Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis – kaip panaudoti vieną didžiausių metinių Europos švietimo ataskaitų

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis yra svarbiausia švietimo padėties Europos Sąjungoje metinė Europos Komisijos analizė. Biuletenyje apžvelgiami ES lygmens siekiniai, įtraukti į ES ilgalaikę švietimo strateginę programą. Be to, biuletenis kasmet susitelkia į vieną „vedamąją temą“. Šiame mokomajame straipsnyje apžvelgsime pagrindines biuletenio savybes ir parodysime, kaip jomis pasinaudoti darbe.

Biuletenio koncepcija

Biuleteniu siekiama puoselėti dialogą su valstybėmis narėmis, kitais suinteresuotaisiais asmenimis švietime ir tarp jų ir atkreipti dėmesį į politines priemones, kurios turėjo poveikį visuomenei, vedantį švietimo reformą pirmyn. Biuletenyje remiamasi duomenimis iš įvairių šaltinių, pavyzdžiui: ES apklausų, jungtinės UNESCO, EBPO ir „Eurostat“ duomenų bazės (UOE), EBPO PISA tyrimo, IEA ICILS tyrimo ir Europos švietimo informacijos tinklo „Eurydice“.

Švietimo ir mokymo stebėjimo biuletenyje taip pat skelbiamos tarpvalstybinė ir teminė analizės, 27-ios išsamios šalių ataskaitos.

Buvusius „2020 m. lyginamuosius standartus“ pakeitė „2021–2030 m. ES lygmens siekiniai“, tiesa, jie smarkiai persidengia. Naujieji lyginamieji standartai apima šias temas:

  1. Prasti penkiolikmečių pagrindiniai įgūdžiai
  2. Prasti aštuntokų pagrindiniai įgūdžiai
  3. Ankstyvasis vaikų ugdymas ir priežiūra
  4. Mokyklos nebaigę asmenys
  5. Aukštąjį išsilavinimą įgiję asmenys
  6. Galimybė profesinių mokymo įstaigų absolventams mokytis darbo vietoje
  7. Suaugusiųjų dalyvavimas mokymosi procese

Biuletenis kaip priemonė

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje gausu duomenų, kuriuos galite panaudoti savo „Erasmus+“ ar „eTwinning“ projekte, veiklos tyrime klasėje arba mokyklos plėtros plane ir daug kur kitur. Štai keletas biuletenio savybių aprašymų ir idėjų, kaip jas panaudoti.

Šalių ataskaitos. Šiose 27-iose atskirų šalių ataskaitose pasitelkiant naujausius duomenis įvertinamos ES valstybių narių taikytos politinės priemonės. Ataskaitos padeda išskirti šalies probleminę sritį. Šią informaciją galima panaudoti rašant „Erasmus+“ ar „eTwinning“ projektą ta tema, rengiant vietos ar regioninį strateginį planą arba įsivertinant mokyklos sprendimo būdus. Ataskaitos pateiktos anglų ir oficialia (-iomis) šalies kalbomis.

ES lygmens siekinių apžvalga. ES lygmens siekinių apžvalga sugretina siektinas reikšmes (pvz.: „Prastus skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų įgūdžius turinčių penkiolikmečių iki 2030 m. turėtų būti mažiau nei 15 %“) su valstybių narių tikrais rezultatais. Kartelę pasiekusios šalys patogiai pažymėtos žalia spalva, o geriausiai pasirodžiusios ES narės išvardytos atskirai. Ši apžvalga yra ideali priemonė šalims palyginti. Ji gali padėti rasti su panašia problema kaip jūs susiduriančių projekto partnerių arba partnerių, sėkmingų toje srityje, kur jūsų šalis susiduria su sunkumais. Ji taip pat gali nukreipti į vertas patyrinėti temas vykdant veiklos tyrimus.

ES infografikai ir paveikslų sąrašas. Biuletenyje esančiais infografikais galima paremti projektą ar veiklos tyrimą arba pagyvinti pamoką ar pristatymą. Taip pat panaudotinas ir paveikslų sąrašas.

Informacijos suvestinė. Suvestinėje biuletenio išvados sutraukiamos į du glaustus puslapius.

ES analizė. ES analizėje ataskaita išsamiai apžvelgiama, išnagrinėjant švietimą Europoje pagal šalis ir temas. Tiesiog bendram vaizdui susidaryti galite peržiūrėti santrauką.

Jei norėtumėte panagrinėti duomenis dar detaliau, „Eurostat“ duomenų bazėje galima naršyti ir išrinkti duomenų bet kokiu konkrečiu tikslu, taip pat palyginti juos pagal šalis arba metus.

Supažindinome jus, kaip galima biuletenį panaudoti, bet, žinoma, turėtumėte jį patyrinėti patys ir atrasti, kuo jis galėtų būti naudingas jums!