbībām, kas veicina riskam pakļautu skolēnu izglītošanu, ir universāli komponenti, kas, kā pierādīts, var tikt izmantoti ļoti dažādos apstākļos, lai panāktu sekmes izglītībā. IG tiek izmantotas, lai uzlabotu bērnu un jauniešu izglītošanu dažādās vidēs visā pasaulē.

IG teorētiskais satvars ir izstrādāts, pamatojoties uz apjomīgu zinātnisko literatūru, kurā ir norādīts, ka grupēšana pēc spēju līmeņiem negatīvi ietekmē skolēnu, jo īpaši neaizsargātu skolēnu, mācības, gaidas un pašnovērtējumu, iespēju mācīties no līdzbiedriem un virzīties uz augstāka spēju līmeņa grupām, kā arī pamatojoties uz vajadzību palielināt un dažādot saskarsmi, kurā skolēni iesaistās. Tāpat kā citas izcilas izglītības zinātņu pieejas, IG izmantotā dialoģiskā mācību pieeja ļauj iesaistīt visus skolēnus un palielināt visu skolēnu mijiedarbības plašumu un kvalitāti. Dialoģiskās mācīšanās teorija vēsta, ka izglītojamie padziļināti izprot mācību priekšmeta materiālu un iesaistās personiskās un sociālās pārveides procesos, piedaloties dialogos, kuru pamatā ir vienlīdzības princips un katras personas kulturālās inteliģences atzīšana, kuru nolūks ir panākt pārveidi, pastiprināt dialoga kā instrumenta nozīmi, kuru pamatā ir solidaritātes vērtība, kuri ir jēgpilnas izpratnes radīšanas līdzeklis un veicina un atbalsta dažādu izcelsmes apstākļu uzskatīšanu par vienlīdz vērtīgiem. Tādējādi IG panāk visu to personu iesaisti, kuras tieši vai netieši ietekmē skolēnu mācīšanos un pilnveidi, tostarp skolotāju, radinieku, draugu, kaimiņu, apvienību un rajona organizāciju biedru un vietējo brīvprātīgo iesaisti.

IG var izmantot kā neatkarīgu praksi, taču skolās tās mēdz izmantot arī “Mācīšanās kopienās” līdztekus citām veiksmīgām izglītojošām darbībām, piemēram, dialoģiskajām literārajām sanāksmēm un ģimenes izglītošanai. “Mācīšanās kopienas” ir projekts, kura pamatā ir skolas mēroga intervence, lai novērstu izglītības priekšlaicīgu pamešanu un uzlabotu sniegumu skolā un sociālo kohēziju. Ņemot vērā šajās skolās panāktos uzlabojumus, Eiropas Komisija un Eiropas Padome ir ieteikušas apsvērt iespēju veidot skolas par “mācīšanās kopienām”, lai samazinātu izglītības priekšlaicīgu pamešanu un uzlabotu mācīšanās rezultātus.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Albānija; Apvienotā Karaliste; Austrija; Beļģija; Bulgārija; Dānija; Francija; Grieķija; Horvātija; Igaunija; Islande; Itālija; Kipra; Latvija; Lietuva; Luksemburga; Malta; Norvēģija; Nīderlande; Polija; Portugāle; Rumānija; Serbija; Slovākija; Slovēnija; Somija; Spānija; Turcija; Ungārija; Vācija; Ziemeļmaķedonija; Zviedrija; Čehija; Īrija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Pirmsskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa; Universāls
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Eiropas finansējums

I've worked using Interactive Groups for 2 years now and I can say that they really work! Students are happier to come to the class and the love doing activities with their parents or members of the educational community. I've used them in Spanish, Maths and English lessons.

Tulkot (Tikai reģistrētiem lietotājiem)

European Toolkit for Schools Promoting inclusive education and tackling early school leaving

Tulkot (Tikai reģistrētiem lietotājiem)