Jaunatnes darbs un uzņēmējdarbības apguve. Gala ziņojums.

ES un tās dalībvalstis veicina jauniešu uzņēmējdarbības kompetences kā ceļu uz aktīvu dalību sabiedrībā. Jauniešu darbs kā uzņēmējdarbības mācību veicinātājs joprojām netiek pietiekami novērtēts.

Šajā ziņojumā un tā pielikumos publicēti liela pētījuma secinājumi, iezīmējot, aprakstot un analizējot jaunatnes darba ietekmi jauniešu atbalstam sasniegt tādas kompetences, kas ļautu viņiem realizēt personiskos mērķus un kļūt par aktīviem Eiropas pilsoņiem. Pētījums balstās apjomīgā datu kolekcijā par jaunatnes darbu un uzņēmējdarbības mācībām visās ES dalībvalstīs, apkopojot 28 valstu ziņojumus un 114 labas prakses piemērus un 12 gadījumu izpētes. Tas apstiprina pieņēmumu, ka jaunatnes darbs ir nozīmīgs ieguldījums, bet nepieciešami uzlabojumi politikas ietvarā, kā arī saistošas partnerības nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī. Ziņojumā sniegti konkrēti ieteikumi politikas veidotājiem, kā arī formālās izglītības sektoram un jauniešu darba organizācijām par to, kā ietekmēt jauniešu uzņēmējdarbības apguvi.

  • Publicējis: Eiropas Komisija
  • Gads: 2017
  • Pieejamās valodas: angļu
  • Lejupielādē