Home School Community Liaison Scheme

“Īrijas pieredze skaidri liecina, ka izglītības jomas iniciatīvas, kas tiek īstenotas skolās, var paaugstināt iesaistīto pieaugušo izglītības līmeni un tādējādi vairot vietējā sabiedrībā vispārējo sajūtu, ka tā spēj kaut ko mainīt. Vecāku iesaistīšanās, jo īpaši sociālekonomiski nenodrošinātās teritorijās, ne tikai dod labumu bērniem un skolām, bet ir arī būtisks mūžizglītības aspekts.” (Parents as Partners in Schooling, ESAO, 1997)

Māju un skolas kopienas sadarbības (Home School Community Liaison — HSCL) shēma ir profilaktiska stratēģija, kas vērsta uz skolēniem, kuri varētu neizmantot savu potenciālu izglītības sistēmā tādu apstākļu dēļ, kas saistīti ar viņu izcelsmi un parasti vājina skolēna sekmes un palielina iespēju, ka skolēns pametīs skolu. Tā pievēršas tieši tiem pieaugušajiem, kuriem ir liela nozīme bērnu dzīvē, un tās mērķis ir uzlabot šo pieaugušo spējas sekmēt skolēna apmeklējumu, iesaistīšanos izglītības sistēmā un palikšanu tajā. Shēmas mērķis ir veicināt ģimeņu un skolu partnerību, tuvināt vecākus savu bērnu mācību procesam un uzlabot vecāku spējas, lai tie ar savu atbalstu un ieguldījumu varētu palīdzēt nodrošināt, ka bērna pieredze izglītības sistēmā ir veiksmīga.

HSCL koordinatori ir skolotāji, kuri pēc norīkošanas HSCL koordinatora amatā piedalās četru dienu ievadapmācībā; šajā apmācībā tiek izskaidroti un izpētīti visi izglītības ieguvei nelabvēlīga stāvokļa aspekti un izklāstīti skaidri atlases kritēriji. Papildus tam Bērnu un ģimenes aģentūras (TUSLA) Augstākā līmeņa vadības grupa uztur sakarus tieši ar skolām un HSCL kopu grupām, lai nodrošinātu, ka atlasē tiek izmantota konsekventa pieeja, ir skaidra izpratne par atlases nozīmīgumu un HSCL shēmas ietvaros īstenotajām iniciatīvām ir skaidri rezultāti izglītības jomā. HSCL koordinators un skola kopīgi atlasa un īsteno iniciatīvas, kuras atzītas par vispiemērotākajām konkrētajai skolai vai teritorijai.

Tiek paaugstināta visu HSCL koordinatoru profesionālā kvalifikācija, un praktiķi nodrošina augstas kvalitātes paraugprakses moduļus gan valsts, gan vietējā mērogā. HSCL koordinatori ir arī skolas darbinieki un tāpēc tiek apmācīti bērnu aizsardzības, īpašu izglītības vajadzību u. c. jomās. HSCL koordinatoriem ir arī jāpaaugstina sava profesionālā kvalifikācija savās specializācijas jomās, lai tie pēc pieciem koordinatora amatā pavadītiem gadiem varētu vieglāk atgriezties klasē. Papildus tam tiek īstenots novērtēšanas process, kurā tiek izmantoti darbības rādītāji un kura mērķis ir nodrošināt skaidru atbildību, rezultātus un atbilstošus mērķrādītājus, kas raksturo HSCL shēmu gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi.

Lai varētu rīcību vērst uz maziem bērniem, kuri ir pakļauti riskam, ir svarīgi atbalstīt skolotājus un pilnveidot to prasmes atpazīt rādītājus un skaidri apzināties situāciju. Bērnus, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pamešanas riskam, identificē, apspriežoties ar skolas vadību un ņemot vērā, piemēram, šādus faktorus:

  • sociālekonomiskais stāvoklis,
  • priekšlaicīgas mācību pamešanas riskam pakļautā bērna ģimenes vēsture,
  • vai bērna ģimenē ir tikai viens no vecākiem,
  • vai bērns pieder pie ceļotāju ģimenes[1],
  • vai ir slikts apmeklējums.

Atlasīto bērnu sarakstu pastāvīgi uzrauga, un gada laikā, rodoties problēmām, tiek identificēti vēl citi bērni. HSCL koordinatori ir kvalificēti un pieredzējuši skolotāji un tāpēc ir lietpratēji rādītāju atpazīšanā, viņi arī skaidri apzinās problēmas, ar kurām saskaras izglītības ieguvei nelabvēlīgā stāvoklī nonākuši bērni un to ģimenes.

 

[1] “Īru ceļotāji ir vietējā minoritāte, kas, kā liecina vēsture, ir bijuši daļa no Īrijas sabiedrības simtiem gadu. Viņiem ir sena kopīga vēsture, vērtību sistēma, valodas paražas un tradīcijas, kuru dēļ gan viņi paši, gan citi tos atzīst par atsevišķu grupu. Šis īpatnējais dzīvesstils un kultūra, kuru pamatā ir klejošanas tradīcija, tos atšķir no vietsēžu sabiedrības.” (Fragments no 2006. gadā publicētā ziņojuma “Report and Recommendations for a Traveller Education Strategy” [“Ziņojums un ieteikumi ceļotāju izglītības stratēģijai”])

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Īrija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Indivīds; Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Valsts