Daudzvalodība un pārstāvība: Erasmus+ projekti, kas maina naratīvu

Attēls: Visual Generation / Adobe Stock

Lielākajā daļā Eiropas valstu gan mācību programma, gan pedagoģija joprojām ir vērsta uz “vairākuma” iedzīvotājiem, mazāk ievērojot tādu minoritāšu grupu pieredzi kā migranti, personas ar invaliditāti, reliģiskās minoritātes un LGBT kopiena. Taču mācīšana dažādām identitātēm piedāvā acīmredzamus ieguvumus izglītības jomā, un šajos trīs projektos tie ir viegli pamanāmi.

Stāstnieku aizmetņi: stāstu stāstīšana skolā palīdz apgūt runas mākslu

“Mācoties labāk klausīties, mēs kļūstam par labākiem runātājiem. Iemācoties labāk runāt, mēs kļūstam par labākiem domātājiem. Bet labāki domātāji... ir arī labāki rakstnieki!” Tas īsumā atspoguļo Stāstnieku aizmetņu filozofiju, kas sasaista bērnu sekmes mācībās ar viņu runātprasmi.

Skolās joprojām valda rakstītais vārds, kamēr mutvārdu izteiksme aprobežojas ar iegaumētiem tekstiem, ko skolēns atkārto skolotājam. Savukārt Stāstnieku aizmetņi raisa 5 –11 gadus vecu skolēnu mutvārdu stāstījumus, un ar strukturēta stāstījuma palīdzību viņi pauž savu viedokli, stiprina atmiņu un veicina iztēli.

Projekts piedāvā vairākus pasaku krājumus: vienā ir pierakstīta mutvārdu tradīcija, otrā ir video ar subtitriem un trešajā ir starptautiski stāsti.

Skolotājiem, kurus interesē šo pasaku izmantošana skolā, ir pieejamas arī tematiskās lapas un praktiskās lapas.

Vairāk par projektu var lasīt rokasgrāmatā vai noskatīties šo videoklipu ar vispārēju ievadu:

Stāstnieku aizmetņi ir Erasmus+ stratēģiskā partnerība starp piecām valstīm: Beļģiju, Bulgāriju, Franciju, Itāliju un Portugāli. Tā darbojās no 2018. līdz 2021. gadam un ir atzīta par labas prakses piemēru.

Listiac: Lingvistiski sensitīvas mācības visās stundās

Par daudzvalodības priekšrocībām ir veikti daudzi pētījumi, un ir izstrādāti instrumenti skolotājiem. Taču tas nav pamudinājis uz pārmaiņām skolas, kur vienas valodas politika ir iekārtojusies uz palikšanu. Projekts Listiac to risina no citas perspektīvas, radot citu vīziju pedagoģiskajai izglītībai un jauno skolotāju praksei.

Patiesībā pats Listiac eksistences fakts ir solis pareizajā virzienā: kā darbības pētījumu projekts tas aktīvi iesaista skolotājus pārdomās par to, kā viņi lieto valodu. Vēl ir sagaidāmi šādi rezultāti:

  • refleksijas līdzeklis, lai veicinātu skolotāju valodu sensitivitāti uzskatos, attieksmē un darbībā;
  • paraugs jaunai pedagoģijas mācību programmai, kurā būs lielāks atbalsts daudzvalodu pedagoģijai;
  • ziņojums un ieteikumi politikas veidotājiem, pasniedzējiem un pedagoģiskajiem padomniekiem.

Visspilgtāk šo projektu ilustrē šis video:

Listiac ir Erasmus+ politikas eksperiments, kurā iesaistās septiņas valstis: Beļģija, Somija, Francija, Lietuva, Portugāle, Slovēnija un Spānija. Tas sākās 2019. gadā un beigsies 2022. gadā.

Welcomm 2 Explore Europe: Integrēta valodu un kultūras apguve agrīnā vecumā

Welcomm 2 Explore Europe attīstīja migrantu un bilingvālu bērnu valodas un starpkultūru prasmes vecumā no 6 līdz 12 gadiem, izmantojot dažādas jautras aktivitātes un produktus. Mērķis bija veicināt bērnu zinātkāri un empātiju, veicināt pozitīvu attieksmi pret citām kultūrām un iesaistīt viņus kā pilsoņus.

Skolēni lietoja valodu un pārbaudīja savas kultūras zināšanas, izmantojot speciāli veidotas galda spēles un komiksu grāmatas. Tās bija veidojuši bērni un profesionāli mākslinieki, iedvesmu gūstot kādā vietējā tradīcijā, sāgā vai mītā. Noskaties šo video, lai uzzinātu vairāk par procesu.

Turklāt bērni ieguva daudzveidīgu izglītojošu pieredzi, piemēram, apmeklējot Bērnu muzeju Briselē, Beļģijā

Visbeidzot, projektā tika izstrādātas pamatnostādnes pedagogiem sešās valodās. Tajās ietverta projekta metodika un principi, kā arī norādījumi valodu pedagogiem un brīvprātīgajiem, kas strādā ar migrantu un bilingvāliem bērniem.

Welcomm 2 Explore Europe ir Erasmus+ stratēģiskā partnerība starp sešām valstīm: Beļģiju, Bulgāriju, Nīderlandi, Rumāniju, Spāniju un Apvienoto Karalisti. Tā sākās 2018. gadā un noslēdzās 2020. gadā.

Lai uzzinātu par aktīvajiem un notikušajiem ES finansētajiem projektiem skolu izglītībā, ieskaties Erasmus+ projektu rezultātu platformā.

Papildu resursi par valodu apguvi: