No 2025. gada PISA vērtēs arī svešvalodas

ESAO pašlaik izstrādā brīvprātīgu moduli, lai novērtētu svešvalodas prasmes 15 gadus veciem jauniešiem. To paredzēts ieviest ar 2025. gada PISA kārtu.

Pamatinformācija

Valodu prasmes ir pamats vērienīgajam plānam izveidot labi funkcionējošu Eiropas izglītības telpu. Daudzvalodība ir arī viena no astoņām mūžizglītības pamatkompetencēm. Augošās mobilitātes un imigrācijas līmeņa dēļ, visās Eiropas skolās turpina pieaugt valodu daudzveidība. Šobrīd nav stingra nodalījuma starp mācībvalodas apguvi un svešvalodu apguvi. Jaunākajā Eiropas Padomes ieteikuma pielikumā par šo tematu ir ieviests koncepts par valodu izpratni skolās, un katra audzēkņa valodas repertuārs tiek vērtēts kā pamatelements turpmākai valodu apguvei.

Kopš pirmā Eiropas valodu prasmju apsekojuma 2012. gadā nav veikta valodu prasmju pārbaude ES līmenī. Pētījums, ko Eiropas Komisijai 2015. gadā veica Kembridžas angļu valodas vērtētāji, atklāja, ka valodu testi ES dalībvalstīs nav salīdzināmi starptautiskā kontekstā. Tie nav balstīti uz kopīgiem standartiem, un dažos gadījumos tika apšaubīta gan metodikas, gan vērtējumu ticamība.

2025. gada PISA

ESAO brīvprātīgais modulis pirmās svešvalodas prasmju novērtēšanai 15 gadus veciem bērniem notiks kopā ar Eiropas izglītības telpas ieviešanu. Pirmajā PISA novērtējumā uzmanība tiks pievērsta angļu valodai, jo šobrīd to kā pirmo svešvalodu māca praktiski visur pasaulē.

Novērtēšanas sistēma tiek izstrādāta, sadarbojoties vairākiem dalībniekiem, tostarp valdībām, pētniekiem, nacionāliem un starptautiskiem ekspertiem, partneriem un ESAO sekretariātam. Eiropas Komisija cieši iesaistās šajā attīstības projektā, kas balstās uz Eiropas Padomes vienoto valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmu.