Apklausa apie patyčias mokykloje - rezultatai

Image: Getty Images

Ar patyčios – dažnas reiškinys Europos mokyklose? Kokios strategijos naudojamos šiai problemai spręsti? Ką galima pasakyti apie internetines patyčias, vykdomas per socialinės žiniasklaidos priemones? Naujausios apklausos rezultatai atskleidžia, kad mokyklos aktyviai kovoja su patyčių problema.

Patyčios – tai „pasikartojantis, sąmoningas kito asmens arba grupės skaudinimas, kurį vykdo atskiri asmenys arba grupė, kai santykiuose susidaro netinkama galios pusiausvyra.“ Patyčios gali būti fizinės, žodinės arba psichologinės, tyčiojamasi gali būti asmeniškai arba elektroninėje erdvėje.

Nors patyčios gali vykti ir mokykloje, ir už jos ribų, daugelis mokyklų pripažįsta, kad gali imtis kovos su patyčiomis veiksmų. Pavyzdžiui, galima mokyti ir padėti mokytojams palaikyti konstruktyvų dialogą su mokiniais, kurie susiję su patyčiomis, suprasti jų elgesio priežastis ir būdus, kaip valdyti tokį elgesį. Šiomis temomis taip pat galima kalbėtis su tėvais arba draugais. Siekdami užkirsti kelią patyčioms mokytojai gali su visa klase rengti konfliktų sprendimo vaidmenų žaidimus ir saugioje aplinkoje ugdyti atjautą bei kitus socialinius įgūdžius.

Tyrimai rodo, kad požiūris į mokyklą kaip į visumą, kai mokiniai, tėvai ir specialistai drauge kuria integracinę aplinką, gali sumažinti patyčių dažnumą.

Portalas „School Education Gateway“ nuo kovo 25 d. iki gegužės 12 d. vykdė apklausą apie patyčias mokyklose ir iš viso gavo 515 atsakymus.


Rezultatai (N=515)

1. Ar per pastaruosius mokslo metus dažnai girdėjote apie jūsų mokykloje arba jums žinomoje mokykloje nuo patyčių kenčiantį mokinį?

Poll on school bullying - Graph 1

Pasak 515 apklausoje dalyvavusių respondentų, patyčios vieną ar porą kartų per mėnesį pasitaiko beveik pusėje (47 %) respondentų mokyklų arba jiems žinomų mokyklų, maždaug 14 % respondentų mokyklų jos vyksta reguliariai, o 35 % respondentų mokyklų patyčios retos (32 %) arba niekada nepasitaiko (3 %).

2. Kokių veiksmų jūsų mokykloje arba jums žinomoje mokykloje imamasi reaguojant į patyčias mokinių atžvilgiu? Nurodykite visus tinkamus variantus.

 • Mokykloje laikomasi „nulinės tolerancijos“ politikos dėl patyčių, todėl patyčių kaltininkas baudžiamas iš karto pastebėjus patyčias arba apie jas sužinojus
 • Šią problemą sprendžia ir apie ją informuoja kovai su patyčiomis paskirtas darbuotojas (reikiamą kvalifikaciją turintis mokytojas, psichologas, socialinis darbuotojas)
 • Mokykla arba klasės mokytojas mokymo programoje numato laiko kovos su patyčiomis užsiėmimams, kuriuose dalyvauja visi mokiniai
 • Su patyčiomis susiję asmenys kviečiami pokalbiui, per kurį turi paaiškinti, kas atsitiko
 • Su patyčiomis susijusių mokinių tėvai kviečiami į susitikimą su mokytoju arba mokyklos vadovu
 • Mokytojas inicijuoja dialogą arba padeda išspręsti problemą tarp patyčių kaltininko ir aukos
 • Mokyklos psichologas kviečiamas pasikalbėti su klase ir suteikti daugiau informacijos apie patyčias
 • Mokykloje nėra kovos su patyčiomis politikos, todėl mokytojai šią problemą sprendžia patys

Poll on school bullying - Graph 2

Respondentai nurodė, kad mokyklos patyčių problemoms spręsti imasi įvairių veiksmų, tokių kaip susijusių asmenų dialogas (66 %), susitikimai su tėvais ir patyčiose dalyvaujančiais mokiniais (63 %) bei mokytojų inicijuotas dialogas tarp patyčių kaltininko ir aukos (45 %).

Dažniausiai minimi ilgalaikiai veiksmai yra mokymo programoje numatytas laikas kovos su patyčiomis užsiėmimams, kuriuose dalyvauja visi mokiniai (nurodė 43 % respondentų), kovai su patyčiomis paskirtas darbuotojas, kuris sprendžia šią problemą ir apie ją informuoja (35 %), taip pat tai, kad mokyklos psichologas kviečiamas pasikalbėti su klase ir suteikti daugiau informacijos apie patyčias (30 %).

Beveik kas ketvirta mokykla (24 %) nurodė, kad laikosi „nulinės tolerancijos“ politikos dėl patyčių, kita vertus, viena iš penkių mokyklų neturi bendrai sutartos politikos, todėl mokytojams tenka patiems spręsti šią problemą.

3. Kokios toliau išvardytos patyčių prevencijos ir (arba) kovos su patyčiomis strategijos taikomos jūsų mokykloje arba jums žinomoje mokykloje?

 • Pamokos, naudojant kovai su patyčiomis skirtus išteklius, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, seminarus ir vaidmenų žaidimus
 • Mokytojų mokymas, kaip kovoti su patyčiomis
 • Mokinių mokymas spręsti konfliktus
 • Mokyklos psichologų užsiėmimai su vaikais
 • Dėmesys socialiniam ir emociniam mokymuisi
 • Sustiprinta priežiūra mokykloje
 • Mokykloje neįgyvendinamos jokios patyčių prevencijos strategijos

Poll on school bullying - Graph 3

Atsakydami šį klausimą respondentai ir vėl nurodė, kad jų mokykloje arba jiems žinomoje mokykloje taikomos įvairios kovos su patyčiomis strategijos. Dažniausia strategija, kurią paminėjo 51 % dalyvių – pamokos, naudojant kovai su patyčiomis skirtus išteklius, taip pat svarbūs mokyklos psichologo užsiėmimai su mokiniais (38 %), sustiprinta priežiūra mokykloje (33 %), mokytojų mokymas, kaip kovoti su patyčiomis (31 %), dėmesys socialiniam ir emociniam mokymuisi (29 %) ir mokinių mokymas spręsti konfliktus (27 %). Su atsakymais į ankstesnį klausimais dera tai, kad maždaug 20 % apklausos dalyvių teigė, jog jų mokykloje nėra kovos su patyčiomis strategijos.

4. Kas padėtų mokykloms kurti dar įtraukesnę patyčių prevencijos aplinką? Suskirstykite tolesnius punktus pagal svarbą, kai 1 yra naudingiausi veiksmai, kurių gali imtis mokykla.

 • S1: Pagalba kuriant, pritaikant ir ieškant svarbių švietimo išteklių, tokių kaip vaizdo įrašai, pasakojimai ir pan.
 • S2: Mokytojų rengimas, kaip užkirsti kelią įvairioms patyčių formoms, jas atpažinti ir spręsti
 • S3: Parama ir bendradarbiavimas su tėvais, siekiant mokykloje įgyvendinti kovos su patyčiomis strategijas
 • S4: Lanksčios mokymo programos, pavyzdžiui, numatytas laikas kovos su patyčiomis mokymams arba šios temos įtraukimas į įvairius mokymo dalykus

Poll on school bullying - Graph 4

Vertinant naudingiausias strategijas, skirtas skatinti mokyklose įtraukesnę patyčių prevencijos aplinką, nuomonės taip išsiskyrė.

Nors visos pateiktos strategijos buvo tam tikru mastu naudingos, pirmoji vieta teko mokytojų rengimui, kaip užkirsti kelią įvairioms patyčių formoms, jas atpažinti ir spręsti – atrodo, kad ši strategija laikoma naudingiausia (49 %). Mažiausiai naudinga ji atrodė tik 6 % respondentų.

Apklausos dalyviai palankiai įvertino ir kitas strategijas, tokias kaip lanksčios mokymo programos, pavyzdžiui, numatytas laikas kovos su patyčiomis mokymams arba šios temos įtraukimas į įvairius mokymo dalykus (ją naudingiausia laikė 20 % respondentų) ir parama bei bendradarbiavimas su tėvais, siekiant mokykloje įgyvendinti kovos su patyčiomis strategijas (18 % respondentų).

Nenaudingiausia strategija beveik pusės respondentų nuomone buvo tolesnė pagalba kuriant, pritaikant ir ieškant svarbių švietimo išteklių, tokių kaip vaizdo įrašai, pasakojimai ir pan. (45 %).

5. Kokios kovos su <em>patyčiomis elektroninėje erdvėje</em> strategijos taikomos jūsų mokykloje arba jums žinomoje mokykloje?

 • Konkrečios saugumo internete pamokos: praktiniai būdai tvarkyti internetinę tapatybę ir pavojai, kylantys skelbiant asmeninę informaciją, taip pat etiškas elgesys internete ir pan.
 • Informuotumo didinimas (diskusijos mokykloje, informacija tėvams) apie bendravimo internete ir socialiniuose tinkluose naudą ir riziką
 • Kovos su mokinių patyčių elektroninėje erdvėje strategijos
 • Mano mokykloje nesiimama jokių kovos su patyčiomis elektroninėje erdvėje veiksmų

Poll on school bullying - Graph 5

Patyčios internete – dar vienas iššūkis mokykloms. Pasak apklausos dalyvių, informuotumo didinimas (diskusijos mokykloje, informacija tėvams) apie bendravimo internete ir socialiniuose tinkluose naudą ir riziką yra mokyklose dažniausiai taikoma kovos su patyčiomis elektroninėje erdvėse strategija (65 %). Nuo jos gerokai atsilieka konkrečios saugumo internete pamokos: praktiniai būdai tvarkyti internetinę tapatybę (36 %) ir kovos su mokinių patyčių elektroninėje erdvėje strategijos (27 %). Daugiau nei vienas iš keturių respondentų (27 %) nurodė, kad jų mokykloje nesiimama jokių kovos su patyčiomis elektroninėje erdvėje veiksmų.

Išvados

Tyrimas atskleidė, kad atsitiktiniai patyčių atvejai pasitaiko beveik pusėje mokyklų, kuriose dirba respondentai, arba jiems žinomų mokyklų (47 %). Jeigu prie jų pridėsime reguliarias patyčias (14 %), pamatysime, kad patyčios mokyklose labai dažnas reiškinys, todėl reikia ieškoti būdų jį spręsti.

Siekdamos kovoti su atskirais patyčių atvejais, mokyklos taiko įvairius metodus. Šie metodai apima problemai spręsti skirtus susitikimus ir dialogą tarp susijusių mokinių, taip pat tėvų dalyvavimą. Mokyklos taip pat taiko ilgalaikius veiksmus ir metodus, pavyzdžiui, darbo klasėje būdus, apimančius užsiėmimus su mokyklos psichologu, su mokymo programa susijusias priemones arba „nulinės tolerancijos“ politiką. Nepaisant to, 20 % respondentų nurodė, kad jų mokykloje nėra sutartos kovos su patyčiomis politikos, ir mokytojai turi spręsti šią problemą taip, kaip jiems atrodo geriausia.

Žvelgiant į kovos su patyčiomis strategijas vėlgi matome, kad respondentų mokyklose taikomas metodų mišinys, apimantis darbo klasėje strategijas, pavyzdžiui, specialiuosius ugdymo išteklius, konfliktų sprendimą ir mokinių mokymą, su darbuotojais susijusias strategijas, tokias kaip mokytojų mokymas ir ekspertų, pavyzdžiui, mokyklos konsultanto, įtraukimas, bei sustiprinta priežiūra mokykloje. Nepaisant to, beveik 20 % respondentų nurodė, kad jų mokykloje neįgyvendinta jokia patyčių prevencijos strategija.

Kalbant apie patyčias elektroninėje erdvėje, esamos strategijos apima spektrą nuo prevencijos priemonių didinant informuotumą ir tikslinių pamokų iki konkrečiais atvejais grindžiamų metodų, kai su elektroninėmis patyčiomis kovojama joms pasireiškus. Nepaisant to, beveik 30 % respondentų nurodė, kad jų mokykloje nesiimama jokių veiksmų patyčioms elektroninėje erdvėje išvengti.

Nors mokyklose jau imamasi įvairių veiksmų ir įgyvendinamos strategijos, skirtos kovoti su įvairiomis patyčių formomis, mokytojų rengimas, kaip užkirsti joms kelią, jas atpažinti ir spręsti, laikomas naudingiausia strategija, skatinančia visapusiškesnę patyčioms nepalankią aplinką. Požiūris į mokyklą kaip į visumą, siekis išugdyti reikiamus mokytojų įgūdžius ir suteikti priemones drauge su tiksliniais ugdymo ištekliais ir aiškia mokyklos politika, gali padėti geriau spręsti patyčių problemą ir jų išvengti.


Priedas. Respondentų pareigos

Poll on school bullying - Graph 6