Pa vienai stratēģijai mācīt skolēniem mācīties

Image: Ditty_about_summer / Shutterstock.com

Lai gan pazīstama jau vairāk kā simts gadus, tieši pēdējos gados meta-mācīšanās (jeb “mācīšanās mācīties” ir nonākusi uzmanības centrā. 2006. gadā Eiropas Komisija un Padome pasludināja “mācīšanos mācīties” par vienu no mūžizglītības mācību pamatkompetencēm . Tādi pētnieki kā Šmits nepārprotami parāda to vērtību, bet Eurydice dokumentos vēstīts, ka sevi izprotoši skolēni var “paši izvēlēties mācību metodi un vidi, kas viņiem ir vispiemērotākā”, kā arī “to pielāgo pēc nepieciešamības”, lai panāktu labākos rezultātus. Piedāvājam iepazīties ar trīs aktuāliem projektiem par meta-mācīšanos, kuros pieejami jauni materiāli un informācija.

MEET: Meta mācīšanās izglītības apmācība

MEET project logo

Tā ir aizraujoša spēle par skaitļiem un modeļiem, par aritmētiku, par telpisko un vizuālo orientēšanos, par skaņu atmiņām, kas vienlaicīgi ir arī mācību komplekts, lai attīstītu 3 - 5 gadus vecu bērnu meta mācīšanās un matemātikas iemaņas. Projekts MEET ir panācis ievērojamus panākumus, radot kaut ko, kas šķiet vienlīdz noderīgs gan bērnam, gan pedagogam. Projekta tiešsaistes rīkirotaļīga lietotne pirmsskolas izglītībai un aprūpei (PII) – nodrošina bērniem atgriezenisko saiti pilnveidoties un motivāciju turpināt.

Projekts piedāvā inovatīvu pieeju mācībām, kurā prioritāte ir iekļaušana un individuālās prasmes. Tā balstās pieejā Traucējumi spējām , kurā pieredze no speciālās izglītības sistēmas sasaistīta ar vispārizglītojošo PII sistēmu

Vairāk uzzināt var projekta vietnē, arī resursu e-bibliotēku un vadlīnijas četriem nacionālajiem kontekstiem, arī projekta Facebook lapa tiek regulāri atjaunināta.

MEET ir četru valstu Erasmus+ stratēģiskā partnerība starp Itāliju (kooridinatorvalsts), Kipru, Spāniju un Apvienoto Karalisti. Tās norises laikā tika iesaistītas trīs skolas, 60 skolotāji vai PII profesionāļi, 90 ģimenes un 90 bērni. Tā sākās 2016. gadā un noslēgsies 2018. gadā. Projekta gala konference notiks 2018. gada 12.-13. oktobrī, Riminī, Itālijā.

MetaMinds: Meta-mācīšanās Eiropas skolās – Prātu aktivizēšana ar jaunu attīstības stratēģiju ieviešanu

MetaMinds project logo

Ne visiem skolotājiem un skolēniem izdodas izdomāt īsto mācīšanās “recepti”, gluži pretēji ir ļoti daudz iestrēguši “pavāri”, kuri ir izmisumā par savu sniegumu, laika trūkumu, “sastāvdaļu” (resursu) trūkumu. MetaMinds risina šo problēmu veicinot meta-mācīšanās mācīšanas un mācīšanās stratēģijas. Šādi skolotāji var labāk izvērtēt savus personīgos un profesionālos resursus, bet skolēni var atklāt savas stiprās un vājās puses. Piemēram, releja sacensību aktivitāte, kurā skolēni var izvērtēt savu kognitīvo procesu.

Vairāk šādas aktivitātes pieejamas skolēnu mācāmies-mācīties modulī, kas ir sadalīts divās sadaļās MetaKids un MetaTeens un aptver piecus tematus: refleksiju, emocijas, komandas darbu, pieredzi un pārmaiņas. Projekta galvenais rezultāts ir izmēģinājumposms skolotāju apmācībai par meta-mācīšanos. Abas apmācības joprojām notiek.

MetaMinds ir Erasmus+ stratēģiskā partnerība, kurā iesaistītas septiņas valstis: Itālija (koordinators), Dānija, Grieķija, Lietuva, Portugāle, Spānija un Apvienotā Karaliste. Tā sākās 2015. gadā un noslēgsies 2018.

SLIDEshow: Paršregulējošas mācīšanās ieviešana ar datos balstītu izglītību

SLIDEshow project logo

SLIDEshow ir turpinājums veiksmīgam tMAIL projektam, par kuru jau mēs šogad rakstījām. Balstoties uz priekšgājēja iestrādēm SLIDEshow palīdzēs iepazīstināt ar pašregulējošo mācīšanos ( SRL) pamatskolās Eiropā, nodrošinot skolēnus ar rīcības stratēģijām, lai sevi motivētu, plānotu, monitorētu un novērtētu viņu darbu. Tā sekundārais mērķis ir apmācīt skolotājus lietot skolēnu informāciju (piemēram, mācīšanās analītiku), lai personalizētu viņu skolēnu mācīšanos un stiprinātu pašiem savu profesionālo attīstību.

Tā gaidāmie rezultāti ir:

  • SRL skolotāja vērtēšanas rīku komplekts skolēnu SRL līmeņu monitorēšanai
  • SRL skolotāja apmācības kurss (gan šis, gan rīku komplekts būs pieejams astoņās valodās TMail TMail mobilajā aplikācijā)
  • personalizēts datos bāzēts SRL prakses ietvars
  • SRL apmācību kurss skolotāju apmācītājiem
  • labas prakses saraksts
  • tiešsaistes platforma, lai veidotu Eiropas daudzu pušu SRL ieinteresēto personu tīmeklim.

SLIDEshow students at work

SLIDEshow ir Erasmus+ stratēģiskā partnerība, kurā apvienojās četras valstis: Beļģija (koordinatore), Austrija, Grieķija un Somija. Tas sākās 2017. gadā un paredzēts, ka noslēgsies 2020.


Vairāk informācijas:

https://www.researchgate.net/publication/242715655_Learning_to_Learn_What_is_it_and_can_it_be_measured

https://www.huffingtonpost.com/c-m-rubin/the-global-search-for-edu_b_13343564.html

https://www.learningandthebrain.com/blog/meta-learning/

Lai uzzinātu vairāk par esošajiem un notikušajiem ES finansētajiem projektiem skolu izglītībā, ieskaties Erasmus+ projektu rezultātu platformā.